De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.

29 jan 2021

Op 29 januari 2021 verscheen de vijfde WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de eerdere blogjes te vinden. De vijfde uitspraak verschaft meer duidelijkheid over de overwegingen die tot de aanstelling van de herstructureringsdeskundige leiden; is de voorgestelde persoon wel onpartijdig en onafhankelijk?

Het verzoek

De feiten in de vijfde WHOA-uitspraak geven weinig informatie over het type onderneming dat de Verzoeker drijft, behalve dat Verzoeker twee typen activiteiten heeft (waarover later meer). Verzoeker kiest voor een gesloten akkoordprocedure en verzoekt bovendien om een herstructureringsdeskundige aan te stellen. In het verzoekschrift draagt Verzoeker ook één persoon als herstructureringsdeskundige voor. De Verzoeker legt geen verzoek neer tot afkondiging van een afkoelingsperiode.

Financiële situatie

Verzoeker heeft twee typen activiteiten, waarvan één activiteit sterk verlieslatend is geweest en de andere activiteit in de kern winstgevend is. Volgens Verzoeker is er sprake van een winstgevende onderneming als hij na een herstructurering de niet-rendabele activiteiten heeft afgestoten. Met de opbrengst van de verkoop van de verlieslatende activiteiten, aangevuld met financiering door een derde, wil Verzoeker het akkoord aan de schuldeisers financieren. De leasemaatschappij (ABN Amro Lease) heeft gedreigd om de geleasete goederen op te halen die nodig zijn voor de exploitatie van Verzoekster. Naast een schuld aan de leasemaatschappij volgt uit de casus dat Verzoeker in ieder geval ook een schuld aan de Rabobank heeft.

Toewijzing start WHOA-traject

De rechtbank oordeelt dat Verzoeker voldoet aan de voorwaarden om een WHOA-traject te starten. Aangezien Verzoeker ook een verzoek heeft ingediend tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige, wijst de rechtbank dit verzoek ook toe. Daarbij stelt de rechtbank wel kritische vragen bij het verzoek tot het aanstellen van de door Verzoeker zelf voorgedragen herstructureringsdeskundige. Hierop ga ik hieronder nader in.

Is er sprake van een onpartijdige en onafhankelijke herstructureringsdeskundige?

De rechtbank stelt voorop dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk dient uit te voeren. Dat betekent ook dat de rechtbank erop toeziet dat iedere schijn van afhankelijk- of partijdigheid ook zoveel mogelijk wordt voorkomen. De gestelde onafhankelijk en onpartijdigheid zijn bijvoorbeeld van belang om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers te kunnen waarborgen in het geval niet alle klassen instemmen met de inhoud van het akkoord.

Om deze partijdigheid en onafhankelijkheid te waarborgen is in het bijbehorende procesreglement van de rechtbanken opgenomen dat een verzoeker twee of drie offertes van potentiële herstructureringsdeskundigen moet overleggen. Slechts indien alle bij het verzoek betrokken partijen het eens zijn, volstaat het noemen van één herstructureringsdeskundige en het overleggen van één offerte. Verzoeker heeft in dit geval slechts één offerte overgelegd. De rechtbank heeft het vervolgens als haar taak gezien om na te gaan op welke wijze de voorgedragen herstructureringsdeskundige betrokken is bij Verzoeker.

De betrokkenheid van de voorgestelde herstructureringsdeskundige

De voorgestelde herstructureringsdeskundige heeft desgevraagd aangegeven dat hij door ABN Amro Lease is doorverwezen naar Verzoeker en dat zijn betrokkenheid tot zover heeft bestaan uit het onbezoldigd uitvoeren van een onderzoek dat nodig is om tot een offerte te kunnen komen. Ten behoeve van het onderzoek heeft een inventariserend gesprek met Verzoeker en zijn belastingadviseur plaatsgevonden. Vervolgens heeft hij een afweging gemaakt of Verzoeker en zijn onderneming geschikt zijn voor een WHOA-traject, en zo ja welk traject dit zou moeten zijn. Ten slotte heeft hij contact gehad met twee schuldeisers, te weten ABN Amro Lease en de Rabobank. Beiden kunnen zich vinden in zijn aanwijzing tot herstructureringsdeskundige.

Het oordeel

De rechtbank overweegt dat de betrokkenheid van de voorgestelde herstructureringsdeskundige een aanwijzing vormt dat hij niet onpartijdig en/of onafhankelijk kan optreden. De toelichting heeft de rechtbank er echter van overtuigd dat de voorgestelde herstructureringsdeskundige in deze zaak zijn taak wel onafhankelijk en onpartijdig kan uitvoeren. Dat de voorgestelde herstructureringsdeskundige ook de steun geniet van de ABN Amro lease en Rabobank maakt volgens de rechtbank dat in dit geval één offerte volstaat. De rechtbank wijst het verzoek tot aanwijzing van de voorgestelde herstructureringsdeskundige alsnog toe.

Tot slot

Deze vijfde WHOA-uitspraak is vooral een waarschuwing bij de voorbereiding van het WHOA-traject. Als een Verzoeker kiest voor een herstructureringsdeskundige, dan dient hij twee of drie offertes op te vragen. Dit heeft ten doel om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de herstructureringsdeskundige te waarborgen. Ook in de derde WHOA-uitspraak, waarover ik eerder een blog schreef, wees de rechtbank een herstructureringsdeskundige aan. In dat geval overlegden de verzoeksters wel offertes van twee mogelijke herstructureringsdeskundigen.

Blogs over de eerdere WHOA-uitspraken

Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming? Of wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

 

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in vastgoed
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in de Tech-sector
  Lees meer
  Faillissement & Herstructurering in de Zorg
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer