Wijziging Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009

20 apr 2015

Recent heeft de minister de Tweede Kamer laten weten dat het antwoord op de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het waterbesluit [implementatie EU wijzigingsrichtlijnen prioritiaire stoffen en grondwater] wordt aangehouden in verband met het grote aantal vragen en de benodigde afstemming ten behoeve van de beantwoording.

De bepalingen van het besluit houden verband met implementatie van Europese regelgeving. Daarmee wordt invulling gegeven aan beleidsruimte die de Europese regelgeving de lidstaten geeft om rekening te houden met de verschillende omstandigheden die zich tussen lidstaten voordoen.

Het houdt kort gezegd in de uitvoering van de milieudoelstellingen van de Kaderrichtlijn water. In het besluit worden eisen gesteld waaraan de kwaliteit van het oppervlakte– en grondwater in Nederland in beginsel moet voldoen. De door de richtlijn vereiste kwaliteit is de zogenaamde goede watertoestand die eind 2015 moet zijn gehaald. Deze wordt bepaald volgens wetenschappelijke criteria, zonder dat bij de bepaling daarvan rekening mag worden gehouden met maatschappelijke afwegingen. In het onderhavige besluit zijn de milieukwaliteitseisen opgenomen die de goede watertoestand weergeven.

De milieukwaliteitseisen richten zich op de stroomgebied beheerplannen en maatregelenprogramma’s die volgens de Kaderrichtlijn water voor elk stroomgebied moeten worden opgesteld. In Nederland zijn dit de waterplannen op grond van de Waterwet. Dit betekent dat in deze plannen alle maatregelen moeten worden opgenomen die nodig zijn om de vereiste waterkwaliteit te realiseren. Als bij de opstelling van de waterplannen blijkt dat de goede watertoestand zoals door het besluit wordt vereist, niet kan worden gerealiseerd omdat bepaalde maatregelen niet haalbaar of betaalbaar zijn, kan in het waterplan een gemotiveerd beroep worden gedaan op een uitzonderingsmogelijkheid van de genoemde Kaderrichtlijn water.

BG.legal