Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?

06 mei 2021

Overdracht van rechten: in de praktijk gebeurt het aan de lopende band. De afspraken omtrent een dergelijke contractuele overdracht van rechten worden vaak vastgelegd in een overeenkomst. Hierbij komt het ook voor dat er bepaalde voorwaarden voor de overdracht worden geformuleerd. Dit resulteert soms in een verplichting voor beide partijen, soms in een verplichting voor één van de partijen.

Wanneer de afspraken onduidelijk zijn, kunnen er veel problemen ontstaan. Wat is er eigenlijk afgesproken? Is er voldaan aan de voorwaarden? En bij wie ligt het recht nu?

In deze blog wordt aan de hand van een casus dit leerstuk toegelicht. Vervolgens worden er een aantal tips gegeven voor de praktijk.

Casus

In een recente zaak was het volgende aan de hand. X had een bepaald type truss ontwikkeld: een systeem met aan elkaar gelaste aluminium buizen, dat gebruikt kan worden voor de bouw van theaters en podia. Voor de productie en exploitatie van dit product heeft X contact gezocht met Y. In januari 2017 hebben X en Y een samenwerkingsovereenkomst gesloten, ook wel het ‘business partner contract’ genoemd. Onderdeel van de gemaakte afspraken was de overdracht onder bepaalde voorwaarden van X’s intellectuele eigendomsrechten op de truss aan Y. Vervolgens heeft Y, met toestemming van X, vijf internationale modelregistraties ingediend voor de truss.

Partijen hebben gedurende twee jaar op goede voet met elkaar samengewerkt. Eind 2019 is Y failliet verklaard, Z heeft de onderneming van Y doorgestart. De curator heeft de activa verkocht aan Z, waaronder de internationale modelregistraties. X was het hier uiteraard niet mee eens en stelt dat zij gerechtigd is tot de modelregistraties.

In deze procedure ging het dus om de vraag of de curator en Y gehouden waren tot (medewerking aan) overdacht van enkele internationale modelrechten aan X. Meer specifiek gaat het om de voorwaarden in het business partner contract: was hier aan voldaan?

Voldaan aan voorwaarden?

Het was aan de curator om dit te bewijzen. In artikel 1.9 van het business partner contract stond dat de rechten op de truss overgaan zodra de contractspartijen een definitief business model en een definitief strategisch partnerschapscontract hadden gesloten. Daarnaast moest Y een bijdrage van ongeveer EUR 15.000,= leveren aan de ontwikkelingskosten (hetzij in de vorm van creditnota’s of betaling van dat bedrag, hetzij in de vorm van bepaalde ‘sale opportunity’s’.

 • Overeenkomsten

De curator stelde dat beide contracten definitief overeen waren gekomen. Hij verwees hierbij naar een e-mail van Y aan X, met het onderwerp “business model” en een Excel-bestand als bijlage, waarin de verkoopprijzen van de truss en de algemene prijsstructuur waren opgenomen.

X stelt echter dat het Excel-bestand niet als definitief businessmodel kan worden aangewezen, maar de rechtbank gaat hier niet in mee. X heeft namelijk niet gesteld dat zij afwijzend heeft gereageerd op het Excel-bestand en dat er in de praktijk anders uitvoering is gegeven aan hetgeen in dit document is afgesproken. Dat er gaandeweg steeds meer discussie zou zijn geweest over de productontwikkeling en de strategie, blijkt nergens uit.

Ten aanzien van het strategisch partnerschapscontract deelde de rechtbank dezelfde mening. Partijen hebben namelijk in 2017 en 2018 samengewerkt voor de productie van de truss en zijn dit gaan doen nádat Y de modelrechten had geregistreerd.

Kortom: er was sprake van een definitief businessmodel én strategisch partnerschapscontract.

 • Bijdrageplicht

De rechtbank was ook van mening dat Y had voldaan aan haar bijdrageplicht. De curator kon middels een facturenoverzicht aantonen dat er kortingen waren verstrekt aan X en dat Y de betalingen heeft uitgevoerd. Ook deze voorwaarden waren dus vervuld.

Conclusie

De uiteindelijke conclusie in deze zaak was dan ook dat de internationale modelrechten toebehoorden aan Y. X heeft geen sterkere rechten en kan de modelrechten helaas niet opeisen. Om deze reden was de activaverkoop door de curator aan Z dus geoorloofd. Deze uitspraak laat het belang zien van goede afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.

Tips voor in de praktijk
 • Kijk kritisch naar de voorwaarden die gelden voor de contractuele overdracht van een bepaald recht: is de voorwaarde ondubbelzinnig omschreven? Of kan hier onduidelijkheid over bestaan?
 • Leg ook goed vast wélke rechten er precies overgaan bij vervulling van de voorwaarden
 • Bekijk of de voorwaarden bijvoorbeeld moeten wijzigen, wanneer een bepaalde situatie zich voordoet
 • Zorg ervoor dat de neuzen van beide partijen dezelfde kant op staan, zodat beiden snappen wat de voorwaarden inhouden.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op.

 

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Eigendom op data
  Lees meer
  26 april: World Intellectual Property Day
  Lees meer
  Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter
  Lees meer
  Benoeming tijdelijke bestuurder: meerdere wegen leiden naar Rome
  Lees meer
  Accountants: laat vorderingen niet verjaren en stuit deze tijdig!
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  AI, kunst & auteursrecht
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Picnic schendt portretrecht van (ex-)werknemer
  Lees meer
  Ronde tafelgesprek: Een terugblik op de WHOA met vijf observatoren
  Lees meer
  Klaag direct bij ontevredenheid over geleverde prestatie
  Lees meer
  Een kwestie over schoenen: namaak Louboutin advertenties op Amazon
  Lees meer
  Een portret als merk
  Lees meer
  De Nederlandse rechter onbevoegd in geschil over reisdagboek
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Het Europese bankbeslag onder de loep
  Lees meer
  De intocht van sinterklaas en het auteursrecht
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  De bescherming van kleurmerken en het relevante publiek
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  ACM: Misleidende duurzaamheidsclaims van Decathlon & H&M
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Mag een ander jouw merk als domeinnaam gebruiken?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Strengere regels voor invloedrijke influencers
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Wanneer is de aanvraag van een merkregistratie te kwader trouw?
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
  Lees meer
  Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
  Lees meer
  EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
  Lees meer
  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
  Lees meer
  Doorhaling van een merkregistratie
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
  Lees meer
  Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
  Lees meer
  Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
  Lees meer
  Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
  Lees meer
  Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
  Lees meer
  Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
  Lees meer
  Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
  Lees meer
  Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Checklist verpakken van producten
  Lees meer
  Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
  Lees meer
  Intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
  Lees meer
  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
  Lees meer
  Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
  Lees meer
  Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
  Lees meer
  Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
  Lees meer
  Auteursrecht op website(teksten)
  Lees meer
  Bescherming winkelinterieur
  Lees meer
  Is het interieur van een winkel beschermd?
  Lees meer
  Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer
  Farma, Health en Life Sciences
  Lees meer