Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen

02 jul 2020

In eerdere blogs schreef ik al over de door de wetgever voorgenomen veranderingen in de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot medische persoonsgegevens, onder andere in faillissement. Verder ingaand op het faillissement wil de wetgever de rol van de curator als verwerker van persoonsgegevens verduidelijken, door een artikel toe te voegen aan de Faillissementswet.

In dit voorgenomen artikel 68a Faillissementswet wil de wetgever vastleggen dat de curator persoonsgegevens kan verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de curator wordt artikel 6 lid 1 sub e AVG gebruikt, de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

In het voorgenomen artikel heeft de wetgever tevens een niet-uitputtende lijst van feitelijke handelingen en rechtshandelingen opgenomen waarbij de verwerking van persoonsgegevens door de curator is toegestaan. In deze lijst zijn onder andere opgenomen het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek en het opstellen van faillissementsverslagen, maar ook het tijdelijk voortzetten van het bedrijf en de voorbereiding van de verkoop van het bedrijf aan een andere partij.

Klantenbestand

Daarmee benoemt de wetgever een interessant punt dat bij een doorstart vanuit faillissement vaak om de hoek komt kijken, namelijk het klantenbestand. Het komt regelmatig voor dat een curator het klantenbestand van de failliete onderneming, met daarin persoonsgegevens, verkoopt aan een doorstarter. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel benoemt de wetgever dat het gerechtvaardigd is dat de curator deze persoonsgegevens verwerkt [verstrekt], om zo een zo hoog mogelijke opbrengst in faillissement te bereiken. De ontvangende partij, de doorstarter, kan deze persoonsgegevens vervolgens verwerken op basis van de grondslag uit artikel 6 lid 1 sub b AVG, de uitvoering van de overeenkomst met de curator waar de doorstarter partij bij is.

Daarbij verwijst de wetgever naar de brief die de Autoriteit Persoonsgegevens verstuurde aan Insolad, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten. In deze brief benoemt de AP verschillende scenario’s relevant bij een doorstart. Zo kunnen de persoonsgegevens van klanten [natuurlijke personen]  in het kader van contractoverneming op basis van artikel 6:159 BW overgaan op de doorstarter. Het in dat artikel opgenomen medewerkingsvereiste kan volgens de AP worden ingevuld door de klanten te informeren en de gelegenheid te bieden om akkoord te gaan dan wel bezwaar te maken tegen de contractoverneming. Bij de verkoop van het klantenbestand, waarbij er geen contractovername plaatsvindt, moet toestemming in de zin van artikel 7 AVG worden gevraagd aan de personen opgenomen in het klantenbestand alvorens overdracht van deze persoonsgegevens kan plaatsvinden.

Naast het bovenstaande omtrent het klantenbestand wil de wetgever met de voorgenomen wetswijziging onder andere vastleggen dat de curator in specifieke gevallen rechtmatig bijzondere persoonsgegevens, zoals burgerservicenummers en gegevens van strafrechtelijke aard, mag verwerken. Al met al kan worden geconcludeerd dat de wetgever met deze beoogde wetswijziging de rol van de curator als verwerker van persoonsgegevens nadere en [gelet op de in de loop der jaren meeromvattend geworden taak van de curator] nodige invulling geeft.

Tom Oerlemans

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Voormalig Twitter nu ook onderworpen aan massaschadeclaimprocedure
  Lees meer
  De NZa-rechtszaak: Schending van het medisch beroepsgeheim of een dwangsom
  Lees meer
  Mag een werknemer een melding van grensoverschrijdend gedrag inzien?
  Lees meer
  Biometrische systemen en toegangsverlening ook mogelijk in Nederland?
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in vastgoed
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in de Tech-sector
  Lees meer
  Zorg & Innovatie
  Lees meer
  Faillissement & Herstructurering in de Zorg
  Lees meer
  Privacy in de Zorg
  Lees meer
  Hof van Justitie geeft antwoord op prejudiciële vragen in Meta/Facebook-zaak
  Lees meer
  EU-US Data Privacy Framework: Adequaatheidsbesluit
  Lees meer
  Gegevensverwerking en schadevergoeding
  Lees meer
  Het beroepsgeheim in de zorg
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Inbreuk op privacy door beknopte omschrijving factuur?
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Bank mag onbewerkte persoonsgegevens bewaren
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  Privacy in de zorg
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Schending AVG: ex-patiënte ontvangt schadevergoeding van ziekenhuis
  Lees meer
  Vijf tips voor het sluiten van SaaS-Overeenkomsten
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Digitale nieuwsbrieven en privacy: wat kan wel en niet?
  Lees meer
  ABRvS stelt AP in het ongelijk: boete VoetbalTV van tafel
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  Boete voor Italiaanse Deliveroo vanwege slechte gegevensbescherming
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
  Lees meer
  Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG
  Lees meer
  European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt in 2022 geen extra budget
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM
  Lees meer
  Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
  Lees meer
  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Rechtbank geeft Autoriteit Persoonsgegevens rode kaart
  Lees meer
  Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
  Lees meer
  Europees Hof verwijst EU-VS Privacy Shield naar de prullenbak. En nu?
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Privacyrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer