Een belangrijke oorzaak van het faillissement

16 jul 2021

Bestuurders van een failliete rechtspersoon die door de curator aansprakelijk zijn gesteld, bevinden zich in een lastige positie om aannemelijk te maken dat niet de eigen nalatigheid maar een andere omstandigheid een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De Hoge Raad heeft in een arrest van 9 juli 2021 de mogelijkheden voor bestuurders om met succes andere oorzaken te noemen verruimd.[1]

Achtergrond

Het bestuur van de rechtspersoon is onder meer verplicht een boekhouding te voeren waarin op elk moment de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Voldoet het bestuur niet aan deze verplichting, dan heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld. Gaat de rechtspersoon vervolgens failliet, dan wordt deze onbehoorlijke taakvervulling als een belangrijke oorzaak van het faillissement beschouwd. Als belangrijke veroorzaker van het faillissement loopt het bestuur het risico privé aansprakelijk te zijn voor de schulden in het faillissement.

De bewijspositie van de bestuurders

Uiteraard kunnen er andere omstandigheden spelen die het faillissement hebben veroorzaakt. Als het bestuur niet heeft voldaan aan haar boekhoud- en/of deponeringsverplichting, dan ligt het op de weg van de bestuurders om aannemelijk te maken dat deze andere omstandigheden het faillissement hebben veroorzaakt. In veel gevallen wijzen bestuurders op externe omstandigheden (buiten het bestuur liggend). In het arrest van de Hoge Raad van 9 juli 2021 wordt duidelijk dat ook interne handelingen (door een bestuurder) een belangrijke oorzaak van het faillissement kan zijn.

Wat gebeurde er in de casus bij de Hoge Raad?

In de casus bij de Hoge Raad had één van de bestuurders vrijwel al het werkkapitaal van de rekening van de rechtspersoon gehaald. Enkele maanden later volgde het faillissement van de rechtspersoon. Het weghalen van het werkkapitaal vormt volgens de overige bestuurders en de latere boekhouder van de rechtspersoon een belangrijke oorzaak van het faillissement en dus niet de onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur. De Hoge Raad bevestigt het standpunt van de overige bestuurders dat bestuurders ook handelingen van een andere bestuurder kunnen aanvoeren als belangrijke oorzaak van het faillissement, ook al vormen deze handelingen op zichzelf geen onbehoorlijke taakvervulling.

Tot slot

Wordt u als bestuurder aansprakelijk gesteld door een curator, laat u dan goed adviseren om te zien wat de mogelijkheden zijn om het standpunt van de curator te weerleggen.

[1] Hoge Raad 9 juli 2021 ECLI:NL:HR:2021:1099

 

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in vastgoed
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in de Tech-sector
  Lees meer
  Faillissement & Herstructurering in de Zorg
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer