Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader

24 jul 2020

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te kunnen bieden aan patiënten en cliënten. Om die reden hebben de toezichthouders in 2016 samen het kader Goed Bestuur uitgebracht. De meeste zorgorganisaties willen ook verbeteren en professionaliseren. Maar wat wordt daarbij precies verwacht van zorgbestuurders en interne toezichthouders?

Goed bestuur zorg

Handvatten

Om zorgbestuurders en interne toezichthouders te faciliteren en stimuleren hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) handvatten opgesteld om zich te spiegelen en zich te blijven ontwikkelen. Deze handvatten zijn gebaseerd op adviezen, veldnormen en wetgeving, zoals de Governancecode zorg en de Wkkgz.

Rol zorgbestuurder en raad van toezicht

Van zorgbestuurders wordt verwacht dat zij inspraak, tegenspraak en samenspraak organiseren met onder meer de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht. Dit komt ten goede aan de zorg voor patiënten en cliënten. De NZa en IGJ verwachten van raden van toezicht vooral dat deze de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de positie van de patiënt of cliënt centraal stellen. Hiervoor moet de raad van toezicht zorgen voor een evenwichtige belangenafweging en over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken.

Vernieuwd kader

Het kader Goed Bestuur is aangepast. In het vernieuwde kader zijn de verantwoordelijkheden voor de raad van toezicht aangescherpt en verder verdiept. Hiervoor zijn zes thema’s benoemd:

  1. De raad van toezicht investeert in een eigen toezichtvisie en formuleert doelstellingen en acties;
  2. De raad van toezicht ziet toe op beheersing van risico’s met aandacht voor gedrag en cultuur;
  3. De raad van toezicht dient ook het maatschappelijk belang over de grenzen van de eigen organisatie;
  4. De raad van toezicht zorgt voor zijn eigen diversiteit en vakmanschap;
  5. De raad van toezicht borgt onafhankelijkheid en voorkomt vermenging van belangen;
  6. De raad van toezicht ziet toe op transparante en afgewogen besluitvorming en zorgt voor openbare verantwoording.

Het vernieuwd kader kunt u hier vinden.

Heeft u vragen over de vernieuwing van het kader Goed Bestuur, neemt u dan gerust contact op.

Dit artikel is geschreven door Lisan Vermeer, advocaat ondernemingsrecht bij BG.legal.

Lisan Vermeer