Deel I: De WHOA-procedure

27 jan 2021

Zowel de schuldenaar als diens schuldeisers of aandeelhouders kunnen een verzoek bij de rechtbank indienen om een WHOA-traject te starten. De instapvoorwaarde om van de WHOA gebruik te kunnen maken, is dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken. Voorziet de schuldenaar dat hij in een dergelijke situatie komt te verkeren, dan doet hij verstandig aan de voorbereiding voor een WHOA-traject te starten om een faillissement te voorkomen. In dit artikel ga ik nader in op het verloop van de WHOA-procedure.

De startverklaring

In de meeste gevallen zal de schuldenaar zelf een verzoek tot het starten van een WHOA-traject indienen. In dat geval deponeert de schuldenaar kosteloos een startverklaring ter griffie van de rechtbank waaruit blijkt dat hij start met de voorbereiding van een WHOA-traject. De startverklaring is beschikbaar op de website van de rechtspraak.

De verzoeker dient vervolgens een keuze te maken tussen de twee WHOA-trajecten:

 1. een besloten akkoordprocedure en;
 2. een openbare akkoordprocedure.

Bij de besloten akkoordprocedure wordt de behandeling van het WHOA-traject niet bekend gemaakt en in raadkamer behandeld. Bij de openbare akkoordprocedure daarentegen worden de verzoeken aan de rechter in het openbaar behandeld en wordt de behandeling in het insolventieregister en in de Staatscourant ingeschreven.

Meer informatie over Startverklaring is hier te vinden.

Behandeling van het verzoek

De verzoeker dient een verzoek tot het starten van een WHOA-traject schriftelijk bij de rechtbank in te dienen. De rechtbank bepaalt vervolgens een tijdstip waarop de behandeling van het verzoek plaatsvindt en bepaalt ook welke belanghebbenden moeten worden opgeroepen. De oproeping voor de behandeling van het verzoek ligt vervolgens in de handen van de verzoeker. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het verzoek kunnen een verweerschrift indienen en/of bij de mondelinge behandeling verweer voeren. De rechtbank hanteert als uitgangspunt dat zij binnen vijf werkdagen na de mondelinge behandeling uitspraak doet.

In het verzoek kunnen partijen de rechtbank ook vragen een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Daarnaast heeft de rechtbank de bevoegdheid om een observator aan te stellen om de rechten van schuldeisers te beschermen bij een afkoelingsperiode.

Als de schuldenaar of één van diens schuldeisers een verzoek tot faillietverklaring indient, dan wordt de behandeling van de faillissementsaanvraag opgeschort als er ook een verzoek ligt tot de aanstelling van een herstructureringsdeskundige.

Na de behandeling van het verzoek kan de schuldenaar aan de inhoud van het akkoord gaan werken.

Voorzieningen

In de praktijk zal het vaak voorkomen dat een akkoord wordt bemoeilijkt door executieproblemen. Om de kans op het slagen van een WHOA-akkoord zo groot mogelijk te houden, is het van belang dat schuldeisers in het licht van een eventueel akkoord geen executiemaatregelen nemen. De schuldenaar kan de rechtbank verzoeken een afkoelingsperiode af te kondigen en/of gelegde beslagen op te heffen. Deze mogelijkheid bestaat echter pas als de schuldenaar een akkoord heeft aangeboden of toezegt dat hij binnen een termijn van ten hoogste twee maanden een akkoord zal aanbieden. De schuldenaar moet bij een verzoek voor het treffen van een voorziening wel de noodzaak van de voorziening aantonen en onderbouwen dat de voorzieningen de belangen van de gezamenlijke schuldeisers niet wezenlijk schaden.

In de eerste gepubliceerde WHOA-uitspraak deed de schuldenaar direct een beroep op de voorziening om een afkoelingsperiode te gelasten en gelegde beslagen op te heffen. De uitspraak behandelden wij eerder in een aparte blog. Ook in de vierde WHOA-uitspraak kondigde de rechtbank een afkoelingsperiode af. De rechtbank maakte in deze uitspraak duidelijk dat de afkoelingsperiode niet werkt jegens pandhouders.

Tussentijdse uitspraak

In het geval de schuldenaar tegen problemen aanloopt die het tot stand brengen van het akkoord in de weg staat, biedt de wet de mogelijkheid aan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige om de rechtbank te verzoeken een uitspraak te doen. Zo’n verzoek wordt enkel in behandeling genomen als het akkoord nog niet ter stemming is voorgelegd. De wet noemt enkele onderwerpen die de rechtbank kan behandelen, namelijk:

a. de inhoud van de informatie die in het akkoord of in de daaraan gehechte bescheiden is opgenomen;
b. de inhoud over de door de schuldenaar gehanteerde waardes en uitgangspunten en aannames;
c. de klassenindeling;
d. de toelating tot de stemming van een schuldeiser of aandeelhouder;
e. de procedure en termijnen voor de stemming;
f. de situatie waarin een afwijzingsgrond alsnog aan de homologatie van het akkoord in de weg zou staan;
g. de situatie waarin het bestuur van de schuldenaar zonder goede reden weigert instemming te verlenen voor het in stemming brengen van het akkoord of de indiening van het homologatieverzoek.

Homologatie

Wanneer het akkoord gereed is, dient de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige een verzoek in te dienen bij de rechtbank om het akkoord te homologeren. De rechtbank zal hiertoe een zitting bepaling. Bij het verzoek dient de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige het stemverslag van de schuldeisers ter griffie van de rechtbank te deponeren. Het verslag vermeldt in ieder geval:

 • de uitslag van de stemming per klasse;
 • de schuldeisers en aandeelhouders die hebben gestemd;
 • en of zij zich daarbij vóór of tegen het akkoord hebben uitgesproken.

De rechtbank kan tot homologatie overgaan als er in ieder geval één klasse crediteuren, door crediteuren die tenminste 2/3 van de waarde van de schulden vertegenwoordigen, akkoord is gegaan met het voorstel. Dit betekent dat het akkoord vanaf dat moment verbindend is voor alle schuldeisers die betrokken zijn bij het akkoord.

Aanvullende informatie

Op de volgende websites is meer informatie te vinden over de verloop van het WHOA-traject:

 1. A) Op de website van de Kamer van Koophandel is een WHOA-routekaart gepubliceerd;
 2. B) In het Procesreglement van de rechtbanken staan de procedurele regels uitgewerkt.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Deel II: De inhoud van het akkoord
Deel III: De voorbereiding van het akkoord
Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
Deel V: Timing van een WHOA verzoek is essentieel
Deel VI: Goede voorbereiding is het halve werk/hele werk

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  WHOA: principes kosten geld (en griffierecht)
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA: het verkrijgen van een afkoelingsperiode is geen inkoppertje
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (II)
  Lees meer
  Deel VI: Goede voorbereiding is het halve/hele werk
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Nieuwsbrief WHOA
  Lees meer
  Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering
  Lees meer
  WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA (2)
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  De WHOA en de fiscus
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De afkoelingsperiode in de WHOA
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer