Wat is de waarde van een sms van een ambtenaar?

11 dec 2012

Bij uitspraak van 24 oktober 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over legitimiteit van een opgelegde bouwstop. Onder meer speelde de vraag of een mededeling van een ambtenaar in een SMS bericht bindend is voor het gemeentebestuur.

Artikel 5.17 van de Wabo voorziet net als artikel 100d Woningwet [oud] in een bevoegdheid om de initiatiefnemer te dwingen de bouw van een bouwwerk te staken als deze zonder omgevingsvergunning wordt gebouwd, in afwachting van mogelijk te treffen handhavingmaatregelen.

De rechter interpreteert artikel 5.17 Wabo niet anders dan artikel 100d Woningwet [oud]. Dat betekent onder meer dat niet behoeft te worden onderzocht of de bouw gelegaliseerd kan worden. Het enkele feit dat gebouwd zonder of in strijd met een omgevingsvergunning als al voldoende om de bouw stil te kunnen leggen.

Een bijzonderheid die zich in deze zaak voordeed is dat de ambtenaar een SMS heeft gestuurd. En in de tekst van het SMS bericht stond een fout. De in de SMS opgegeven afstand stemt niet overeen met de feitelijke situatie. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat niet is gebleken dat een ongeclausuleerde toezegging is uitgegaan van het college, waaraan appellant het gerechtvaardigde vertrouwen kon ontlenen dat de situering van de onderhavige mestsilo’s in overeenstemming is met het bestemmingsplan en daartegen niet handhavend zal worden opgetreden.

De SMS van een ambtenaar waarin hij op basis van de bij hem bekende gegevens de afstand van de bestaande aardappelschuur op het perceel tot de voorzijde van de erfgrens weergeeft, is niet een zodanige toezegging, nog daargelaten dat de opgegeven afstand niet overeenstemt met de feitelijke situatie omdat de schuur in afwijking van de verleende bouwvergunning is gebouwd.

Ook bij een SMS bericht van een ambtenaar moet de burger alert zijn: klopt het wat erin staat en kan ik erop vertrouwen dat het college van B&W er ook zo over denkt? Ga dus niet voetstoots af op een dergelijke mededeling.

BG.legal