WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling

05 sep 2019
Hoe pakt de directe werking van de verruimde ketenregeling onder de WAB uit?

Vanaf 1 januari 2020 geldt ingevolge de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een verruimde ketenregeling voor elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Onder de huidige WWZ is al sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indien de keten van arbeidsovereenkomsten de duur van 2 jaar overschrijdt. De WAB verruimt dit weer naar de voor de WWZ al geldende 3 jaar. Voor het overige blijft de ketenregeling hetzelfde. Dus, vanaf 2020 luidt de ketenregeling 3x3x6, in plaats van de thans geldende 3x2x6. Dit artikel geeft aan wat de gevolgen zijn voor een keten die al is gestart voor 1 januari 2020.   

Geen overgangsrecht: directe werking

De met ingang van 1 januari 2020 geldende criteria voor de ketenregeling zijn:

  1. maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (ongewijzigd),
  2. met tezamen een maximale duur van 3 jaar (verruimd, was 2 jaar),
  3. waarbij de eventuele termijn van onderbreking tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten gelijk of korter was dan 6 maanden (ongewijzigd).

Bij een onderbreking van langer dan 6 maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten, ontstaat een nieuwe keten. Zodra de gezamenlijke duur van de keten van arbeidsovereenkomsten de 3 jaar overschrijdt ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Op deze ketenregeling zijn – net als onder de WWZ – een aantal uitzonderingen.  Bijvoorbeeld ten aanzien van bestuurders van rechtspersonen, vervanging in het onderwijs wegens ziekte en seizoenswerk. Hierop ga ik in dit artikel verder niet in. Ook dient uiteraard nog steeds te worden bezien of in een toepasselijke CAO niet is afgeweken van deze ketenregeling.

Er is geen overgangsrecht getroffen voor de nieuwe ketenregeling. De nieuwe ketenregeling geldt direct per 1 januari 2020, derhalve ook voor een al voor die datum begonnen keten.

Uitwerking in de praktijk

Hoe dit uitpakt in de praktijk, volgt uit de volgende  twee voorbeelden:

Voorbeeld a:

Partijen zijn per 1 juni 2018 een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden aangegaan. Per 1 december 2018 is deze verlengd voor de duur van 12 maanden. Vervolgens wordt deze arbeidsovereenkomst verlengd per 1 december 2019 met opnieuw 12 maanden, dus tot en met 30 november 2020. In dit geval ontstaat er door het sluiten van deze derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Enerzijds omdat het een ook onder de WWZ toegestane derde schakel van de keten betreft. En anderzijds wordt pas in 2020 de gezamenlijke duur van 2 jaar overschreden. Vanaf 2020 geldt echter de langere duur van meer dan 3 jaar en deze keten bedraagt tezamen 30 maanden. De derde arbeidsovereenkomst loopt derhalve nog van rechtswege af.

Voorbeeld b:

Partijen zijn per 1 december 2017 een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden aangegaan. Per 1 juni 2018 is deze verlengd voor de duur van 12 maanden. Vervolgens wordt deze arbeidsovereenkomst verlengd per 1 juni 2019 met 12 maanden, dus tot en met 31 mei 2020. In dit geval ontstaat er in beginsel door het sluiten van deze derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit omdat op 1 december 2019 het moment aanbreekt waarop alsdan de onder de huidige WWZ nog geldende maximale duur van 2 jaar voor de ketenregeling wordt overschreden. Er zal alsdan dus van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.  Dit betekent dat deze derde arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigt op 31 mei 2020, alhoewel de duur van de gezamenlijke overeenkomsten - net als in voorbeeld a) - 30 maanden bedraagt.

 

Conclusie:

De verruiming van de gezamenlijke duur van de ketenregeling per 1 januari 2020 naar 3 jaar, is vanwege de directe werking ook gunstig voor werkgevers die (een) opvolgende arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd willen aangaan met voordien al in dienst zijnde werknemers. Voorwaarde is wel dat met de al bestaande keten niet al voor 1 januari 2020 de op dat moment nog geldende maximumduur van 2 jaar wordt overschreden. Verder mag er uiteraard onder de WAB ook geen sprake zijn van meer dan 3 schakels.

 

Meer weten over de  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Bezoek ons gratis seminar 'Gevolgen inwerkingtreding WAB' op 24 oktober 2019. Aan het einde van deze middag ben u volledig geïnformeerd over de WAB, de impact op uw organisatie, maar ook welke kansen de nieuwe wet biedt.

Klik hier voor meer informatie.

BG.legal