De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.

29 jan 2021

Op 29 januari 2021 verscheen de vijfde WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de eerdere blogjes te vinden. De vijfde uitspraak verschaft meer duidelijkheid over de overwegingen die tot de aanstelling van de herstructureringsdeskundige leiden; is de voorgestelde persoon wel onpartijdig en onafhankelijk?

Het verzoek

De feiten in de vijfde WHOA-uitspraak geven weinig informatie over het type onderneming dat de Verzoeker drijft, behalve dat Verzoeker twee typen activiteiten heeft (waarover later meer). Verzoeker kiest voor een gesloten akkoordprocedure en verzoekt bovendien om een herstructureringsdeskundige aan te stellen. In het verzoekschrift draagt Verzoeker ook één persoon als herstructureringsdeskundige voor. De Verzoeker legt geen verzoek neer tot afkondiging van een afkoelingsperiode.

Financiële situatie

Verzoeker heeft twee typen activiteiten, waarvan één activiteit sterk verlieslatend is geweest en de andere activiteit in de kern winstgevend is. Volgens Verzoeker is er sprake van een winstgevende onderneming als hij na een herstructurering de niet-rendabele activiteiten heeft afgestoten. Met de opbrengst van de verkoop van de verlieslatende activiteiten, aangevuld met financiering door een derde, wil Verzoeker het akkoord aan de schuldeisers financieren. De leasemaatschappij (ABN Amro Lease) heeft gedreigd om de geleasete goederen op te halen die nodig zijn voor de exploitatie van Verzoekster. Naast een schuld aan de leasemaatschappij volgt uit de casus dat Verzoeker in ieder geval ook een schuld aan de Rabobank heeft.

Toewijzing start WHOA-traject

De rechtbank oordeelt dat Verzoeker voldoet aan de voorwaarden om een WHOA-traject te starten. Aangezien Verzoeker ook een verzoek heeft ingediend tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige, wijst de rechtbank dit verzoek ook toe. Daarbij stelt de rechtbank wel kritische vragen bij het verzoek tot het aanstellen van de door Verzoeker zelf voorgedragen herstructureringsdeskundige. Hierop ga ik hieronder nader in.

Is er sprake van een onpartijdige en onafhankelijke herstructureringsdeskundige?

De rechtbank stelt voorop dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk dient uit te voeren. Dat betekent ook dat de rechtbank erop toeziet dat iedere schijn van afhankelijk- of partijdigheid ook zoveel mogelijk wordt voorkomen. De gestelde onafhankelijk en onpartijdigheid zijn bijvoorbeeld van belang om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers te kunnen waarborgen in het geval niet alle klassen instemmen met de inhoud van het akkoord.

Om deze partijdigheid en onafhankelijkheid te waarborgen is in het bijbehorende procesreglement van de rechtbanken opgenomen dat een verzoeker twee of drie offertes van potentiële herstructureringsdeskundigen moet overleggen. Slechts indien alle bij het verzoek betrokken partijen het eens zijn, volstaat het noemen van één herstructureringsdeskundige en het overleggen van één offerte. Verzoeker heeft in dit geval slechts één offerte overgelegd. De rechtbank heeft het vervolgens als haar taak gezien om na te gaan op welke wijze de voorgedragen herstructureringsdeskundige betrokken is bij Verzoeker.

De betrokkenheid van de voorgestelde herstructureringsdeskundige

De voorgestelde herstructureringsdeskundige heeft desgevraagd aangegeven dat hij door ABN Amro Lease is doorverwezen naar Verzoeker en dat zijn betrokkenheid tot zover heeft bestaan uit het onbezoldigd uitvoeren van een onderzoek dat nodig is om tot een offerte te kunnen komen. Ten behoeve van het onderzoek heeft een inventariserend gesprek met Verzoeker en zijn belastingadviseur plaatsgevonden. Vervolgens heeft hij een afweging gemaakt of Verzoeker en zijn onderneming geschikt zijn voor een WHOA-traject, en zo ja welk traject dit zou moeten zijn. Ten slotte heeft hij contact gehad met twee schuldeisers, te weten ABN Amro Lease en de Rabobank. Beiden kunnen zich vinden in zijn aanwijzing tot herstructureringsdeskundige.

Het oordeel

De rechtbank overweegt dat de betrokkenheid van de voorgestelde herstructureringsdeskundige een aanwijzing vormt dat hij niet onpartijdig en/of onafhankelijk kan optreden. De toelichting heeft de rechtbank er echter van overtuigd dat de voorgestelde herstructureringsdeskundige in deze zaak zijn taak wel onafhankelijk en onpartijdig kan uitvoeren. Dat de voorgestelde herstructureringsdeskundige ook de steun geniet van de ABN Amro lease en Rabobank maakt volgens de rechtbank dat in dit geval één offerte volstaat. De rechtbank wijst het verzoek tot aanwijzing van de voorgestelde herstructureringsdeskundige alsnog toe.

Tot slot

Deze vijfde WHOA-uitspraak is vooral een waarschuwing bij de voorbereiding van het WHOA-traject. Als een Verzoeker kiest voor een herstructureringsdeskundige, dan dient hij twee of drie offertes op te vragen. Dit heeft ten doel om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de herstructureringsdeskundige te waarborgen. Ook in de derde WHOA-uitspraak, waarover ik eerder een blog schreef, wees de rechtbank een herstructureringsdeskundige aan. In dat geval overlegden de verzoeksters wel offertes van twee mogelijke herstructureringsdeskundigen.

Blogs over de eerdere WHOA-uitspraken

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

 

BG.legal