De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding

15 aug 2019

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt blijft, onder wat wordt genoemd het overgangsrecht, de huidige berekening van de transitievergoeding (onder de Wet Werk en Zekerheid - WWZ) van toepassing voor een aantal gevallen. Deze gevallen worden in dit artikel besproken.

Transitievergoeding WAB

De WAB brengt onder meer met zich mee dat de aanspraak op de transitievergoeding ten opzichte van de huidige wetgeving enerzijds wordt verruimd en anderzijds wordt versoberd. Verruimd omdat eenieder ongeacht lengte van het dienstverband recht heeft op een transitievergoeding.  Versoberd omdat na 10 dienstjaren geen aanspraak meer kan worden gemaakt op het huidige 1/2 maandsalaris per dienstjaar [dat wordt 1/3 maandsalaris] en de huidige tijdelijke regeling voor oudere werknemers [50 jaar of ouder] die langer dan 10 jaar in dienst zijn voorziet in 1 maandsalaris per dienstjaar, eindigt.

Overgangsrecht

De nieuwe berekening van de transitievergoeding treedt onmiddellijk in werking per 1 januari 2020. Dit zal tot gevolg hebben dat op arbeidsovereenkomsten die eindigen na 1 januari 2020 deze nieuwe berekening moet worden gehanteerd, ook in de gevallen dat al vóór 1 januari 2020 het ontslag is ingezet. Dat wordt als onwenselijk gezien en vandaar dat de wet voorziet in overgangsrecht.

In de navolgende situaties moet de huidige berekening van de transitievergoeding inclusief de tijdelijke regeling voor de oudere werknemers worden toegepast ook wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt ná 1 januari 2020:

 • Het ontbindingsverzoek is bij de rechter ingediend vóór 1 januari 2020;
 • De ontslagaanvraag is bij het UWV ingediend vóór 1 januari 2020;
 • De arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 opgezegd;
 • De arbeidsovereenkomst is ná 1 januari 2020 opgezegd maar de werknemer heeft al voor die datum schriftelijk ingestemd met de opzegging.

In de laatste situatie is wel van belang dat de werknemer gedurende veertien dagen het recht heeft om zijn instemming te herroepen. Wanneer de werknemer dit doet ná 1 januari 2020 is de arbeidsovereenkomst dus niet geëindigd. Een vervolgens door de werkgever te starten procedure valt onder de WAB ook wat betreft de berekening van de transitievergoeding.

Beëindigingsovereenkomst

Overigens, het overgangsrecht is niet van toepassing als werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit omdat er formeel gezien geen aanspraak op een transitievergoeding bestaat als partijen op deze wijze afscheid nemen. Partijen mogen in dat geval naar eigen inzicht een vergoeding afspreken. Uiteraard wordt daarbij toch vaak gekeken naar de transitievergoeding zodat indirect de aankomende veranderingen met betrekking tot de berekening van de transitievergoeding toch weer van belang zullen zijn bij onderhandelingen over een minnelijk ontslag.

Gebruik van het overgangsrecht

Gelet op de overgang van de WWZ naar de WAB is het als werkgever nu dus zaak om bij een beoogd ontslag goed na te denken over het moment van het in gang zetten van het ontslag en de datum waarop het ontslag moet zijn gerealiseerd. En om de financiële consequenties daarvan aan de hand van de huidige en de nieuwe berekening van de transitievergoeding inzichtelijk te maken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de specialisten van BG.legal

  Contact

   Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
   Lees meer
   Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
   Lees meer
   Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
   Lees meer
   Werken met kennismigranten?
   Lees meer
   EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
   Lees meer
   Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
   Lees meer
   Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
   Lees meer
   Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
   Lees meer
   Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
   Lees meer
   Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
   Lees meer
   Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
   Lees meer
   Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
   Lees meer
   Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
   Lees meer
   Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
   Lees meer
   Loonstop wegens niet-werken door corona
   Lees meer
   Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
   Lees meer
   Reminder actie- en aandachtspunten WAB
   Lees meer
   Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
   Lees meer
   Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
   Lees meer
   Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
   Lees meer
   Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
   Lees meer
   Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
   Lees meer
   Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
   Lees meer
   Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
   Lees meer
   Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
   Lees meer
   Reorganisatie in coronatijd
   Lees meer
   Reorganisatie
   Lees meer
   De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
   Lees meer
   De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
   Lees meer
   Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
   Lees meer
   De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
   Lees meer
   Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
   Lees meer
   Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
   Lees meer
   Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
   Lees meer
   WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
   Lees meer
   5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
   Lees meer
   Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
   Lees meer
   Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
   Lees meer
   Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
   Lees meer
   Arbeidsrecht
   Lees meer