Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige

28 jan 2021

De WHOA introduceert twee nieuwe insolventiefunctionarissen: de herstructureringsdeskundige en de observator. Beide functionarissen hebben een eigen rol in een WHOA-traject.

De herstructureringsdeskundige

De schuldenaar of diens schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan een verzoek bij de rechtbank indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige is (mits aangesteld) de aangewezen persoon om het uiteindelijke akkoord aan de crediteuren aan te bieden. De schuldenaar staat in zo’n geval dus niet meer op de voorgrond. Wel kan hij conceptakkoord aan de herstructureringsdeskundige overhandigen met het verzoek dit aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders voor te leggen. De herstructureringsdeskundige is uiteraard niet verplicht om gehoor te geven aan een dergelijk verzoek.

De herstructureringsdeskundige heeft bij zijn werkzaamheden de hulp van de schuldenaar nodig. De schuldenaar, diens commissarissen en aandeelhouders zijn verplicht om alle inlichtingen te verschaffen die de herstructureringsdeskundige nodig heeft. Daarnaast is de herstructureringsdeskundige ook gerechtigd tot raadpleging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de schuldenaar waarvan hij kennisneming nodig acht voor een juiste vervulling van zijn taak. Hij is verplicht zijn werkzaamheden doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uit te voeren.

In principe dient de schuldenaar de kosten van de herstructureringsdeskundige te voldoen. Het is de rechtbank die het salaris van de herstructureringsdeskundige bepaalt.

De eerste uitspraak waarin een herstructureringsdeskundige wordt aangewezen dateert van 19 januari 2021. Over deze uitspraak schreven wij eerder een blog. In de uitspraak valt te lezen dat de verzoekers (tevens schuldenaren) zelf voorbereidingen hebben getroffen voor de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige. De verzoekers dienden naast een reorganisatieplan ook twee offertes van mogelijke herstructureringsdeskundigen bij de rechtbank in. De rechtbank besloot uiteindelijk tot de aanwijzing van één van de twee offrerende partijen.

De vijfde en zesde WHOA-uitspraken maken duidelijk dat de verzoeker er echt verstandig aan doet om twee offertes voor mogelijke herstructureringsdeskundigen te overleggen. Daarnaast mag de verzoeker tevoren enkel noodzakelijk contact hebben gehad met de mogelijke herstructureringsdeskundigen. Noodzakelijk contact betekent enkel het contact dat nodig is voor de herstructureringsdeskundige om een offerte te kunnen maken. De voorgaande handelswijze vormt een waarborg voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de herstructureringsdeskundige. In onze blog over de vijfde en zesde uitspraak kwam dit ook aan de orde.

De observator

De observator heeft een passievere rol dan de herstructureringsdeskundige. De observator kan op verzoek van schuldeisers of aandeelhouders door de rechter worden benoemd wanneer de schuldenaar zelf een WHOA-traject start en om een afkoelingsperiode verzoekt. In het belang van de gezamenlijke schuldeisers houdt de observator vervolgens toezicht op de totstandkoming van het akkoord. Bij de voorbereiding op het WHOA-traject is het handig om met dit scenario rekening te houden.

In de tweede WHOA-uitspraak ging de rechtbank over tot de aanstelling van een observator. Dit kwam in een vorige blog al eens aan de orde. De aanleiding voor de aanstelling in deze uitspraak zijn de omstandigheden die op de zitting naar voren zijn gekomen, waarbij de rechtbank in ieder geval wijst op een bestuurdersgeschil binnen de schuldenaar. Gelet op deze omstandigheden achtte de rechtbank het verstandig om een observator aan te stellen die de belangen van de schuldeisers in de gaten houdt.

Net als het geval is bij de herstructureringsdeskundige komen de kosten van de observator eveneens voor rekening van de schuldenaar. Bij de voorbereiding van het akkoord is het verstandig rekening te houden met een scenario waarin de rechtbank een observator aanstelt.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Deel I: De WHOA-procedure
Deel II: De inhoud van het akkoord
Deel III: De voorbereiding van het akkoord
Deel V: Timing van een WHOA verzoek is essentieel
Deel VI: Goede voorbereiding is het halve werk/hele werk

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  WHOA: principes kosten geld (en griffierecht)
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA: het verkrijgen van een afkoelingsperiode is geen inkoppertje
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (II)
  Lees meer
  Deel VI: Goede voorbereiding is het halve/hele werk
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Nieuwsbrief WHOA
  Lees meer
  Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering
  Lees meer
  WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA (2)
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  De WHOA en de fiscus
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De afkoelingsperiode in de WHOA
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer