Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige

28 jan 2021

De WHOA introduceert twee nieuwe insolventiefunctionarissen: de herstructureringsdeskundige en de observator. Beide functionarissen hebben een eigen rol in een WHOA-traject.

De herstructureringsdeskundige

De schuldenaar of diens schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan een verzoek bij de rechtbank indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige is (mits aangesteld) de aangewezen persoon om het uiteindelijke akkoord aan de crediteuren aan te bieden. De schuldenaar staat in zo’n geval dus niet meer op de voorgrond. Wel kan hij conceptakkoord aan de herstructureringsdeskundige overhandigen met het verzoek dit aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders voor te leggen. De herstructureringsdeskundige is uiteraard niet verplicht om gehoor te geven aan een dergelijk verzoek.

De herstructureringsdeskundige heeft bij zijn werkzaamheden de hulp van de schuldenaar nodig. De schuldenaar, diens commissarissen en aandeelhouders zijn verplicht om alle inlichtingen te verschaffen die de herstructureringsdeskundige nodig heeft. Daarnaast is de herstructureringsdeskundige ook gerechtigd tot raadpleging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de schuldenaar waarvan hij kennisneming nodig acht voor een juiste vervulling van zijn taak. Hij is verplicht zijn werkzaamheden doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uit te voeren.

In principe dient de schuldenaar de kosten van de herstructureringsdeskundige te voldoen. Het is de rechtbank die het salaris van de herstructureringsdeskundige bepaalt.

De eerste uitspraak waarin een herstructureringsdeskundige wordt aangewezen dateert van 19 januari 2021. Over deze uitspraak schreven wij eerder een blog. In de uitspraak valt te lezen dat de verzoekers (tevens schuldenaren) zelf voorbereidingen hebben getroffen voor de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige. De verzoekers dienden naast een reorganisatieplan ook twee offertes van mogelijke herstructureringsdeskundigen bij de rechtbank in. De rechtbank besloot uiteindelijk tot de aanwijzing van één van de twee offrerende partijen.

De vijfde en zesde WHOA-uitspraken maken duidelijk dat de verzoeker er echt verstandig aan doet om twee offertes voor mogelijke herstructureringsdeskundigen te overleggen. Daarnaast mag de verzoeker tevoren enkel noodzakelijk contact hebben gehad met de mogelijke herstructureringsdeskundigen. Noodzakelijk contact betekent enkel het contact dat nodig is voor de herstructureringsdeskundige om een offerte te kunnen maken. De voorgaande handelswijze vormt een waarborg voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de herstructureringsdeskundige. In onze blog over de vijfde en zesde uitspraak kwam dit ook aan de orde.

De observator

De observator heeft een passievere rol dan de herstructureringsdeskundige. De observator kan op verzoek van schuldeisers of aandeelhouders door de rechter worden benoemd wanneer de schuldenaar zelf een WHOA-traject start en om een afkoelingsperiode verzoekt. In het belang van de gezamenlijke schuldeisers houdt de observator vervolgens toezicht op de totstandkoming van het akkoord. Bij de voorbereiding op het WHOA-traject is het handig om met dit scenario rekening te houden.

In de tweede WHOA-uitspraak ging de rechtbank over tot de aanstelling van een observator. Dit kwam in een vorige blog al eens aan de orde. De aanleiding voor de aanstelling in deze uitspraak zijn de omstandigheden die op de zitting naar voren zijn gekomen, waarbij de rechtbank in ieder geval wijst op een bestuurdersgeschil binnen de schuldenaar. Gelet op deze omstandigheden achtte de rechtbank het verstandig om een observator aan te stellen die de belangen van de schuldeisers in de gaten houdt.

Net als het geval is bij de herstructureringsdeskundige komen de kosten van de observator eveneens voor rekening van de schuldenaar. Bij de voorbereiding van het akkoord is het verstandig rekening te houden met een scenario waarin de rechtbank een observator aanstelt.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Deel I: De WHOA-procedure
Deel II: De inhoud van het akkoord
Deel III: De voorbereiding van het akkoord
Deel V: Timing van een WHOA verzoek is essentieel
Deel VI: Goede voorbereiding is het halve werk/hele werk

BG.legal