WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling

05 sep 2019
Hoe pakt de directe werking van de verruimde ketenregeling onder de WAB uit?

Vanaf 1 januari 2020 geldt ingevolge de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een verruimde ketenregeling voor elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Onder de huidige WWZ is al sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indien de keten van arbeidsovereenkomsten de duur van 2 jaar overschrijdt. De WAB verruimt dit weer naar de voor de WWZ al geldende 3 jaar. Voor het overige blijft de ketenregeling hetzelfde. Dus, vanaf 2020 luidt de ketenregeling 3x3x6, in plaats van de thans geldende 3x2x6. Dit artikel geeft aan wat de gevolgen zijn voor een keten die al is gestart voor 1 januari 2020.   

Geen overgangsrecht: directe werking

De met ingang van 1 januari 2020 geldende criteria voor de ketenregeling zijn:

 1. maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (ongewijzigd),
 2. met tezamen een maximale duur van 3 jaar (verruimd, was 2 jaar),
 3. waarbij de eventuele termijn van onderbreking tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten gelijk of korter was dan 6 maanden (ongewijzigd).

Bij een onderbreking van langer dan 6 maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten, ontstaat een nieuwe keten. Zodra de gezamenlijke duur van de keten van arbeidsovereenkomsten de 3 jaar overschrijdt ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Op deze ketenregeling zijn – net als onder de WWZ – een aantal uitzonderingen.  Bijvoorbeeld ten aanzien van bestuurders van rechtspersonen, vervanging in het onderwijs wegens ziekte en seizoenswerk. Hierop ga ik in dit artikel verder niet in. Ook dient uiteraard nog steeds te worden bezien of in een toepasselijke CAO niet is afgeweken van deze ketenregeling.

Er is geen overgangsrecht getroffen voor de nieuwe ketenregeling. De nieuwe ketenregeling geldt direct per 1 januari 2020, derhalve ook voor een al voor die datum begonnen keten.

Uitwerking in de praktijk

Hoe dit uitpakt in de praktijk, volgt uit de volgende  twee voorbeelden:

Voorbeeld a:

Partijen zijn per 1 juni 2018 een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden aangegaan. Per 1 december 2018 is deze verlengd voor de duur van 12 maanden. Vervolgens wordt deze arbeidsovereenkomst verlengd per 1 december 2019 met opnieuw 12 maanden, dus tot en met 30 november 2020. In dit geval ontstaat er door het sluiten van deze derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Enerzijds omdat het een ook onder de WWZ toegestane derde schakel van de keten betreft. En anderzijds wordt pas in 2020 de gezamenlijke duur van 2 jaar overschreden. Vanaf 2020 geldt echter de langere duur van meer dan 3 jaar en deze keten bedraagt tezamen 30 maanden. De derde arbeidsovereenkomst loopt derhalve nog van rechtswege af.

Voorbeeld b:

Partijen zijn per 1 december 2017 een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden aangegaan. Per 1 juni 2018 is deze verlengd voor de duur van 12 maanden. Vervolgens wordt deze arbeidsovereenkomst verlengd per 1 juni 2019 met 12 maanden, dus tot en met 31 mei 2020. In dit geval ontstaat er in beginsel door het sluiten van deze derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit omdat op 1 december 2019 het moment aanbreekt waarop alsdan de onder de huidige WWZ nog geldende maximale duur van 2 jaar voor de ketenregeling wordt overschreden. Er zal alsdan dus van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.  Dit betekent dat deze derde arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigt op 31 mei 2020, alhoewel de duur van de gezamenlijke overeenkomsten - net als in voorbeeld a) - 30 maanden bedraagt.

 

Conclusie:

De verruiming van de gezamenlijke duur van de ketenregeling per 1 januari 2020 naar 3 jaar, is vanwege de directe werking ook gunstig voor werkgevers die (een) opvolgende arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd willen aangaan met voordien al in dienst zijnde werknemers. Voorwaarde is wel dat met de al bestaande keten niet al voor 1 januari 2020 de op dat moment nog geldende maximumduur van 2 jaar wordt overschreden. Verder mag er uiteraard onder de WAB ook geen sprake zijn van meer dan 3 schakels.

 

Meer weten over de  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Bezoek ons gratis seminar 'Gevolgen inwerkingtreding WAB' op 24 oktober 2019. Aan het einde van deze middag ben u volledig geïnformeerd over de WAB, de impact op uw organisatie, maar ook welke kansen de nieuwe wet biedt.

Klik hier voor meer informatie.

BG.legal

  De grenzen van het concurrentiebeding; werken voor een concurrent in het buitenland
  Lees meer
  De positie van de medisch specialist in het arbeidsrecht
  Lees meer
  Kan een onbereikbare werknemer worden ontslagen?
  Lees meer
  Werknemer die datasets heeft gedownload kon op staande voet worden ontslagen
  Lees meer
  De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen
  Lees meer
  Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel
  Lees meer
  Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
  Lees meer
  Aandachtspunten bij het ontslag van een statutair bestuurder
  Lees meer
  Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van werknemers
  Lees meer
  Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
  Lees meer
  Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Lees meer
  Nieuwe cao voor zorgpersoneel
  Lees meer
  Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  Lees meer
  Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht deel 2
  Lees meer
  Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Vacature student-stage
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  Cao-ontwikkelingen in de zorg
  Lees meer
  Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
  Lees meer
  Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
  Lees meer
  Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
  Lees meer
  Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
  Lees meer
  Werken met kennismigranten?
  Lees meer
  Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
  Lees meer
  Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
  Lees meer
  Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
  Lees meer
  Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
  Lees meer
  Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
  Lees meer
  EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
  Lees meer
  Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
  Lees meer
  Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
  Lees meer
  Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
  Lees meer
  Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
  Lees meer
  Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
  Lees meer
  Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
  Lees meer
  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
  Lees meer
  Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
  Lees meer
  Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
  Lees meer
  Loonstop wegens niet-werken door corona
  Lees meer
  Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
  Lees meer
  Reminder actie- en aandachtspunten WAB
  Lees meer
  Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
  Lees meer
  Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
  Lees meer
  Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
  Lees meer
  Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
  Lees meer
  Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
  Lees meer
  Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
  Lees meer
  Reorganisatie in coronatijd
  Lees meer
  Reorganisatie
  Lees meer
  De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
  Lees meer
  Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
  Lees meer
  De normalisering van het ambtenarenrecht
  Lees meer
  Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
  Lees meer
  Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
  Lees meer
  Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
  Lees meer
  Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
  Lees meer
  Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
  Lees meer
  Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
  Lees meer
  Arbeidsrecht
  Lees meer