Archives

Wraking van de rechter

-

Geen gelijk hebben, toch gelijk krijgen In Zwolle is op 2 maart 2022 een mooie uitspraak gedaan door de wrakingskamer[1]. Hoewel het verzoek om wraking ongegrond verklaard is, werd de...

Lees meer

WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord

-

De ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (kortweg: ‘WHOA’) biedt ondernemingen nieuwe mogelijkheden tot herstructurering. Wat merkt het MKB van deze nieuwe wet?  Wat is de ‘WHOA’? Door de coronacrisis is de...

Lees meer

Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter

-

Op 14 maart 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie als hamerstuk door de Eerste Kamer afgedaan en daarmee aangenomen. Deze wet, die naar verwachting in de loop van dit...

Lees meer

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking

-

Op 1 juli 2021 zal de WBTR in werking treden. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en het inwerkingtredingsbesluit is op 12 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Onderwerpen...

Lees meer

Wanneer mag een verhuurder verschaffing van het huurgenot opschorten?

-

Inleiding Een huurovereenkomst is een wederkerige overeenkomst. Dit houdt in dat er voor partijen over en weer verbintenissen ontstaan. De verhuurder heeft de verplichting om het gehuurde ter beschikking te...

Lees meer

Wanneer is er sprake van rechtsverwerking?

-

Een door partijen gesloten overeenkomst strekt hen tot wet, waardoor zij verplicht zijn om deze overeenkomst na te komen. Indien een van de partijen de afspraken of verplichtingen uit de...

Lees meer

Wanneer is een titel een executoriale titel?

-

Wie een vordering heeft, wil die natuurlijk betaald krijgen. Normaal betaalt een debiteur zijn schuld binnen de betalingstermijn, zonder problemen. Als dat niet gebeurt, kan sprake zijn van betalingsonwil of...

Lees meer

Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     

-

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat afspraken over verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig zijn en dus blijven in het geval één van die...

Lees meer

Vernietiging van een arbitraal vonnis: wat zijn de (rechts)gevolgen?

-

Arbitrage is een alternatieve vorm van geschilbeslechting waarbij een geschil wordt voorgelegd aan een arbitragecommissie. In dat geval doet niet de civiele rechter, maar de arbitragecommissie zelf uitspraak over het...

Lees meer

Verhuurders opgelet: pas op voor de WHOA!

-

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet biedt ondernemers met een in de kern gezonde onderneming de kans om hun onderneming...

Lees meer

Verdrag van Singapore

-

Op 7 augustus 2019 is in Singapore het mediationverdrag van Singapore ondertekend door de deelnemende verdragstaten. Dat verdrag is een initiatief van UNCITRAL en is door de Algemene Vergadering van...

Lees meer

Uittredingsregeling en de koopprijs van aandelen

-

Het komt helaas regelmatig voor dat er geschillen ontstaan tussen aandeelhouders onderling. Vaak lukt het om deze problemen in onderling overleg op te lossen, maar dit is niet altijd mogelijk....

Lees meer

Tijdverloop in een civiel geschil

-

Een civiele procedure moet voortvarend worden gevoerd, om onnodig tijdverloop te voorkomen. Dat is in het belang van rechtzoekenden en het voorkomt wachttijden bij rechtbanken en gerechtshoven. Dat speelt vooral...

Lees meer

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: oplossing voor frauduleuze ontbindingspraktijken

-

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Hierover schreven we al eerder. Deze wet heeft als doel om misbruik bij turboliquidaties te voorkomen door meer...

Lees meer

Tijdelijke wet elektronisch vergaderen

-

In tijden van crisis blijken processen ineens veel sneller doorlopen te kunnen worden dan onder normale omstandigheden. Uitzonderlijke omstandigheden als de corona-crisis vragen om uitzonderlijke beslissingen en besluitvormingsprocessen. De overheid...

Lees meer

Tijdelijke versoepeling saneringsbeleid Belastingdienst verlengd tot 1 april 2024

-

Tijdens de coronacrisis was het voor ondernemers mogelijk om voor hun fiscale verplichtingen gebruik te maken van bijzonder uitstel van betaling. Ongeveer 400.000 ondernemers hebben hier sinds het begin van...

Lees meer

Terugdraaien van een aandelenoverdracht in geval van dwaling: bezwaarlijk of niet?

-

Inleiding Bij een aandelenoverdracht verkoopt en levert de huidige aandeelhouder (een deel van) zijn aandelen in een vennootschap aan een bestaande of nieuwe aandeelhouder. Deze transactie kan in beginsel niet...

Lees meer

Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?

-

Inleiding In het arrest van de Hoge Raad van 28 september 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1776) draait het om de volgende feiten. Verweerder en eiseres zijn jarenlang bevriend geweest. Op een gegeven moment...

Lees meer

Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak

-

Het kabinet komt met een tijdelijke subsidieregeling voor zorgmedewerkers die twee jaar na hun covid-besmetting nog steeds klachten ondervinden. Ziekte door longcovid bij zorgpersoneel Een gedeelte van de zorgmedewerkers zijn,...

Lees meer

Stichting- of vereniging bestuurder pas op!

-

In eerdere blogs hebben wij u al gewezen op de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), zoals in de blogs van 23 december 2020 en 5 februari 2021. Maar...

Lees meer

Steward-ownership: dé nieuwe manier van ondernemen?

-

Steeds meer bedrijven in Nederland starten met maatschappelijk verantwoord en missie-gedreven ondernemen. Deze organisaties werken vanuit één doel of missie, welke veelal bijdraagt aan mens, milieu en de economie. Toch...

Lees meer

Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen

-

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een onderzoek verricht naar de bedrijfsvoering van het Slotervaartziekenhuis. Uit het rapport van dit onderzoek volgt de aanbeveling...

Lees meer

Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0

-

Op dinsdag 19 november 2019 organiseert BG.legal een seminar over hedendaags investeren en financieren. Huidige bedrijfsvoering is niet te vergelijken met bedrijfsvoering van tien jaar geleden. Dat geldt ook voor bedrijfs-...

Lees meer

Schending van deponeringsplicht is economisch delict

-

Het is een jaarlijks terugkerend thema: het vaststellen, opmaken en openbaar maken (deponeren) van de jaarrekening. Wat veel bestuurders of ondernemers vergeten is dat aan het niet of niet-tijdig deponeren...

Lees meer

SAVE THE DATES

-

In het najaar organiseert BG.legal een aantal seminars. Interessant voor ondernemers en bestuurders. Reserveer deze data alvast in uw agenda. 29 september 2022 - Seminar Ondernemingsrecht De advocaten ondernemingsrecht praten...

Lees meer

Samenloop van bestuurdersaansprakelijkheid

-

Het is niet de bedoeling dat een bestuurder van een failliete onderneming wordt aangepakt door én de curator én de Belastingdienst vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur. Inleiding Tot het takenpakket van...

Lees meer

Samenhangende vorderingen en de wettelijke geschillenregeling

-

De Ondernemingskamer is een bijzondere kamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Als hoger beroep wordt ingesteld in een procedure die verband houdt met de geschillenregeling, is de Ondernemingskamer uitsluitend bevoegd...

Lees meer

Ronde tafelgesprek: Een terugblik op de WHOA met vijf observatoren

-

Insolventiespecialist Daan Schalken is onlangs geïnterviewd door het tijdschrift HERO over zijn ervaringen als observator bij een WHOA-traject. Daan Schalken was één van de eerste door de rechtbank benoemde observatoren...

Lees meer

Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur

-

Wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur van een stichting ontbreekt, kan de rechtbank overgaan tot vervulling van de lege plaatsen in het bestuur.

In 2007 wordt een stichting opgericht met het doel de kansen van kinderen te vergroten om

Lees meer

Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon

-

In hoeverre kan de raad van toezicht van een stichting aansprakelijk worden gehouden als een derde schade lijdt door toedoen van die stichting? In deze uitspraak gaat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in op de aansprakelijkheid van (de leden van) een

Lees meer

Pandrecht: zorg voor voldoende duidelijkheid

-

Recentelijk oordeelde de rechtbank Oost-Brabant over de vraag of een kredietverstrekker een pandrecht had gevestigd op een vordering van een kredietnemer. De kredietnemer was failliet gegaan, waarna een geschil ontstond...

Lees meer

Overnames

-

Het Overnameteam van BG.legal heeft de afgelopen tijd verschillende mooie overnames en participaties mogen begeleiden. Wij mogen onder meer noemen: De overname van de Jong engineering door VINCI Energies NL. Door samenwerking...

Lees meer

Overname, risico voor de nationale veiligheid?

-

In het kort Let op de Wet Vifo bij de verkoop aan of investering door een buitenlandse partij. De Wet Vifo is van belang bij investeringen, fusies en overnames met...

Lees meer

Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven

-

Een financieel geschil tussen twee partijen kan alleen worden beoordeeld als opnames van Zoom-besprekingen worden vrijgegeven. Een van de partijen weigert dat te doen.

Kan een partij worden gedwongen om documenten of gespreksverslagen aan een ander

Lees meer

Ontbinding van een overeenkomst van regelend recht?

-

Uit de tenzij-bepaling van artikel 6:265 lid 1 BW volgt dat alleen een tekortkoming van voldoende gewicht recht geeft op ontbinding van een overeenkomst. Mogen partijen in hun overeenkomst ook...

Lees meer

Ontbinding van een overeenkomst

-

Wanneer een IT leverancier opdracht krijgt om een softwarepakket te installeren, begint dat vaak met een onderzoek waarin de leverancier en beoogd afnemer gaan kijken of het software pakket past...

Lees meer

Ongerechtvaardigde verrijking vanwege het afbreken van onderhandelingen?

-

Recentelijk oordeelde de Hoge Raad over de vraag of een partij die onderhandelingen afbreekt verplicht is om (een deel van) de kosten die de wederpartij gemaakt heeft te vergoeden, omdat...

Lees meer

Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie

-

Het Brabants Dagblad opende vrijdag 29 april jl. met de vraag of Heesen Yachts uit Oss kopje ondergaat door haar Russische eigenaar. De jachtenbouwer zou snel af willen van baas...

Lees meer

Onder welke omstandigheden zijn banken verplicht om een zakelijke rekening te openen?

-

Toegang tot een bankrekening is van essentieel belang om deel te kunnen nemen aan het economische verkeer. Uit artikel 4:71f Wft volgt dat op banken een verplichting rust om consumenten...

Lees meer

NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!

-

In een recente uitspraak van 30 maart 2022 oordeelt de kantonrechter dat het vorderingsrecht (c.q. de aanspraak) op NOW-subsidie niet overdraagbaar is. De aard van het vorderingsrecht verzet zich daar...

Lees meer

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?

-

In een eerdere blog heb ik geschreven dat op 1 juli 2021 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) inwerking zal treden. De WBTR heeft onmiddellijke werking, met dien...

Lees meer

Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?

-

Recent heb ik een blog geschreven over de vraag of een bank de schade van WhatsApp-fraude op een particuliere bankrekening moet vergoeden. Het antwoord op deze vraag luidt in beginsel...

Lees meer

Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?

-

De consument houdt een betaalrekening aan bij ING Bank N.V. (“ING”). Op 31 juli 2020 is de consument via WhatsApp benaderd door iemand die zich voordeed als haar dochter. De...

Lees meer

Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten

-

Wie een civiele rechtszaak verliest, moet de advocaatkosten betalen van de partij die heeft gewonnen. Daarvoor geldt het zogenoemde liquidatietarief. In feite wordt dan maar een deel van de echte advocaatkosten vergoed. Is echter sprake van misbruik

Lees meer

Matiging van contractuele boete

-

Voor een juiste inkadering van dit onderwerp verwijs ik terug naar het artikel “Boete” in JutD nummer 5 van mei 2018 (JutD 2018-0072). Daarin heb ik het verschil geduid tussen...

Lees meer

Mag het Haviltex-criterium contractueel worden uitgesloten?

