Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)

19 jan 2021

Op 18 januari 2021 verscheen de tweede WHOA-uitspraak. In de eerste uitspraak, die ik in een vorige blog behandelde, werd de WHOA ingezet om de onderneming te kunnen voortzetten. De tweede WHOA-uitspraak kenmerkt zich door de wens om de onderneming na het akkoord te beëindigen buiten faillissement. Bovendien verweren enkele (voormalige) werknemers zich tegen toekenning van de afkoelingsperiode. In dit blogje geef ik een korte analyse.

Het verzoek

Verzoekster betreft een onderneming die zich in het verleden bezighield met verslavingszorg. Binnen verzoekster bestaat een geschil over de vraag wie bestuurder is. Inmiddels ontplooit verzoekster zelf geen activiteiten meer en is er nog één werknemer in loondienst. Enkele (voormalige) werknemers van verzoekster hebben een verzoek ingediend tot faillietverklaring van verzoekster. Verzoekster geeft echter de voorkeur aan een gecontroleerde afwikkeling buiten faillissement om en wendt zich tot de rechtbank met het verzoek om een WHOA-traject te starten. Zij vraagt een afkoelingsperiode van vier maanden om het akkoord te kunnen voorbereiden, zodat schuldeisers geen individuele verhaalsacties (zoals beslagen) kunnen nemen.

Financiële situatie

Een inventarisatie door verzoeker leert dat de schuldenlast ongeveer EUR 199.000,= bedraagt. Aan de andere kant heeft verzoeker nog uitzicht op aanzienlijke inkomsten. De verwachting bestaat dat in ieder geval een bedrag van circa EUR 109.000,= wordt ontvangen. Daarnaast is er uitzicht op nog eens enkele tienduizenden euro’s. De exacte hoogte is onzeker ten tijde van het verzoek.

Verweer

De (voormalig) werknemers van verzoekster zijn het niet eens met (de duur van) de afkoelingsperiode. Zij zijn de mening toegedaan dat een afkoelingsperiode niet noodzakelijk is en voeren het volgende aan. Ten eerste zijn de activiteiten van verzoekster al gestaakt, dus bestaat er geen belang meer om de activa bij elkaar te houden. Ten tweede bestaan de gezamenlijke schuldeisers voornamelijk uit (voormalige) werknemers en geeft verzoekster geen garantie dat de vorderingen van de (voormalige) werknemers gedurende de afkoelingsperiode worden betaald. Aan de andere kant neemt het UWV de betalingsverplichting van verzoekster over als verzoekster zou failleren.

Oordeel

De rechtbank passeert het verweer van de (voormalige) werknemers. De WHOA staat volgens de Memorie van Toelichting wel degelijk open voor een akkoord waarbij een onderneming, die geen overlevingskansen meer heeft, wordt afgewikkeld. De WHOA dient in deze gevallen ervoor te zorgen dat het akkoord buiten faillissement de schuldeisers meer oplevert dan het faillissement. “Ook bij de voorbereiding van een dergelijk akkoord kan het noodzakelijk zijn dat de schuldenaar een beroep kan doen op de in de wet gegeven voorzieningen om te voorkomen dat schuldeisers (of aandeelhouders) die niet willen meewerken het proces blokkeren of vertragen, door bijvoorbeeld het faillissement van de schuldenaar aan te vragen of beslagen te leggen”, aldus de rechtbank.

Ook het tweede verweer van de (voormalige) werknemers vindt geen gehoor. De voormalige werknemers hebben hun vorderingen immers volledig betaald gekregen. Voor zover een werknemer nog wel een vordering zou hebben, constateert de rechtbank dat de periode waarover het UWV het loon vergoedt, inmiddels is verstreken.

De rechtbank concludeert dan ook dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers beter gediend zijn bij een afkoelingsperiode en de schuldeisers niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad. Desalniettemin wijst zij een afkoelingsperiode voor de duur van twee maanden toe.

Observator

De rechtbank maakt ten slotte gebruik van haar mogelijkheid een observator te benoemen. De aanleiding voor de benoeming zijn de omstandigheden die op de zitting naar voren zijn gekomen. In ieder geval speelt hierbij een rol het geschil over de vraag wie de bestuurder van verzoekster is. De observator dient toezicht te houden op de totstandkoming van het akkoord en daarbij oog te hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De kosten van de observator komen voor rekening van verzoekster.

Tot slot

Deze tweede uitspraak geeft nieuwe inzichten in de mogelijkheden die de WHOA biedt. Opnieuw wordt de WHOA uitgesproken op het verzoek van een kleinere onderneming. Ditmaal lijkt de verzoekster de zaken intern niet zo goed op orde te hebben. Er heerst een intern geschil over het bestuur en ook is er veel onzekerheid over de omvang van het actief. De keuze voor de rechtbank om in een dergelijke situatie een Observator aan te wijzen, lijkt begrijpelijk. Tegelijkertijd zijn aan de toewijzing van een observator de nodige kosten verbonden. Deze kosten strekken in mindering op het actief en dus in mindering op het bedrag dat in het akkoord kan worden betrokken. Daarmee lijkt de vraag gerechtvaardigd of de gezamenlijke schuldeisers niet beter af zouden zijn met een faillissement. Het faillissement zou als bijkomend voordeel kunnen hebben dat het zogeheten rechtmatigheidsonderzoek van de curator ook tot actief kan leiden.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

 

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer