Bedenk goed wat je met een beschuldiging van inbreuk op intellectueel eigendom doet

24 aug 2023

Als je de suggestie wekt dat een ander (mogelijk) inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten, zorg dan dat je dit kunt bewijzen. Anders kan een ander een rechtszaak tegen je beginnen vanwege onrechtmatige uitlatingen. Lees hier een korte beschrijving van een dergelijke kort gedingzaak, en waar je dan op kunt letten.

De gebeurtenissen

Huisman Equipment (“Huisman”) en Mammoet Holding (“Mammoet”) werkten ooit samen maar zijn op enige moment apart verder gegaan. Huisman brengt een nieuwe kraan op de markt, hetzelfde type ringkraan dat Mammoet ook bouwt. Huisman laat hiervoor een onderzoek doen waaruit blijkt dat er geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht is. Huisman laat verschillende malen in uitlatingen over deze nieuwe kraan ook de kraan van Mammoet zien, van de tijd dat ze nog samenwerkten.

Persbericht

Voor Mammoet een reden in een persbericht te schrijven dat ze onderzoek zou gaan doen naar mogelijk inbreuk door Huisman op de intellectuele eigendomsrechten, met name op de patentrechten, van Mammoet. Dit persbericht wordt wereldwijd gedeeld. Huisman reageert dat er geen sprake was van inbreuk op patenten of andere intellectuele eigendomsrechten. Verder onderzoek van een octrooigemachtigde, ingesteld door Huisman, bevestigt dat er geen sprake is van inbreuk op enige rechten.

Kort geding

Huisman spreekt Mammoet daarom in een kort geding aan op onrechtmatig handelen door haar onterecht te beschuldigen van inbreuk op intellectueel eigendom. Daarnaast stelt Huisman dat Mammoet gebruikt maat van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Belangenafweging

De voorzieningenrechter kijkt eerst of het toewijzen van de vordering het recht op vrijheid van meningsuiting van Mammoet niet te veel inperkt. In het geval van een onrechtmatige uitlating is die beperking geoorloofd. De rechter bepaalt aan de hand van een uitgebreide belangenafweging of er inderdaad sprake is van een onrechtmatige uitlating. Een belangenafweging is vaak maatwerk, want er moet steeds per geval gekeken worden wat er speelt. In dit geval behandelt de rechter de volgende punten:

  • de aard van de verdenkingen en ernst van de gevolgen ten opzichte van de ernst van de misstand
  • de mate waarin de verdenkingen op het moment van de publicatie steun vonden in het feitenmateriaal
  • de inkleding van de verdenkingen
  • de kans dat het doel van Mammoet ook op andere manieren kon worden bereikt
  • de kans dat de informatie ook zonder het persbericht in de publiciteit zou zijn gekomen

Beoordeling van de rechter

De rechter komt kort gezegd tot de conclusie dat de ernst van het misstand niet in verhouding staat tot de ernst van de verdenkingen en gevolgen. Huisman lijkt namelijk vooral voor haar eigen belang en niet voor een algemeen belang op te komen. Ook blijkt uit de beschikbare feiten en de gang van zaken niet dat er octrooirechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Mammoet door Huisman zijn geschonden, in ieder geval niet in de mate zoals Mammoet in haar persbericht beschrijft. Hoewel Mammoet schrijft de inbreuk te gaan onderzoeken, wekt het wereldwijd gedeelde persbericht wel de indruk dat er sprake is van inbreuk. Waarom zou je anders de moeite nemen om een bericht op grote schaal naar buiten te brengen en een kostbaar onderzoek te gaan doen? Ook gaat de rechter niet mee in het argument van Mammoet dat zij vragen die haar klanten hadden naar aanleiding van een presentatie en persbericht van Huisman, alleen recht kon zetten door middel van een eigen persbericht. Tot slot acht de rechter de kans klein dat er zonder het persbericht van Mammoet evenveel publieke aandacht zou zijn geweest voor deze kwestie.

Onrechtmatige uitlating

De voorzieningenrechter komt op basis van bovenstaande punten tot de conclusie dat er inderdaad sprake is van onrechtmatige uitlating door Mammoet. Bepaalde omstandigheden die Mammoet aanbrengt, zoals de marktsegmenten waar partijen zich bevinden en terughoudendheid van Huisman in contact met Mammoet, doen hier niet aan af. Om die reden moet Mammoet staken met haar uitlating zoals gedaan in haar persbericht, en moet ze een rectificatie publiceren voor relevante partijen en op haar website.

Vermoed je dat iemand inbreuk maakt op jouw rechten?

Uit bovenstaande blijkt dat je niet te lichtvaardig moet omgaan met beschuldiging van inbreuk op intellectueel eigendom. Denk je toch dat een partij inbreuk maakt op jouw rechten?

  • Onderzoek eerst goed wat jouw rechten zijn en of daar inderdaad inbreuk op wordt gemaakt. Dit is bij uitstek werk wat wij als specialist voor je uit handen kunnen nemen.
  • Hang inbreuk niet meteen aan de grote klok, maar probeer er eerst onderling uit te komen. Ook hier helpen wij je graag bij!

Heb je te vragen over intellectueel eigendom en mogelijke inbreuk? Neem contact met ons op!

De uitspraak waar bovenstaand artikel betrekking op heeft, kun je hier lezen.

Yvonne Vetjens 1