-

In 1981 oordeelde de Hoge Raad in het Haviltex-arrest dat bij de uitleg van een overeenkomst niet alleen naar de grammaticale betekenis van de tekst moet worden gekeken. De betekenis...

Lees meer

Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?

-

Een eigenaar van een coffeeshop heeft in privé een bankrekening bij ING. Hij probeert al enige jaren een zakelijke bankrekening bij ING te openen voor zijn eenmanszaak, waarmee hij de...

Lees meer

Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers

-

Het kabinet heeft aangekondigd dat er aparte juridische erkenning en actieve ondersteuning komt voor maatschappelijk ondernemerschap in de vorm van de maatschappelijke BV. De maatschappelijke BV is bedoeld voor ondernemers...

Lees meer

Londen Capital & Finance: De mega piramide zwendel

-

Wat was er aan de hand? In Londen is momenteel een civiele rechtszaak gaande tegen de bestuurders van London Capital & Finance (LCF) en Surge Financial, betreffende een van de...

Lees meer

Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen

-

Afgelopen maand heeft De Nederlandse Bank (DNB) in de notitie ‘Good practices, Fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken’ aanbevelingen gepubliceerd over hoe banken moeten omgaan met belastingrisico’s bij hun klanten....

Lees meer

Klaag direct bij ontevredenheid over geleverde prestatie

-

Wie niet tevreden is over het werk van een ingehuurd persoon, moet daarover tijdig klagen. Pas klagen als er na een maand een herinneringsfactuur op de mat valt, is te laat.

Een bedrijf huurt een monteur in en beide partijen sluiten daarover een

Lees meer

Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering

-

Sinds juli 2018 konden kleine ondernemers al terecht bij Kifid met klachten over een geldlening of een kredietfaciliteit die was aangegaan bij een bank. Sinds 1 juli 2019 kunnen kleine...

Lees meer

Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen

-

Regelmatig klagen consumenten bij Kifid over het eenzijdig wijzigen door de verzekeraar van verzekeringspremies. Ook in de uitspraak van Kifid van 11 november 2019 ging het hier om. In deze...

Lees meer

Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?

-

Betaling van niet opeisbare facturen vlak vóór faillissement Op 15 juni 2022 heeft Rechtbank Gelderland geoordeeld dat de accountant, die in het zicht van faillissement betaling ontving van niet-opeisbare facturen,...

Lees meer

Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?

-

Ook rechtbank – naast Ondernemingskamer – bevoegd tot schorsing bestuurder In beginsel is de schorsing van een bestuurder voorbehouden aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Maar wat als de...

Lees meer

Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?

-

Overdracht van rechten: in de praktijk gebeurt het aan de lopende band. De afspraken omtrent een dergelijke contractuele overdracht van rechten worden vaak vastgelegd in een overeenkomst. Hierbij komt het...

Lees meer

Is een schoonzoon te vertrouwen?

-

Een man op leeftijd heeft al jaren een bankrekening bij Rabobank. Omdat deze man niet handig is met computers en ook geen mobiele telefoon heeft, helpt zijn schoonzoon hem sinds...

Lees meer

Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?

-

Bij het vormgeven van een (industrieel) gebruiksvoorwerp worden keuzes gemaakt. Die keuzes kunnen leiden tot een vorm waardoor het product zich kan onderscheiden van vergelijkbare producten. Een bekende of originele...

Lees meer

Indirecte toepassing van grijze en zwarte lijst op business-to-business (B2B) overeenkomsten

-

Algemene voorwaarden en onredelijk bezwarende bedingen Op grond van de open norm van artikel 6:233 BW is een beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar als het onredelijk bezwarend is voor...

Lees meer

Incoterms 2020

-

De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) is opgericht in 1919 en viert dit jaar dus haar 100-jarig bestaan. Het doel van de ICC is het bevorderen van internationaal handelsverkeer. In...

Lees meer

In welke gevallen levert de aankoop van een woning non-conformiteit op?

-

Het aanbod op de Nederlandse woningmarkt is al jaren krap. Door de enorme vraag naar (betaalbare) woningen is de concurrentie groot en moeten kopers snel beslissen of zij een bod...

