Archives

Wijzigingsbevoegdheid, uitwerkingsplicht en binnenplans afwijken onder de Omgevingswet

-

Inleiding Onder vigeur van de Wro kon een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid, uitwerkingsplicht of afwijkingsbevoegdheid bevatten. De Wro is komen te vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In dit artikel...

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

-

Inleiding Per 1 januari 2024 is een nieuw stelsel voor bouwtoezicht in werking getreden. Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is de toetsing aan de bouwtechnische eisen van...

Lees meer

Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit

-

In deze zaak gaat het om de vraag of het onder de Warmtewet 2014 zoals die gold van 1 januari 2014 tot 1 juli 2019, is toegestaan om bij het...

Lees meer

Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn

-

Rijkswaterstaat heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd. Opschortende termijn In het beschrijvend document voor deze aanbesteding is vastgelegd dat iedere Inschrijver c.q. belanghebbende die het met de gunningsbeslissing niet eens...

Lees meer

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

-

Inleiding Onder het huidige recht is het niet toegelaten om zonder benodigde omgevingsvergunning te bouwen. De wetgever heeft echter voor een aantal bouwactiviteiten bepaald dat deze vergunningvrij mogen worden uitgevoerd...

Lees meer

Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!

-

Tiny houses: modern wonen vol kansen, maar let op de juridische uitdagingen! Inleiding Gevoed door een steeds groeiende ecologische bewustwording en met een gespannen woningmarkt die zijn weerga niet kent,...

Lees meer

Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten

-

Steeds meer gemeenten worstelen met de regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Om draagvlak onder de inwoners van de gemeenten te behouden stellen zij steeds strengere regels op.

Lees meer

Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?

-

Bij het huisvesten van arbeidsmigranten zien we het al vaak. De vraag of het huisvesten van arbeidsmigranten voldoet aan de ‘woonbestemming’ van het bestemmingsplan. Cruciaal is vaak de vraag of...

Lees meer

Rechterlijke uitspraak BOPA

-

Inleiding In deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland gaat het over rechterlijke toetsing van het criterium ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ dat van toepassing is bij de verlening van...

Lees meer

Planschade onder de Omgevingswet

-

De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft grote gevolgen voor het leerstuk van de planschade. Met planschade wordt bedoeld voor vergoeding in aanmerking komende schade die wordt...

Lees meer

Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen

-

Participatie onder de Omgevingswet (inwerkingtreding 1 juli 2022) is vormvrij. De Omgevingswet stelt wel een aantal eisen. De VNG heeft hierover een zogenaamd spiekbriefje participatie Omgevingswet opgesteld. In het spiekbriefje...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet

-

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Meer dan nu het geval is, zal participatie bij de besluitvorming een nadrukkelijke rol gaan spelen. Maar hoe ziet die participatie...

Lees meer

Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen?

-

Vergunnen "kruimelgeval' Op het moment dat een [bouw]aanvraag niet past binnen het bestemmingsplan, móet de gemeente beoordelen of er toch een vergunning kan worden verleend [art. 2.10 lid 2 Wabo]....

Lees meer

Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?

-

Uit een richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 mei 2021 naar aanleiding van het zogenoemde ‘Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie...

Lees meer

Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?

-

Wist u dat u gemeentelijk beleid kunt laten toetsen door de rechter? We zien het nu veel bij huisvesting van arbeidsmigranten. Nieuw beleid. Veelal strenger, omdat gemeenten de huisvesting van...

Lees meer

Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit

-

De meeste legesverordeningen van gemeenten die op hun beurt vaak zijn gebaseerd op de VNG- modelverordening, bepalen dat bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor...

Lees meer

Jurisprudentie overzicht vijfde maand Omgevingswet

-

Inleiding In het vijfde deel van onze jurisprudentiereeks over de Omgevingswet bespreken wij de rechtspraak gepubliceerd in mei. Zowel overgangsrechtelijke zaken als inhoudelijke zaken zijn voorbij gekomen. Een belangrijke conclusie...

Lees meer

Jurisprudentie overzicht vierde maand Omgevingswet

-

Inleiding Dit artikel is de vierde editie van onze jurisprudentiereeks over de Omgevingswet. In deze editie komt de rechtspraak uit april 2024 aan bod. Een belangrijke uitspraak in april werd...

Lees meer

Jurisprudentie overzicht Omgevingswet deel 2

-

Inleiding In de blog geplaatst op 7 februari 2024 hebben wij een overzicht gegeven van de eerste maand jurisprudentie over de Omgevingswet. In dit artikel (deel 2) doen we dit...

Lees meer

Jurisprudentie overzicht Omgevingswet

-

Inleiding Het is ruim een maand geleden dat de Omgevingswet in werking is getreden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de eerste jurisprudentie. Tot nu toe is de...

Lees meer

Jurisprudentie overzicht derde maand Omgevingswet

-

Inleiding In het derde deel van onze jurisprudentiereeks over de Omgevingswet wordt de rechtspraak gepubliceerd in maart 2024 besproken. Inhoudelijk Rechterlijke toetsing BOPA [ECLI:NL:RBGEL:2024:1822] In deze uitspraak gaat het om...

Lees meer

Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?

-

Verhuur onder de Leegstandwet: is de verhuurder verplicht een verlenging van de vergunning aan de huurder mede te delen? Inleiding Wanneer een woning te koop staat, op de nominatie staat...

Lees meer

Instructies en instructieregels Provincie

-

Inleiding Afdeling 2.5 van de Omgevingswet gaat over instructies en instructieregels. Dit zijn instrumenten waarmee een bestuursorgaan aan een ander [lager] bestuursorgaan aangeeft hoe dat orgaan een taak of bevoegdheid...

Lees meer

Inspraak verplicht bij natuurvergunning

-

Deze verplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn. In de Wet natuurbescherming (Wnb) is deze verplichting niet goed geïmplementeerd. Deze wet regelt immers niet dat voorafgaand aan het nemen van een...

Lees meer

Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!

-

Inleiding Het coronavirus heeft een enorme impact op veel ondernemers in Nederland. Sinds de uitbraak zijn er de nodige uitspraken gepubliceerd, waarin de kantonrechter een tijdelijke huurkorting toepast. In de...

Lees meer

Huurkorting vanwege corona toegewezen!

-

Huurkorting vanwege corona toegewezen, volgens uitspraak kantonrechter. Het afgelopen jaar zijn er al diverse uitspraken gepubliceerd van kortgedingrechters, waarin een beroep op onvoorziene omstandigheden vanwege de coronacrisis werd gevolgd en,...

Lees meer

Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?

-

In diverse blogs heb ik geschreven over het huisvesten van arbeidsmigranten in relatie tot bestemmingsplannen en vergunningen. Dat is ook nog steeds actuele problematiek. Veel gemeenten hebben beleid opgesteld en...

Lees meer

Het Omgevingsplan

-

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het bestemmingsplan zoals we dat nu kennen verleden tijd. Het omgevingsplan treedt dan in werking. Hoewel per 1 januari aanstaande...

Lees meer

Handhaving onder de Omgevingswet

-

Inleiding Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is handhaving geregeld in hoofdstuk 18 van de Omgevingswet. Dit vervangt de regeling uit hoofdstuk 5 van de Wet...

Lees meer

Geluid onder de Omgevingswet

-

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Wat betekent dit voor het onderdeel ‘geluid’? Wordt onder het regime van de Omgevingswet anders dan nu omgegaan met geluid of...

Lees meer

Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel III

-

In het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) is bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak door een overheidslichaam (denk aan bijvoorbeeld een...

Lees meer

Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed  

-

In het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) is bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak door een overheidslichaam (denk aan bijvoorbeeld een...

Lees meer

Exoneratiebeding vernietigbaar?

-

Bij het sluiten van overeenkomsten wordt vaak voor de algemene bepalingen van de overeenkomst verwezen naar de Algemene Voorwaarden (AV). Die zijn bedoeld om voor meerdere overeenkomsten te worden gebruikt....

Lees meer

Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie

-

Inleiding Met de nodige regelmaat wordt in het omgevingsrecht een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel. Denk hierbij aan de situatie dat een burger of bedrijf een bouwwerk wil bouwen en...

Lees meer

Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming

-

Aldus de rechtbank Rotterdam in de uitspraak van 24 augustus 2022. Waar gaat het over? De Mededingingswet (Mw) stelt regels ten aanzien van kartels, misbruik van een economische machtspositie en...

Lees meer

Doelen van de Omgevingswet

-

 I. De beoogde stelselherziening De Omgevingswet is het gevolg van een stelselherziening van het omgevingsrecht. Een groot deel van de regels over de fysieke leefomgeving komt samen in één nieuwe wet. Aanleiding hiervoor...

Lees meer

Deel 2: de Omgevingsvisie

-

Een blogreeks over de Omgevingswet Omgevingswet: wat staat ons te wachten? Op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 treedt [voor zover nu bekend] de Omgevingswet [‘Ow’] in werking. Deze...

Lees meer

De Wet betaalbare huur: gevolgen voor huisvesting van arbeidsmigranten

-

Inleiding Het Wetsvoorstel betaalbare huur zoals ingediend op 5 februari 2024 is er met name op gericht om meer betaalbare huurwoningen te realiseren (het reguleren van de middenhuur middels de...

Lees meer

De Omgevingsvisie

-

Inleiding De Omgevingsvisie is een van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. De Omgevingsvisie vervangt de structuurvisie zoals we die kennen uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De Omgevingsvisie is...

Lees meer

BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN

-

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft – niet onverwacht – vandaag een streep gezet door de zogenoemde ‘bouwvrijstelling’. Sinds 1 juli 2021 bevat de Wet natuurbescherming de...

Lees meer

Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?

-

BG.legal biedt vastgoedeigenaren en beheerders de mogelijkheid om tegen een vast bedrag van € 350,- het omgevingsplan te laten screenen voor onder meer het huisvesten van arbeidsmigranten, studenten of expats of het splitsen van woningen....

Lees meer

Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?

-

Wat is het woord van een wethouder waard? Of:  wat is het woord van een gemeenteambtenaar waard? Daarover heeft de hoogste bestuursrechter op 9 september 2020 een interessante uitspraak gedaan....

Lees meer

Algemene rijksregels en decentrale regels

-

Inleiding Decentrale regels en de algemene rijksregels vormen twee van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. In deze blogreeks behandelen wij beide instrumenten op hoofdlijnen gezamenlijk. De wettelijke basis voor...

Lees meer