Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord

27 jan 2021

De schuldenaar is in beginsel vrij om zelf te bepalen wat hij zijn schuldeisers en aandeelhouders in het WHOA-akkoord aanbiedt. De wet heeft wel enkele voorwaarden gesteld aan een akkoord. De belangrijkste voorwaarden komen in dit artikel aan bod

Informatievoorziening

Ten eerste dient de schuldenaar alle benodigde informatie te overleggen. Op die manier kan de schuldeiser of aandeelhouder een goede afweging maken of hij wel/niet instemt met het voorstel. In de vierde WHOA-uitspraak overwoog de rechtbank dat zij op dat moment voldoende geïnformeerd was om het WHOA-traject te starten, maar legde de verzoeker wel op om meer informatie aan te leveren.

Gelijke gevallen gelijk behandelen

Ten tweede dient de schuldenaar de schuldeisers die ten opzichte van elkaar een zelfde positie hebben, ook gelijk te behandelen. Is er sprake van schuldeisers met verschillende rechten, dan dient hij dus verschillende klassen van schuldeisers (en aandeelhouders) te onderscheiden. Als voorbeeld kan gedacht worden aan het onderscheid tussen concurrente schuldeisers en preferente schuldeisers, maar ook schuldeisers met zekerheidsrechten zoals pandhouders vormen een eigen klasse (voor het bedrag waarvoor het pandrecht zekerheid biedt). Elke klasse dient een eigen voorstel te ontvangen, mits de klasse ook onderdeel uitmaakt van het akkoord. In de vierde WHOA-uitspraak betrok de schuldenaar pandhouder niet (volledig) in het akkoord. De rechtbank droeg de schuldenaar op om de rechten van de pandhouder te respecteren. Uiteraard vindt er ook in elke een afzonderlijke klasse een stemming plaats over het akkoord. Het is mogelijk dat de schuldenaar een akkoord aanbiedt aan slechts één bepaalde groep schuldeisers of aandeelhouders.

Rangorde en minimale uitkering

Ten derde moet de schuldenaar bij het voorstel als uitgangspunt de wettelijke rangorde van schuldeisers hanteren.  Om kleine ondernemingen te beschermen is de schuldenaar wel verplicht om ten minste een uitkering van 20% van de vordering van kleine ondernemingen te voldoen. Van een kleine onderneming is sprake als er minder dan 50 werknemers in loondienst zijn.

Geen nadeligere positie

Ten vierde moet de schuldenaar aantonen dat het akkoord ertoe leidt dat geen van de betrokken klassen in een nadeliger positie komt dan in geval van faillissement van de schuldenaar. In de praktijk betekent dit dat de schuldenaar tot een waardering van het vermogen/onderneming moet overgaan om na te gaan welke uitkering elke klasse van schuldeisers in een faillissement kan verwachten. Aan de hand van deze taxatie weet de schuldenaar ook welke bedragen de schuldeisers ten minste moet worden geboden. Dit vergt de nodige tijd en kosten bij de voorbereiding van het akkoord.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Deel I: De WHOA-procedure
Deel III: De voorbereiding van het akkoord
Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige

Mr. J. Beerens, advocaat insolventierecht en curator in faillissementen.

Jelle Beerens

 

  Contact

   Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
   Lees meer
   De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
   Lees meer
   De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
   Lees meer
   Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
   Lees meer
   Het saneren van schulden (een stappenplan)
   Lees meer
   Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
   Lees meer
   De Startverklaring voor de WHOA
   Lees meer
   Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
   Lees meer
   Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel I: De WHOA-procedure
   Lees meer
   Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
   Lees meer
   Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
   Lees meer
   15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
   Lees meer
   Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
   Lees meer
   Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
   Lees meer
   WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
   Lees meer
   De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
   Lees meer
   Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
   Lees meer
   Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
   Lees meer
   Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
   Lees meer
   Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
   Lees meer
   Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
   Lees meer
   Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
   Lees meer
   Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
   Lees meer