Contractspartijen en schuldeisers

08 mrt 2021

WHOA: Gevolgen en mogelijkheden voor contractspartijen en schuldeisers

Als contractspartij van een onderneming in financieel zwaar weer kunt u op verschillende manieren met de WHOA in aanraking komen. Het is mogelijk dat een contract dat u met deze onderneming heeft gesloten een te zware financiële last vormt. Denk bijvoorbeeld aan maandelijks huurpenningen die de onderneming niet meer kan betalen. De WHOA maakt het voor deze noodlijdende onderneming mogelijk om u een voorstel tot wijziging van een (duur)overeenkomst te doen. Daarnaast kunt u als contractspartij ook schuldeiser zijn van een onderneming welke een WHOA-akkoord voorbereid of heeft aangeboden.

Als schuldeiser kunt u, wanneer een debiteur niet uit eigen beweging uw vordering volledig en tijdig betaalt, verschillende stappen zetten. Zo kunt u een incassoprocedure starten en beslagen leggen. Wanneer uw debiteur in financiële problemen verkeert, brengt dit complicaties met zich mee. Mocht de debiteur failliet worden verklaard, dan heeft u niets meer aan een eventueel verkregen vonnis of gelegde beslagen. In faillissement is de kans dat concurrente crediteuren een uitkering ontvangen zeer beperkt. De WHOA is erop gericht faillissementen van in de kern gezonde ondernemingen te voorkomen. Als schuldeiser kunt u op drie manieren in aanraking komen met de WHOA:

  1. Uw debiteur bereid een akkoord voor

De WHOA vangt aan met het deponeren van een startverklaring bij de rechtbank. In deze startverklaring moet een keuze worden gemaakt tussen een openbare en een besloten akkoordprocedure. Een openbare startprocedure wordt ingeschreven in het handelsregister, een besloten procedure is daar niet in terug te vinden. Indien u weet dat uw debiteur een akkoord voorbereidt (bijvoorbeeld door de registratie in het handelsregister in geval van een openbare procedure) maar u hier nog niets van heeft vernomen, is het verstandig contact op te nemen. De debiteur die een akkoord voorbereidt zal op verschillende momenten contact met u op moeten nemen, bijvoorbeeld over het aanbieden van het akkoord.

  1. U ontvangt een aanbod van uw debiteur

Als onderdeel van een WHOA-akkoord kan uw debiteur u een aanbod doen. Een dergelijk aanbod zal veelal bestaan uit het akkoord gaan met de kwijtschelding van een gedeelte van uw vordering. Het is vervolgens aan u als crediteur om te beoordelen of dit voorstel acceptabel is. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de vraag of u beter af bent bij het voorstel dan in geval van faillissement (een vereiste van de WHOA) en of u over bijvoorbeeld zekerheidsrechten beschikt of een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen.

Belangrijk om te onthouden is dat schuldeisers en aandeelhouders ook tegen hun zin aan een voorgesteld akkoord kunnen worden gebonden. De rechtbank kan tot goedkeuring (homologatie) van een akkoord overgaan als er in ieder geval één klasse crediteuren, door crediteuren die tenminste 2/3 van de waarde van de schulden behorend tot die klasse vertegenwoordigen, akkoord is gegaan met het voorstel. Ook al stemt u tegen, dan kunt u alsnog aan het akkoord worden gebonden. Vind u dat het aangeboden akkoord niet acceptabel is, onjuist is vormgegeven of onjuist tot stand is gekomen, dan is het van belang dit tijdig aan te geven. Houders van zekerheidsrechten (maar ook andere crediteuren en aandeelhouders) hebben verschillende mogelijkheden om hun belangen te beschermen.

  1. U wilt zelf een WHOA-traject voor uw debiteur forceren

De noodlijdende onderneming is niet de enige die een WHOA-traject kan starten. De faillissementswet bepaalt tevens dat schuldeisers, net als aandeelhouders en krachtens wettelijke bepaling ingestelde ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigingen, de rechtbank kunnen verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Deze herstructureringsdeskundige heeft als taak een akkoord voor te bereiden. Ziet u bijvoorbeeld dat uw debiteur op een faillissement afstevent, maar niets onderneemt om dit af te wenden? Dan valt een dergelijke stap te overwegen.

Advocaten van BG.legal kunnen u helpen beoordelen of een WHOA-akkoord zinvol is voor de onderneming waarvan u crediteur bent. Ook kunnen wij optreden als herstructureringsdeskundige en desgevraagd hiervoor offertes afgeven.

 

BG.legal