De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding

15 aug 2019

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt blijft, onder wat wordt genoemd het overgangsrecht, de huidige berekening van de transitievergoeding (onder de Wet Werk en Zekerheid - WWZ) van toepassing voor een aantal gevallen. Deze gevallen worden in dit artikel besproken.

Transitievergoeding WAB

De WAB brengt onder meer met zich mee dat de aanspraak op de transitievergoeding ten opzichte van de huidige wetgeving enerzijds wordt verruimd en anderzijds wordt versoberd. Verruimd omdat eenieder ongeacht lengte van het dienstverband recht heeft op een transitievergoeding.  Versoberd omdat na 10 dienstjaren geen aanspraak meer kan worden gemaakt op het huidige 1/2 maandsalaris per dienstjaar [dat wordt 1/3 maandsalaris] en de huidige tijdelijke regeling voor oudere werknemers [50 jaar of ouder] die langer dan 10 jaar in dienst zijn voorziet in 1 maandsalaris per dienstjaar, eindigt.

Overgangsrecht

De nieuwe berekening van de transitievergoeding treedt onmiddellijk in werking per 1 januari 2020. Dit zal tot gevolg hebben dat op arbeidsovereenkomsten die eindigen na 1 januari 2020 deze nieuwe berekening moet worden gehanteerd, ook in de gevallen dat al vóór 1 januari 2020 het ontslag is ingezet. Dat wordt als onwenselijk gezien en vandaar dat de wet voorziet in overgangsrecht.

In de navolgende situaties moet de huidige berekening van de transitievergoeding inclusief de tijdelijke regeling voor de oudere werknemers worden toegepast ook wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt ná 1 januari 2020:

  • Het ontbindingsverzoek is bij de rechter ingediend vóór 1 januari 2020;
  • De ontslagaanvraag is bij het UWV ingediend vóór 1 januari 2020;
  • De arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 opgezegd;
  • De arbeidsovereenkomst is ná 1 januari 2020 opgezegd maar de werknemer heeft al voor die datum schriftelijk ingestemd met de opzegging.

In de laatste situatie is wel van belang dat de werknemer gedurende veertien dagen het recht heeft om zijn instemming te herroepen. Wanneer de werknemer dit doet ná 1 januari 2020 is de arbeidsovereenkomst dus niet geëindigd. Een vervolgens door de werkgever te starten procedure valt onder de WAB ook wat betreft de berekening van de transitievergoeding.

Beëindigingsovereenkomst

Overigens, het overgangsrecht is niet van toepassing als werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit omdat er formeel gezien geen aanspraak op een transitievergoeding bestaat als partijen op deze wijze afscheid nemen. Partijen mogen in dat geval naar eigen inzicht een vergoeding afspreken. Uiteraard wordt daarbij toch vaak gekeken naar de transitievergoeding zodat indirect de aankomende veranderingen met betrekking tot de berekening van de transitievergoeding toch weer van belang zullen zijn bij onderhandelingen over een minnelijk ontslag.

Gebruik van het overgangsrecht

Gelet op de overgang van de WWZ naar de WAB is het als werkgever nu dus zaak om bij een beoogd ontslag goed na te denken over het moment van het in gang zetten van het ontslag en de datum waarop het ontslag moet zijn gerealiseerd. En om de financiële consequenties daarvan aan de hand van de huidige en de nieuwe berekening van de transitievergoeding inzichtelijk te maken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de specialisten van BG.legal