Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord

28 jan 2021

Hoewel aanvankelijk de vrees bestond dat de WHOA vooral grote ondernemingen ten dienst stond vanwege de kosten, vormt de schuldenaar in de eerste uitspraken juist een mkb-onderneming. Een korte analyse van deze uitspraken kunt u hier, hier en hier vinden. Met deze uitspraken lijkt de WHOA-deur voor mkb-onderneming dus eveneens geopend.

Het indienen van een akkoord vergt echter een goede voorbereiding die niet alleen tijd, maar ook de nodige kosten met zich meebrengt. Bij de bespreking van de inhoud van het akkoord kwam al ter sprake dat een WHOA-akkoord aan de nodige vereiste moet voldoen. Hoewel tevoren moeilijk te bepalen is of de situatie van een onderneming zich leent voor een WHOA-traject treft u hieronder een vragenlijst die wellicht enig inzicht kan bieden. Hoe meer vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord, des te groter is de kans op het met succes kunnen doorlopen van een WHOA-traject.

 1. Beschikt de schuldenaar over een complete administratie waaruit de rechten en verplichtingen makkelijk herleid kunnen worden?
 2. Kan de waarde van de onderneming middels een taxatie worden bepaald?
 3. Heerst er overeenstemming binnen het bestuur en de aandeelhouders van de schuldenaar over de reorganisatie?
 4. Is er voldoende extern kapitaal beschikbaar om een akkoord te kunnen financieren?
 5. Bestaat de bereidheid bij de grootste schuldeisers om medewerking te verlenen aan een akkoord?
 6. Bestaat er een duidelijk beeld wat de oorzaak is geweest van de schuldenlast van de schuldenaar?
 7. Is de oorzaak voor de schuldenlast inmiddels verholpen?
 8. Vormen de loonverplichtingen niet de aanleiding voor de schuldenlast van de schuldenaar?
Financiering voorstel en advieskosten

Bij de voorbereiding op een WHOA-traject is niet alleen de bijstand van een (gespecialiseerde) advocaat vereist, maar vermoedelijk ook de bijstand van een valuator, accountant en/of taxateur. De mate van bijstand is uiteraard afhankelijk van de mate van complexiteit van (rechten en verplichtingen van) de schuldenaar. De schuldenaar dient zich er bewust van te zijn dat niet alleen een akkoord gefinancierd moet worden, maar ook de advieskosten bij het volgen van de WHOA-procedure. Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat de rechtbank een observator aanstelt in het geval een verzoek voor een afkoelingsperiode wordt ingediend of op verzoek zelfs een herstructureringsdeskundige wordt aangesteld. Ook voor kosten van de observator komen voor rekening van de schuldenaar. De financiering vormt dus een essentieel onderdeel van de voorbereiding.

Als onderdeel van de voorbereiding doet de schuldenaar er mogelijk verstandig aan de belangrijkste schuldeisers te betrekken in de voorbereiding. Daarnaast moet de schuldenaar telkens voor ogen houden dat de inhoud van het uiteindelijke akkoord aan de wettelijke eisen blijft voldoen.

Reorganisatieplan

Alle voorbereidingshandelingen worden uiteindelijk vastgelegd in een reorganisatieplan. Het reorganisatieplan vormt een belangrijke bijlage bij het verzoek aan de rechtbank voor de start van het WHOA-traject.

Wijzigen of beëindigen van lopende overeenkomsten

De WHOA is in principe niet bedoeld om lopende overeenkomsten te beëindigen of te wijzigen. Als een bepaalde overeenkomst een belangrijke oorzaak is voor het voortbestaan van de onderneming, dan dient de schuldenaar hierover in gesprek te gaan met de wederpartij om een oplossing te vinden die wellicht meegenomen wordt in het akkoord. Is er geen oplossing voor handen en is de overeenkomst op korte termijn niet opzegbaar, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, dan biedt de WHOA toch een mogelijkheid om de overeenkomst te kunnen beëindigen. De schuldenaar (of herstructureringsdeskundige) dient in dat geval bij zijn verzoek tot homologatie van het akkoord toestemming aan de rechtbank te vragen om de overeenkomst te beëindigen. Een rechtbank kan de toestemming verlenen als zij het akkoord homologeert. De wederpartij kan tot aan de dag van de zitting schriftelijk verweer voeren tegen het verzoek. Als de rechtbank desalniettemin besluit om toestemming te verlenen, dan heeft de wederpartij wel recht op vergoeding van zijn schade als gevolg van de beëindiging. In de zevende WHOA-uitspraak deden de Verzoekers een beroep op de mogelijkheid om toestemming aan de rechtbank te vragen om een overeenkomst op te zeggen.

WHOA of faillissement?

In sommige gevallen vormt een gecontroleerd faillissement met een doorstartplan een goed (of mogelijk zelfs beter) alternatief dan het volgen van een WHOA-traject. Het grote voordeel van het doorlopen van het WHOA-traject is niet allen de voorkoming van grotere schade bij uw handelspartners, maar betekent ook dat de onderneming onder eigen controle blijft. Mocht een WHOA-traject niet leiden tot een akkoord waardoor het faillissement onvermijdelijk is, dan kan de doorstart vanuit faillissement alsnog een ‘plan B’ zijn. In de advisering zullen wij om die reden vaak beide scenario’s doornemen.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Deel I: De WHOA-procedure
Deel II: De inhoud van het akkoord
Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
Deel V: Timing van een WHOA verzoek is essentieel
Deel VI: Goede voorbereiding is het halve werk/hele werk

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  WHOA: principes kosten geld (en griffierecht)
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA: het verkrijgen van een afkoelingsperiode is geen inkoppertje
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (II)
  Lees meer
  Deel VI: Goede voorbereiding is het halve/hele werk
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Nieuwsbrief WHOA
  Lees meer
  Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering
  Lees meer
  WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA (2)
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  De WHOA en de fiscus
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De afkoelingsperiode in de WHOA
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer