Algemene rijksregels en decentrale regels

16 mrt 2023

Inleiding

Decentrale regels en de algemene rijksregels vormen twee van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. In deze blogreeks behandelen wij beide instrumenten op hoofdlijnen gezamenlijk. De wettelijke basis voor beide instrumenten is omschreven in Hoofdstuk 4 van de Omgevingswet.

Algemene Rijksregels

De algemene rijksregels staan verspreid over de Omgevingswet, de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en de Omgevingsregeling. Kort gezegd gaat het om de volgende vier AMvB’s:

 • Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal);
 • Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl);
 • Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl); en
 • Het Omgevingsbesluit (Ob)

Het meest in het oog springend zijn de rijksregels die zien op de in artikel 4.3 lid 1 van de Omgevingswet genoemde activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. De in dat artikellid genoemde activiteiten zijn uitgewerkt in het Bal en het Bbl.

In de kern genomen zijn er in het Bal onder meer regels gesteld over de bescherming van milieu, waterstaatwerken, wegen en spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed (waarbij het zwaartepunt ligt bij milieubelastende activiteiten). In het Bbl zijn regels gesteld over het (ver)bouwen, de staat en het gebruik van een bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en/of sloopactiviteiten.

In het Bkl zijn onder meer omgevingswaarden opgenomen voor luchtkwaliteit en de kwaliteit van het oppervlakte-, grond- en zwemwater en zijn er instructieregels opgenomen die door decentrale overheden moeten worden toegepast. In het Ob zijn ten slotte onder meer nadere regels gesteld over decentrale regels, het bevoegd gezag voor omgevingsvergunningen, procedures, handhaving en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Het gaat met het oog op het doel van deze blogreeks te ver om ieder besluit tot in detail te bespreken.

Met het de algemene rijksregels is door de wetgever flexibiliteit beoogd. Dit wil zeggen dat de Omgevingswet nadrukkelijk de mogelijkheid biedt voor maatwerk als dit bij AMvB is toegelaten.[1] Een groot deel van de algemene rijksregels biedt die mogelijkheid ook. Onderscheiden moeten worden maatwerkregels, waarbij het bevoegd gezag het is toegelaten om in het individuele geval via maatwerk af te wijken van de algemene rijksregel, dan wel aanvullende regels op te nemen in het Omgevingsplan, en maatwerkvoorschriften, waarbij het bevoegd gezag bevoegd is om de algemene rijksregel verder in te vullen (dit kan zowel een aanscherping als versoepeling betreffen) en ziet niet op het individuele geval maar voor het gehele grondgebied of een bepaalde categorie.

Een derde mate van flexibiliteit wordt beoogd middels de gelijkwaardigheidsbepaling, waarbij kort gezegd geldt dat andere maatregelen kunnen worden toegestaan als hiermee hetzelfde doel wordt bereikt. Naar aard komen bepaalde aspecten niet voor de toepassing van de gelijkwaardigheidsbepaling in aanmerking (zoals bepaalde veiligheidsaspecten).

Decentrale regels

De decentrale overheden zijn verplicht – voor zover niet uitputtend op Rijksniveau geregeld – om de regels over de fysieke regelgeving bijeen te brengen in één gebiedsdekkende regeling.  Dit betreft voor de gemeente het omgevingsplan, voor de provincie de omgevingsverordening en voor het waterschap de waterschapsverordening. Op het omgevingsplan zal verder in deze blogreeks nader bij worden stilgestaan.

De regels dienen zoals hiervoor omschreven te worden vastgelegd in één gebiedsdekkende regeling, waarmee de inzichtelijkheid en de samenhang van de regels wordt bevorderd. Er geldt per bevoegd gezag dat er één omgevingsplan, één omgevingsverordening en één waterschapsverordening voor het gehele grondgebied wordt vastgesteld.

Van belang is om op te merken dat op gemeentelijk niveau het niet is toegelaten regels op te nemen die afwijken van de algemene rijksregels of de regels in de provinciale omgevingsverordening, tenzij dit in de betreffende hogere regeling is toegelaten. Dit geldt tevens voor het opnemen van omgevingswaarden[2] in het omgevingsplan. Dat is alleen mogelijk indien dit niet reeds op Rijksniveau of provinciaal niveau is vastgesteld.

In de omgevingsverordening kan de provincie ten slotte instructieregels[3] opnemen, waarin de provincie bijvoorbeeld gemeenten kan instrueren over de inhoud van het omgevingsplan, een programma of een maatwerkvoorschrift. In zoverre kan gesteld worden dat het primaat voor (decentrale) regelgeving bij de gemeente ligt, maar dat de provincie en het Rijk een sturende rol daarin (kunnen) hebben.

Heeft u vragen neemt u dan contact op met één van de specialisten van de sectie overheid en vastgoed.

[1] Zo is in art. 2.14 Bal de mogelijkheid om maatwerkregels te stellen over meldingen beperkt.

[2] Omgevingswaarden zijn normen die de gewenste staat of kwaliteit van (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving vastleggen (art 2.3 Ow).

[3] Instructieregels over het omgevingsplan kunnen overigens alleen gesteld worden over onderdelen die de Omgevingswet vereist of mogelijk maakt (art. 2.23 lid 3 Ow). Bovendien kan het Rijk ook instructieregels bij AMvB vaststellen.
Lees hier de artikelen uit de blogreeks: 

Deel 1: De Omgevingsvisie 
Deel 2: Doel en opbouw van de Omgevingswet 
Deel 3: Algemene rijksregels en decentrale regels 
Deel 4: Het Omgevingsplan

Michael de Marco 5

  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  Het Omgevingsplan
  Lees meer
  Verhuurders die te hoge huur vragen riskeren bestuurlijke boete
  Lees meer
  De gevolgen van te groot bouwen?
  Lees meer
  De regels bij kamerverhuur: hier moet u op letten
  Lees meer
  Doelen van de Omgevingswet
  Lees meer
  Arbeidsmigranten in het nieuws
  Lees meer
  De Omgevingsvisie
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed  
  Lees meer
  Bezwaar tegen verleende vergunningen voor kamerverhuur kan lonen
  Lees meer
  Geen UEA bij inschrijving leidt tot uitsluiting
  Lees meer
  Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen?
  Lees meer
  Is een welstandsadvies bindend voor de gemeente?
  Lees meer
  Regulering middenhuur: plannen van het kabinet bekend
  Lees meer
  Stikstof: het opkopen van piekbelasters slechts een radertje in grote geheel?
  Lees meer
  Als VOF inschrijven op een aanbesteding: let op het UEA!
  Lees meer
  Structureel te laat betalen is een grondslag voor de ontbinding van de huurovereenkomst
  Lees meer
  Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?
  Lees meer
  BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: pas op met kortdurend verblijf!
  Lees meer
  Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming
  Lees meer
  Recente stikstofuitspraken; donkere wolken boven Nederland
  Lees meer
  Advocaat-stagiaire/medewerker Vastgoed- en Omgevingsrecht
  Lees meer
  Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting
  Lees meer
  Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!
  Lees meer
  Duidelijkheid rondom waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk
  Lees meer
  Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: huurbescherming en eigenrichting
  Lees meer
  Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
  Lees meer
  Aanscherping waarschuwingsplicht meerwerk
  Lees meer
  (Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten
  Lees meer
  De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen
  Lees meer
  Trage betalingen leveren spanning op binnen de bouwsector
  Lees meer
  Huur en aanbesteden
  Lees meer
  Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten
  Lees meer
  Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur
  Lees meer
  Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw
  Lees meer
  Aanpak woonoverlast aan de hand van de escalatieladder
  Lees meer
  De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
  Lees meer
  Deel 2: de Omgevingsvisie
  Lees meer
  WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
  Lees meer
  Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid
  Lees meer
  Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting
  Lees meer
  Nieuwe partner bij BG.legal
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden
  Lees meer
  Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk
  Lees meer
  Succesvol webinar Huisvesting Arbeidsmigranten
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022
  Lees meer
  Gevolgen voor de oplevering door de Wkb
  Lees meer
  Inschrijving in aanbesteding door verkeerde vennootschap is fataal
  Lees meer
  Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
  Lees meer
  Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
  Lees meer
  Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd
  Lees meer
  Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk
  Lees meer
  Realisatie huisvesting arbeidsmigranten: zoek de kansen!
  Lees meer
  Inspraak verplicht bij natuurvergunning
  Lees meer
  Als een vis in het water
  Lees meer
  Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
  Lees meer
  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
  Lees meer
  Transformatie van kantoren naar woningen
  Lees meer
  Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
  Lees meer
  De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
  Lees meer
  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
  Lees meer
  Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
  Lees meer
  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
  Lees meer
  Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging
  Lees meer
  Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
  Lees meer
  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
  Lees meer
  Huurkorting vanwege corona toegewezen!
  Lees meer
  Weet bij nieuwbouw van de BENG!
  Lees meer
  Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
  Lees meer
  Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
  Lees meer
  Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
  Lees meer
  Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
  Lees meer
  Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
  Lees meer
  Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
  Lees meer
  Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
  Lees meer
  Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
  Lees meer
  Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
  Lees meer
  Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
  Lees meer
  Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
  Lees meer
  Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
  Lees meer
  Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
  Lees meer
  De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
  Lees meer
  Update: Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten en akkoord woningcorporaties        
  Lees meer
  Kruimelgevallenregeling
  Lees meer
  Overmacht in de bouw door corona
  Lees meer
  Akkoord vastgoedeigenaars en retailers vanwege de coronacrisis
  Lees meer
  Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw
  Lees meer
  Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
  Lees meer
  Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
  Lees meer
  Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
  Lees meer
  Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
  Lees meer
  Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
  Lees meer
  Exoneratiebeding vernietigbaar?
  Lees meer
  Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
  Lees meer
  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
  Lees meer
  Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
  Lees meer
  BG.vastgoed & Omgeving
  Lees meer
  Omgevingsrecht
  Lees meer