Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen

02 jul 2020

In eerdere blogs schreef ik al over de door de wetgever voorgenomen veranderingen in de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot medische persoonsgegevens, onder andere in faillissement. Verder ingaand op het faillissement wil de wetgever de rol van de curator als verwerker van persoonsgegevens verduidelijken, door een artikel toe te voegen aan de Faillissementswet.

In dit voorgenomen artikel 68a Faillissementswet wil de wetgever vastleggen dat de curator persoonsgegevens kan verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de curator wordt artikel 6 lid 1 sub e AVG gebruikt, de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

In het voorgenomen artikel heeft de wetgever tevens een niet-uitputtende lijst van feitelijke handelingen en rechtshandelingen opgenomen waarbij de verwerking van persoonsgegevens door de curator is toegestaan. In deze lijst zijn onder andere opgenomen het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek en het opstellen van faillissementsverslagen, maar ook het tijdelijk voortzetten van het bedrijf en de voorbereiding van de verkoop van het bedrijf aan een andere partij.

Klantenbestand

Daarmee benoemt de wetgever een interessant punt dat bij een doorstart vanuit faillissement vaak om de hoek komt kijken, namelijk het klantenbestand. Het komt regelmatig voor dat een curator het klantenbestand van de failliete onderneming, met daarin persoonsgegevens, verkoopt aan een doorstarter. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel benoemt de wetgever dat het gerechtvaardigd is dat de curator deze persoonsgegevens verwerkt [verstrekt], om zo een zo hoog mogelijke opbrengst in faillissement te bereiken. De ontvangende partij, de doorstarter, kan deze persoonsgegevens vervolgens verwerken op basis van de grondslag uit artikel 6 lid 1 sub b AVG, de uitvoering van de overeenkomst met de curator waar de doorstarter partij bij is.

Daarbij verwijst de wetgever naar de brief die de Autoriteit Persoonsgegevens verstuurde aan Insolad, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten. In deze brief benoemt de AP verschillende scenario’s relevant bij een doorstart. Zo kunnen de persoonsgegevens van klanten [natuurlijke personen]  in het kader van contractoverneming op basis van artikel 6:159 BW overgaan op de doorstarter. Het in dat artikel opgenomen medewerkingsvereiste kan volgens de AP worden ingevuld door de klanten te informeren en de gelegenheid te bieden om akkoord te gaan dan wel bezwaar te maken tegen de contractoverneming. Bij de verkoop van het klantenbestand, waarbij er geen contractovername plaatsvindt, moet toestemming in de zin van artikel 7 AVG worden gevraagd aan de personen opgenomen in het klantenbestand alvorens overdracht van deze persoonsgegevens kan plaatsvinden.

Naast het bovenstaande omtrent het klantenbestand wil de wetgever met de voorgenomen wetswijziging onder andere vastleggen dat de curator in specifieke gevallen rechtmatig bijzondere persoonsgegevens, zoals burgerservicenummers en gegevens van strafrechtelijke aard, mag verwerken. Al met al kan worden geconcludeerd dat de wetgever met deze beoogde wetswijziging de rol van de curator als verwerker van persoonsgegevens nadere en [gelet op de in de loop der jaren meeromvattend geworden taak van de curator] nodige invulling geeft.

Tom Oerlemans

  Contact

   WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
   Lees meer
   Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
   Lees meer
   De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
   Lees meer
   De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
   Lees meer
   Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Het saneren van schulden (een stappenplan)
   Lees meer
   Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
   Lees meer
   Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
   Lees meer
   De Startverklaring voor de WHOA
   Lees meer
   Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
   Lees meer
   Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
   Lees meer
   Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel I: De WHOA-procedure
   Lees meer
   Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies
   Lees meer
   Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
   Lees meer
   Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
   Lees meer
   15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
   Lees meer
   Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Rechtbank geeft Autoriteit Persoonsgegevens rode kaart
   Lees meer
   Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
   Lees meer
   Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
   Lees meer
   Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
   Lees meer
   WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
   Lees meer
   De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
   Lees meer
   Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
   Lees meer
   Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
   Lees meer
   Europees Hof verwijst EU-VS Privacy Shield naar de prullenbak. En nu?
   Lees meer
   Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
   Lees meer
   Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
   Lees meer
   Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
   Lees meer
   Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
   Lees meer
   Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
   Lees meer
   Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
   Lees meer
   Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
   Lees meer
   5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
   Lees meer
   Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
   Lees meer
   Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
   Lees meer
   Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
   Lees meer
   Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
   Lees meer
   Inbreuk op merken in de beauty branche
   Lees meer
   Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Privacyrecht
   Lees meer
   Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
   Lees meer
   Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
   Lees meer