Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie

12 aug 2021

Er zijn verschillende manier om een onderneming te eindigen. Als er geen baten te verwachten zijn, dan volstaat een beslissing van de aandeelhouders om tot ontbinding over te gaan. Dit wordt ook wel ‘turboliquidatie’ genoemd. Schuldeisers van de onderneming blijven in dat geval met een onverhaalbare vordering achter. De angst bestaat dat de turboliquidatie misbruik in de hand werkt, omdat een financiële verantwoordingsverplichting ontbreekt. Ook is er geen derde, zoals een curator bij faillissement, die nagaat of betaling niet alsnog mogelijk is. Bovendien bestaat de verwachting dat meer ondernemingen die getroffen zijn door de Corona-uitbraak van de turboliquidatie gebruik willen maken.

Om misbruik te voorkomen ligt er een nieuw wetsvoorstel, ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ genaamd. Het wetsvoorstel stelt nieuwe tijdelijke eisen aan het gebruik maken van de turboliquidatie. De consultatieperiode is inmiddels afgelopen. Hieronder zetten wij de wijzigingen uiteen.

Financiële verantwoording

Het bestuur van de onderneming dient in de toekomst financiële verantwoording af te leggen over de ontbinding van de rechtspersoon en de eventuele voorafgaande feitelijke vereffening. Dat betekent dat het bestuur de volgende documenten moet opstellen en deponeren:

  1. een (slot)balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden;
  2. een schriftelijke toelichting waaruit de oorzaak blijkt van het ontbreken van baten en het bestaan van eventuele schulden;
  3. een slotuitdelingslijst als er voorafgaand aan de ontbinding schuldeisers zijn betaald met indeling van de schuldeisers volgens de wettelijke rangorde;
  4. nog niet gepubliceerde jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren.

Het bestuur dient de schuldeisers van de onderneming over deze stukken te informeren.

Bestuursverbod

Een tweede wijziging betreft de mogelijkheid tot het opleggen van een civielrechtelijk bestuursverbod voor de duur van vijf jaar. Dit risico bestaat als één of meer bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan:

  1. het niet hebben voldaan aan de nieuwe deponeringsverplichtingen die hiervoor staan vermeld, of;
  2. één of meerdere schuldeisers doelbewust hebben benadeeld, of;
  3. het in de voorgaande twee jaren vaker betrokken is geweest bij turboliquidaties, waarbij verwijtbaar schulden zijn achtergelaten.

Tot slot

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in werking zal treden. Ook heeft de wet vooralsnog een tijdelijk karakter van twee jaar na inwerkintreding. De wet biedt de mogelijkheid om de duur te verlengen.

Denkt u eraan om de onderneming te beëindigen en heeft u te maken met schulden, dan is het raadzaam tijdig advies in te winnen om een plan op te stellen. Naast de turboliquidatie bestaan er nog andere mogelijkheden om de onderneming te doen eindigen, zoals het aanvragen van een faillissement of het ontbinden na een schuldeisersakkoord, zoals de WHOA.

Bij vragen of advies kunt u gerust contact met ons opnemen.

BG.legal