De Startverklaring voor de WHOA

03 feb 2021

Elke WHOA-procedure start met het deponeren van een verklaring bij de rechtbank waarin de Verzoeker kenbaar maakt dat hij een WHOA-traject wil starten. In dit artikel geven wij meer informatie over de inhoud van de Startverklaring en de gevolgen.

De inhoud van de Startverklaring

Artikel 370 lid 3 van de Faillissementswet verplicht de verzoeker die een WHOA-traject wil starten om een verklaring te deponeren bij de rechtbank. De Startverklaring is een formulier dat gemakshalve door de rechtbank zelf is opgesteld. Het formulier is hier te vinden. In het formulier dient de Verzoeker de gevraagde gegevens aan te leveren die van belang zijn voor de rechtbank en de schuldeisers aan wie de Schuldenaar een akkoord wil aanbieden. Dit zijn vragen over de identiteit van de Verzoeker en de schuldenaar, maar ook gegevens over de voorbereiding. Het ingevulde formulier kan door de Verzoeker kosteloos worden ingediend bij de griffie van de rechtbank en het blijft daar gedurende één jaar liggen. Het formulier staat los van het verzoek voor de start van het WHOA-traject. Dit verzoekschrift moet de Verzoeker separaat indienen. Bij de behandeling van een verzoek controleert de rechtbank wel of er een startverklaring is gedeponeerd.

Besloten of openbare akkoordprocedure

De eerste keuze die de Verzoeker moet maken, is die tussen een besloten akkoordprocedure of openbare akkoordprocedure. Door gebruik te maken van de besloten akkoordprocedure wordt het WHOA-traject in relatieve rust doorlopen. In de meeste gevallen zal deze procedure de voorkeur genieten, omdat het besloten karakter negatieve publiciteit voorkomt. Een bijkomend voordeel is dat enkel de schuldeisers en/of aandeelhouders die geraakt worden door het voorstel kennis hebben van het WHOA-traject. In de eerste WHOA-uitspraken is uitsluitend gebruik gemaakt van de besloten procedure.

Bij de openbare procedure wordt de akkoordprocedure bekend gemaakt in het insolventieregister, het handelsregister en de Staatscourant. Ook de zittingen bij de rechtbank vinden in het openbaar plaats. Met name internationale betrekkingen kunnen een rol spelen om te kiezen voor een openbare procedure.

Overige vragen van de Startverklaring

Vervolgens dient de Verzoeker informatie te verstrekken over de voorbereiding van het akkoord. De Verzoeker wordt gevraagd een tijdlijn te schetsen van het WHOA-traject en aan te geven welke voorbereidende handelingen tot op heden zijn ondernomen. Verder moet de Verzoeker kenbaar maken door welke advocaten en/of andere adviseurs hij is bijgestaan in de voorbereiding. Vervolgens moet de Verzoeker kenbaar maken waar de onderneming gevestigd is en waar ook zijn voornaamste belangen zijn gelegen. Deze vraag is van belang zodat de rechtbank kan bepalen of zij wel bevoegd is over het verzoek te oordelen.

De gevolgen van de Startverklaring

Het deponeren van een Startverklaring zorgt bovendien voor meer veiligheid voor het slagen van het WHOA-traject. Wil een Verzoeker dat de rechtbank een afkoelingsperiode gelast, dan is het deponeren van een Startverklaring hiervoor een vereiste. Ten tweede kan een Startverklaring de Verzoeker en zijn wederpartij tegen bepaalde paulianarisico’s beschermen. Ten derde zorgt een Startverklaring dat bepaalde verrekeningen als te goeder trouwe worden aangemerkt.  Tot slot is de Startverklaring een vereiste voor de rechtbank om bepaalde voorzieningen te treffen ter beveiliging van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers of aandeelhouders.

Zie voor meer informatie ook de publicatie van de wet.

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

BG.legal