Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige

24 feb 2021

Op 24 februari 2021 verscheen de tiende WHOA-uitspraak. De tiende uitspraak kenmerkt zich door de afweging van twee offertes van mogelijke herstructureringsdeskundige. Eén kandidaat is echter geen advocaat. In deze blog geef ik een korte analyse van de uitspraak.

Achtergrond Verzoeker

Verzoeker betreft een eenmanszaak. In de eenmanszaak worden twee kledingwinkels in het hogere segment geëxploiteerd. Verzoeker is als gevolg van de coronamaatregelen in financiële problemen geraakt. De steunmaatregelen zijn ontoereikend om de kosten te dekken. Er is sprake van een grote betalingsachterstand bij leveranciers. Ook is er nog een schuld bij een financier. Ten slotte heeft Verzoeker geen mogelijkheid meer om te investeren in een nieuwe kledingcollectie. Verzoeker wil de activiteiten van de kledingwinkels graag staken. Om een zo hoog mogelijke opbrengst voor dezelfde schuldeisers te realiseren, wil Verzoeker een WHOA-akkoord aanbieden. Op die manier hoopt Verzoeker dat één of meer kandidaten zich melden om de winkel(s) going concern over te nemen.

Het verzoek

Verzoeker heeft op 18 januari 2021 een startverklaring gedeponeerd. Op dezelfde dag heeft Verzoeker een verzoek ingediend bij de rechtbank tot het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige. Bij het verzoekschrift is slechts één offerte van een mogelijke kandidaat gevoegd. De rechtbank heeft Verzoeker op 26 januari 2021 alsnog in de gelegenheid gesteld om het verzoekschrift aan te vullen met nog één of twee mogelijke kandidaten. Op 11 februari 2021 heeft Verzoeker een tweede offerte ingediend. De eerste kandidaat betreft een schuldhulpverlener voor ondernemers en de tweede kandidaat betreft een advocaat.

Is er sprake van WHOA-situatie?

De rechtbank stelt eerst vast dat Verzoeker in de situatie verkeert dat het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet kan voortgaan. Zoals ook de tweede WHOA-uitspraak duidelijk maakte, biedt de WHOA ook de mogelijkheid om een akkoord aan te bieden ter voorbereiding op het beëindigen van de activiteiten van de onderneming.

Wie wordt de herstructureringsdeskundige?

De rechtbank ziet zich vervolgens geconfronteerd met de vraag welke persoon zij als herstructureringsdeskundige moet aanwijzen? De eerste offerte betreft een schuldhulpverlener voor ondernemers. De tweede offerte betreft een advocaat te Amsterdam. De beide voorgestelde kandidaten beschikken over de ervaring en de competenties om herstructureringsdeskundige te zijn volgens de rechtbank. Bovendien zouden zij beiden hun taak onafhankelijk en onpartijdig kunnen uitvoeren. De offertes van beide kandidaten gaan ook uit van grofweg dezelfde tijdbesteding, namelijk 40 uur. Het uiteindelijk doorslaggevende argument bij de keuze is de afstand tussen het werkgebied en de vestigingsplaats van de kandidaten. Volgens de rechtbank leidt de keuze voor de dichtstbijzijnde kandidaat mogelijk tot een betere inschatting van de levensvatbaarheid en waardering van de onderneming en het (daarbij) benutten van het lokale netwerk. Dat betekent dat de rechtbank de tweede kandidaat (de advocaat) als herstructureringsdeskundige aanwijst.

Tot slot

Al eerder zagen wij berichten langskomen dat de rechtbanken ook andere partijen dan advocaten als herstructureringsdeskundige geschikt zouden achten. Hoewel in deze casus uiteindelijk ook gekozen wordt voor een advocaat, bevestigt deze uitspraak wel de eerdere berichten; de rechtbank acht de schuldhulpverlener voor ondernemers ook geschikt. Een kritische noot van mijn kant is de overweging dat de afstand tot het werkgebied uiteindelijk doorslaggevend is. Opent de rechtbank met deze overweging niet de mogelijkheid om alsnog de voorkeurskandidaat door te drukken? Verzoeker kan er namelijk voor kiezen om naast de voorkeurskandidaat een offerte van een partij mee te sturen die op ruime afstand gelegen is. Deze uitspraak lijkt te suggereren dat Verzoeker (bij een verder gelijke geschiktheid) er dan vanuit kan gaan dat de rechtbank de voorkeurskandidaat aanwijst, omdat deze partij dichter bij de markt zit.

Blogs over de eerdere WHOA-uitspraken

Neem vrijblijvend contact met ons op:

  • Vormt de WHOA wellicht ook een oplossing voor de schulden van uw onderneming?
  • Wenst u een offerte te krijgen voor de rol als herstructureringsdeskundige?
  • Wordt u geconfronteerd met een partij die een WHOA-traject wil starten?
BG.legal