De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding

15 aug 2019

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt blijft, onder wat wordt genoemd het overgangsrecht, de huidige berekening van de transitievergoeding (onder de Wet Werk en Zekerheid - WWZ) van toepassing voor een aantal gevallen. Deze gevallen worden in dit artikel besproken.

Transitievergoeding WAB

De WAB brengt onder meer met zich mee dat de aanspraak op de transitievergoeding ten opzichte van de huidige wetgeving enerzijds wordt verruimd en anderzijds wordt versoberd. Verruimd omdat eenieder ongeacht lengte van het dienstverband recht heeft op een transitievergoeding.  Versoberd omdat na 10 dienstjaren geen aanspraak meer kan worden gemaakt op het huidige 1/2 maandsalaris per dienstjaar [dat wordt 1/3 maandsalaris] en de huidige tijdelijke regeling voor oudere werknemers [50 jaar of ouder] die langer dan 10 jaar in dienst zijn voorziet in 1 maandsalaris per dienstjaar, eindigt.

Overgangsrecht

De nieuwe berekening van de transitievergoeding treedt onmiddellijk in werking per 1 januari 2020. Dit zal tot gevolg hebben dat op arbeidsovereenkomsten die eindigen na 1 januari 2020 deze nieuwe berekening moet worden gehanteerd, ook in de gevallen dat al vóór 1 januari 2020 het ontslag is ingezet. Dat wordt als onwenselijk gezien en vandaar dat de wet voorziet in overgangsrecht.

In de navolgende situaties moet de huidige berekening van de transitievergoeding inclusief de tijdelijke regeling voor de oudere werknemers worden toegepast ook wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt ná 1 januari 2020:

 • Het ontbindingsverzoek is bij de rechter ingediend vóór 1 januari 2020;
 • De ontslagaanvraag is bij het UWV ingediend vóór 1 januari 2020;
 • De arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 opgezegd;
 • De arbeidsovereenkomst is ná 1 januari 2020 opgezegd maar de werknemer heeft al voor die datum schriftelijk ingestemd met de opzegging.

In de laatste situatie is wel van belang dat de werknemer gedurende veertien dagen het recht heeft om zijn instemming te herroepen. Wanneer de werknemer dit doet ná 1 januari 2020 is de arbeidsovereenkomst dus niet geëindigd. Een vervolgens door de werkgever te starten procedure valt onder de WAB ook wat betreft de berekening van de transitievergoeding.

Beëindigingsovereenkomst

Overigens, het overgangsrecht is niet van toepassing als werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit omdat er formeel gezien geen aanspraak op een transitievergoeding bestaat als partijen op deze wijze afscheid nemen. Partijen mogen in dat geval naar eigen inzicht een vergoeding afspreken. Uiteraard wordt daarbij toch vaak gekeken naar de transitievergoeding zodat indirect de aankomende veranderingen met betrekking tot de berekening van de transitievergoeding toch weer van belang zullen zijn bij onderhandelingen over een minnelijk ontslag.

Gebruik van het overgangsrecht

Gelet op de overgang van de WWZ naar de WAB is het als werkgever nu dus zaak om bij een beoogd ontslag goed na te denken over het moment van het in gang zetten van het ontslag en de datum waarop het ontslag moet zijn gerealiseerd. En om de financiële consequenties daarvan aan de hand van de huidige en de nieuwe berekening van de transitievergoeding inzichtelijk te maken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de specialisten van BG.legal

  De grenzen van het concurrentiebeding; werken voor een concurrent in het buitenland
  Lees meer
  De positie van de medisch specialist in het arbeidsrecht
  Lees meer
  Kan een onbereikbare werknemer worden ontslagen?
  Lees meer
  Werknemer die datasets heeft gedownload kon op staande voet worden ontslagen
  Lees meer
  De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen
  Lees meer
  Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel
  Lees meer
  Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
  Lees meer
  Aandachtspunten bij het ontslag van een statutair bestuurder
  Lees meer
  Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van werknemers
  Lees meer
  Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
  Lees meer
  Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Lees meer
  Nieuwe cao voor zorgpersoneel
  Lees meer
  Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  Lees meer
  Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht deel 2
  Lees meer
  Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Vacature student-stage
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  Cao-ontwikkelingen in de zorg
  Lees meer
  Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
  Lees meer
  Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
  Lees meer
  Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
  Lees meer
  Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
  Lees meer
  Werken met kennismigranten?
  Lees meer
  Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
  Lees meer
  Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
  Lees meer
  Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
  Lees meer
  Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
  Lees meer
  Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
  Lees meer
  EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
  Lees meer
  Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
  Lees meer
  Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
  Lees meer
  Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
  Lees meer
  Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
  Lees meer
  Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
  Lees meer
  Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
  Lees meer
  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
  Lees meer
  Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
  Lees meer
  Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
  Lees meer
  Loonstop wegens niet-werken door corona
  Lees meer
  Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
  Lees meer
  Reminder actie- en aandachtspunten WAB
  Lees meer
  Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
  Lees meer
  Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
  Lees meer
  Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
  Lees meer
  Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
  Lees meer
  Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
  Lees meer
  Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
  Lees meer
  Reorganisatie in coronatijd
  Lees meer
  Reorganisatie
  Lees meer
  De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
  Lees meer
  Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
  Lees meer
  De normalisering van het ambtenarenrecht
  Lees meer
  Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
  Lees meer
  Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
  Lees meer
  Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
  Lees meer
  WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
  Lees meer
  Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
  Lees meer
  Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
  Lees meer
  Arbeidsrecht
  Lees meer