Domeinnaam opeisen en overdracht vorderen

27 mrt 2020

Hoe kan een domeinnaam worden opgeëist van een andere partij? In dit artikel lichten wij toe hoe overdracht van een domeinnaam gevorderd kan worden.

Wanneer is overdracht nodig

Domeinnamen met de .nl extensie worden geregistreerd bij het SIDN. Deze organisatie beheert alle domeinnamen in Nederland. De persoon of organisatie die in het register van het SIDN als houder van een domeinnaam is geregistreerd, wordt vermoed ‘eigenaar’ van de domeinnaam te zijn. Lees hier meer over het eigendom van domeinnamen.

Soms heeft een andere partij een domeinnaam geregistreerd die je voor eigen gebruik wil opeisen. Het claimen van een domeinnaam van een ander kan in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als een andere partij jouw handelsnaam in zijn domeinnaam heeft gebruikt. Of als een ander een domeinnaam heeft geregistreerd die bijna exact hetzelfde is als jouw domeinnaam. Maar dan met een leesteken, zoals met een streepje ertussen.

In dit soort gevallen probeert een ander mee te liften op jouw succes. Om dat tegen te gaan en om verwarring bij het online publiek te voorkomen, moet de overdracht van een domeinnaam worden gevorderd.

domeinnaam

Hoe gaat dat in zijn werk?

Om met succes een domeinnaam te kunnen opeisen moeten een paar stappen worden doorlopen.

Veelal begin je met het aanschrijven van de andere partij. Daarbij sommeer je tot overdracht van de domeinnaam. Pas als de andere partij geen gehoor geeft aan de sommatie, kun je een procedure starten.

Afhankelijk van de situatie heb je de keuze tussen een procedure bij de rechtbank of bij het SIDN. Procedures bij de rechtbank zijn met name nuttig als er ook sprake is van een merkinbreuk en er een schadevergoeding wordt gevorderd. Gaat het je alleen om de overdracht van een domeinnaam? Dan raden wij een procedure bij het SIDN aan. Dit is een geschillenprocedure die aanzienlijk goedkoper en sneller is dan een procedure bij de rechtbank.

Procedure SIDN

Als je een eis bij het SIDN instelt moet je de volgende drie punten aanvoeren:

  1. Dat de domeinnaam identiek is aan jouw merk of handelsnaam. Het is ook voldoende als de domeinnaam zodanig overeenstemt met jouw merk of handelsnaam dat daardoor verwarring kan ontstaan. Let op: er moet dus sprake zijn van gevaar voor verwarring. Het is niet nodig om aan te tonen dat er al verwarring is ontstaan. Als er al verwarring bij het online publiek is ontstaan is dat natuurlijk wel nuttig om te vermelden. Dat bevestigt namelijk dat het online publiek niet (meer) het onderscheid kan maken tussen verschillende ondernemingen.
  2. Ten tweede moet je onderbouwen dat de andere partij geen recht heeft op de domeinnaam, bijvoorbeeld omdat er inbreuk wordt gemaakt op jouw merk of handelsnaam. Of dat de andere partij geen legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Een legitiem belang ontbreekt bijvoorbeeld als je de term ‘Lego’ in de domeinnaam gebruikt, terwijl je geen Lego verkoopt.
  3. Ten slotte moet de domeinnaam te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt. Doel van de registratie is dan bijvoorbeeld meeliften op andermans succes. Of doen alsof er een economisch verband bestaat tussen partijen. Soms registreren organisaties ook domeinnamen met als enige doel de domeinnaam voor een groot bedrag te verkopen. Ook dat is registratie te kwader trouw. De domeinnaam wordt in dat geval niet echt gebruikt. Commercieel voordeel is het enige doel.

Kun je deze drie punten onderbouwen? Dan kun je succesvol de overdracht van een domeinnaam vorderen.

Als de domeinnaam met succes is opgeëist zal het SIDN de eisende partij als houder in het register opnemen. Op die manier krijg je dus alsnog de eigendom van een domeinnaam.

Verloop procedure SIDN

De procedure bij het SIDN verloopt als volgt. Eerst dient de eisende partij een vordering in. Als het SIDN de eis heeft ontvangen bevriest zij de domeinnaam. Dat betekent dat het SIDN niet meer zal meewerken aan overschrijving of verpanding van de domeinnaam tot de procedure is geëindigd. Daarna mag de verwerende partij een verweerschrift indienen.

Als partijen dat willen mogen zij daarna gebruikmaken van mediation door het SIDN. Zo niet, dan wordt er een geschillenbeslechter benoemd. De geschillenbeslechter bekijkt de stukken. In principe vindt er geen mondelinge behandeling plaats, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij de rechter.

De geschillenbeslechter neemt een beslissing en legt zijn oordeel vast in een uitspraak. Als de eis wordt ingewilligd wordt de eisende partij vervolgens als houder in het register opgenomen. Verder is er geen sprake van een kostenveroordeling. Partijen dragen dus hun eigen kosten gedurende dit traject.

Conclusie

Het opeisen van een domeinnaam kan in sommige gevallen nuttig of zelfs nodig zijn. Wil je overdracht van een domeinnaam vorderen? Dan heb je de keuze tussen een procedure bij de rechtbank of het SIDN. Daarbij geldt dat de procedure bij het SIDN aanzienlijk goedkoper en sneller is.

Meer weten over het claimen van een domeinnaam? Neem dan vrijblijvend contact op.