Contractuele aansprakelijkheid

Wat is een contractuele aansprakelijkheid?

Wanneer twee partijen een verbintenis met elkaar willen aangaan, wordt dit in een overeenkomst of contract vastgelegd. De contractuele aansprakelijkheid komt dan tot stand. Het verdient de voorkeur om de overeenkomst op papier te zetten, zodat partijen altijd kunnen terughalen wat men van elkaar mag verwachten. In veel gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van algemene voorwaarden.

Soms brengt de verbintenis niet wat partijen met elkaar hebben afgesproken. De partij die zijn verplichting niet nakomt, schiet dan tekort (ook wel wanprestatie of contractbreuk genoemd). Met het contract in de hand kan de benadeelde partij wijzen op dit tekortschieten en de benadelende partij alsnog in de gelegenheid stellen om zijn verplichting na te komen. De benadeelde partij doet dit door middel van een sommatiebrief of ingebrekestelling. Als de prestatie uitblijft, om welke reden dan ook, dan kan de benadeelde partij via de rechter afdwingen dat de verplichting alsnog wordt nagekomen. De benadeelde partij kan ook tot beëindiging (ontbinding) van de overeenkomst overgaan. Verder kan ook aan schadevergoeding worden gedacht.

Bij het aangaan van een contract is het van belang de regels goed op papier te zetten en de eventuele risico’s ervan in te zien. Zo is het van belang dat partijen, voordat het contract wordt ondertekend, nagaan welke verplichting op welke partij komt te liggen. Vervolgens moeten zij ervoor zorgen dat dit ook goed in de overeenkomst wordt geformuleerd. Daarnaast is het van belang dat partijen nadenken over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de benadelende partij gewezen moet worden op het niet nakomen van zijn verplichting.

De advocaten van BG.legal adviseren veelvuldig bij het opstellen van contracten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de sectorspecifieke kennis van onze advocaten.