Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken

26 sep 2019

In mijn eerdere publicatie  “Is werkgever verplicht slapend dienstverband te beëindigen” gaf ik aan dat de Hoge Raad nu aan het woord is met betrekking tot de vraag of de werkgever verplicht is een slapend dienstverband te beëindigen. Op 18 september 2019 heeft  advocaat-generaal De Bock deze vraag in beginsel bevestigend beantwoord. Goed nieuws voor langdurig zieken, al kunnen hier nog geen definitieve conclusies aan worden verbonden, omdat dit enkel een advies betreft. De Hoge Raad is vrij het advies al dan niet op te volgen.

Advies advocaat-generaal
Geen Stoof-Mammoet-benadering

De advocaat-generaal adviseert dat een werkgever in beginsel verplicht is om een slapend dienstverband te beëindigen, indien de werknemer hierom verzoekt. Daarbij is de komst van de compensatieregeling  zeer bepalend.

Deze verplichting  vindt echter, zo luidt het advies, niet zijn grondslag in het spiegelbeeld van het Stoof/Mammoet arrest (een werkgever zou moeten ingaan op een redelijk voorstel tot beëindiging  van de werknemer). Als redenen hiervoor noemt de advocaat-generaal dat het in deze een voorstel tot beëindiging betreft en niet een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Ook worden de normen van ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’ niet geheel spiegelbeeldig geacht. Werkgever heeft bovendien niet enkel met het belang van de individuele werknemer te maken, maar ook met het belang van zijn bedrijf. Én er bestaat een gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer. Gelet op de onmiskenbare bedoeling van regering en parlement om de praktijk van slapende dienstverbanden een halt toe te roepen, acht de advocaat-generaal het bovendien niet hiermee in lijn dat de werknemer steeds de gewijzigde omstandigheden en de redelijkheid van het voorstel moet bewijzen. Tot slot is de toets aan ‘de omstandigheden van het geval’ volgend uit dit arrest een onvoldoende duidelijke richtsnoer. Dit leidt immers tot een toetsing van het ‘redelijkheidsoordeel’ van geval tot geval.  Indien als oplossing dan – zoals door de werknemer in deze zaak is verzocht  –  nu al door de Hoge Raad moet worden geoordeeld dat een voorstel tot beëindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van de transitievergoeding in beginsel  een redelijk voorstel is, wordt de maatstaf van Stoof/Mammoet ook al weer wat losgelaten; aldus de advocaat-generaal.

Wel artikel 7:611 BW ‘goed werkgeverschap’- benadering

Echter met de beantwoording van de laatste prejudiciële vraag, krijgt de langdurig zieke werknemer in deze zaak toch het gewenste antwoord.

De advocaat-generaal oordeelt: “Als uitgangspunt heeft te gelden dat een werknemer op grond van de norm van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) gehouden is om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding, indien voldaan is aan de vereisten in art. 7:669 lid 3, aanhef en onder b, BW.”

Uitzonderingen hierop kunnen de volgende omstandigheden zijn:

 1. het bestaan van reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer, waardoor de werkgever een belang heeft bij het in dienst houden van de werknemer;
 2. voor de periode tot aan de inwerkingtreding van de Wet compensatie transitievergoeding: financiële problemen van de werkgever door het moeten voorfinancieren van de transitievergoeding;
 3. het niet (geheel of gedeeltelijk) gecompenseerd zullen krijgen van de transitievergoeding. Hierbij is bepalend of de oorzaken hiervan in risicosfeer van werkgever of werknemer liggen;
 4. mogelijke andere belangen van de werkgever bij het in dienst houden van de werknemer, anders dan de enkele wens om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

De werkgever zal deze omstandigheden moeten stellen en bewijzen om aan de verplichting te ontlopen het slapend dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. Kortom: het ontlopen van betaling van de transitievergoeding mag niet de enige reden zijn om een dienstverband slapend te houden.

Uitspraak Hoge Raad

Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet is nog niet bekend. Hopelijk binnenkort om definitieve duidelijkheid te verschaffen aan alle langdurig zieken met een slapend dienstverband en hun werkgevers. Dit mede met het oog op de gevolgen van de WAB voor de hoogte van de transitievergoeding per 1 januari 2020.

Meer weten over de  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Bezoek ons gratis seminar ‘Gevolgen inwerkingtreding WAB op 24 oktober 2019. Aan het einde van deze middag ben u volledig geïnformeerd over de WAB, de impact op uw organisatie, maar ook welke kansen de nieuwe wet biedt.

Klik hier voor meer informatie.

Yvonne Litjens

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  De grenzen van het concurrentiebeding; werken voor een concurrent in het buitenland
  Lees meer
  De positie van de medisch specialist in het arbeidsrecht
  Lees meer
  Kan een onbereikbare werknemer worden ontslagen?
  Lees meer
  Werknemer die datasets heeft gedownload kon op staande voet worden ontslagen
  Lees meer
  De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen
  Lees meer
  Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel
  Lees meer
  Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
  Lees meer
  Aandachtspunten bij het ontslag van een statutair bestuurder
  Lees meer
  Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van werknemers
  Lees meer
  Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
  Lees meer
  Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Lees meer
  Nieuwe cao voor zorgpersoneel
  Lees meer
  Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  Lees meer
  Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht deel 2
  Lees meer
  Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Vacature student-stage
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  Cao-ontwikkelingen in de zorg
  Lees meer
  Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
  Lees meer
  Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
  Lees meer
  Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
  Lees meer
  Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
  Lees meer
  Werken met kennismigranten?
  Lees meer
  Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
  Lees meer
  Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
  Lees meer
  Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
  Lees meer
  Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
  Lees meer
  Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
  Lees meer
  EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
  Lees meer
  Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
  Lees meer
  Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
  Lees meer
  Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
  Lees meer
  Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
  Lees meer
  Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
  Lees meer
  Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
  Lees meer
  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
  Lees meer
  Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
  Lees meer
  Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
  Lees meer
  Loonstop wegens niet-werken door corona
  Lees meer
  Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
  Lees meer
  Reminder actie- en aandachtspunten WAB
  Lees meer
  Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
  Lees meer
  Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
  Lees meer
  Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
  Lees meer
  Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
  Lees meer
  Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
  Lees meer
  Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
  Lees meer
  Reorganisatie in coronatijd
  Lees meer
  Reorganisatie
  Lees meer
  De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
  Lees meer
  Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
  Lees meer
  De normalisering van het ambtenarenrecht
  Lees meer
  Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
  Lees meer
  Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
  Lees meer
  WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
  Lees meer
  Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
  Lees meer
  Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
  Lees meer
  Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
  Lees meer
  Ontslag (individueel en collectief)
  Lees meer
  Arbeidsrecht
  Lees meer