Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit kan niet uitsluitend via internet worden gepubliceerd!

22 aug 2012

Op 15 augustus jl. heeft de Raad van State geoordeeld dat de kennisgeving dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt, niet uitsluitend via internet kan worden gepubliceerd. De kennisgeving moet ook op minimaal één niet elektronische, geschikte wijze worden gepubliceerd. Dit is anders indien bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening voorziet in de mogelijkheid om uitsluitend via het internet kennis te geven dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt. In dat geval kan niet-elektronische kennisgeving van een ontwerpbesluit achterwege blijven.

Deze uitspraak is voor de praktijk relevant. Met de komst van de Wabo op 1 oktober 2010 wordt een besluit vaak eerst in ontwerp ter inzage gelegd alvorens een besluit definitief wordt vastgesteld. Tegen het ontwerp kan een zienswijze worden ingediend. Om tijdig een zienswijze in te dienen is het uiteraard van belang om te weten wanneer een zienswijze ingediend dient te worden en dus wanneer het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

In de casus waarover de Raad van State zich mocht buigen, speelde deze terinzagelegging een centrale rol. De kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit was gepubliceerd in het plaatselijke huis-aan-huisblad. Daarnaast was de kennisgeving ook gepubliceerd op de website van de betreffende gemeente. Wat bleek nu het geval: het huis-aan-huisblad werd niet overval bezorgd waardoor niet iedereen kon worden bereikt. Voor de mensen die het huis-aan-huisblad niet bezorgd kregen, resteerden dus de kennisgeving via de website van de gemeente. Uit de wetgeving en wetsgeschiedenis volgt dat van een ontwerpbesluit op ten minste één niet-elektronische, geschikte kennis wordt gegeven. De gemeente had aan die eis dus niet voldaan nu niet iedereen het huis-aan-huisblad bezorgd kreeg en slechts een elektro-nische kennisgeving resteerde.