Lees meer

Hof: SNS bank verplicht om zakelijke cliënt bankrekening aan te bieden

-

We kennen in Nederland geen wettelijke regel die banken verplicht om aan ondernemers een zakelijke bankrekening te verstrekken. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat banken onder bijzondere omstandigheden toch...

Lees meer

Hof oordeelt: Rabobank mocht kredietrelatie met OAD beëindigen

-

Op 20 februari oordeelde het hof dat Rabobank de kredietrelatie met reisorganisatie OAD in september 2013 mocht opzeggen. Volgens het hof heeft Rabobank tijdens de gehele procedure zorgvuldig gehandeld en...

Lees meer

Het Europese bankbeslag onder de loep

-

Onlangs wees de Hoge Raad een arrest over het Europese bankbeslag (HR 2-12-2022/ECLI:NL:HR:2022:1804: Hoch Capital/verweerder). Deze faciliteit biedt de mogelijkheid om in Europese landen laagdrempelig een beslag te leggen op...

Lees meer

Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register

-

Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) heeft zich op 22 november 2022 uitgelaten over het UBO-register. De vraag die in deze uitspraak centraal stond, was of de openbaarheid van het...

Lees meer

Het einde van het verpandingsverbod: wat betekent dit voor u?

-

Om onze cliënten optimaal te kunnen adviseren volgt BG.legal advocaten nauwgezet de juridische ontwikkelingen die impact kunnen hebben op uw bedrijfsvoering. Een recente en belangrijke ontwikkeling is het wetsvoorstel tot...

Lees meer

Het “habe nichts”-verweer

-

Wie een verbintenis is aangegaan waaruit een betalingsverplichting voortvloeit, is gehouden die ver­plichting na te komen. Koop je een auto dan moet je die betalen, ontsla je een werknemer dan...

Lees meer

Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht

-

In 2018 heeft ING een megaschikking getroffen met justitie, omdat ING verweten werd niet voldoende te hebben gedaan tegen witwassen. De afgelopen jaren zijn banken veel in het nieuws geweest...

Lees meer

Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?

-

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Deze nieuwe wet kan ook gevolgen hebben voor zorginstellingen.           Meer weten?...

Lees meer

Handelsregisterwet wordt gewijzigd

-

Op 25 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat tot gevolg heeft dat de Handelsregisterwet 2007 op een aantal punten wordt gewijzigd. Het aangenomen wetsvoorstel is hier...

Lees meer

Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering

-

Inleiding Partijen nemen meestal een cessieverbod met goederenrechtelijke werking in hun contracten op. Het gevolg daarvan is dat vorderingen over en weer niet aan derden kunnen worden overgedragen. Dat is...

Lees meer

Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader

-

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te kunnen bieden aan patiënten en cliënten. Om die reden hebben de toezichthouders in 2016 samen het kader Goed Bestuur uitgebracht....

Lees meer

Geschillen tussen aandeelhouders

-

Een rechter heeft de bevoegdheid een veroordeling tot overname van aandelen uit te spreken, ook tegen een vennootschap zelf. De vraag welk orgaan op basis van de wet of de statuten bevoegd is tot inkoop van eigen aandelen te besluiten of welk orgaan

Lees meer

Gedwongen financiering onder WHOA: is het mogelijk?

-

Recentelijk heeft de Advocaat-Generaal uitspraak gedaan over de vraag of een WHOA-akkoord ook een verplichting aan financiers op kan leggen om financiering te blijven verstrekken onder gewijzigde voorwaarden. De conclusie...

Lees meer

Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding

-

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is alleen geldig als het essentieel is ter bescherming van knowhow, waarbij die knowhow geheim, wezenlijk en bepaalbaar moet zijn. Dat overgedragen documenten ook algemene informatie kunnen bevatten,

Lees meer

Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming

-

Je start een onderneming. Als alles goed gaat, gaat deze onderneming groeien. De kans is groot dat je vervolgens, vroeger of later, op het punt komt dat de onderneming te...

Lees meer

Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV

-

Het kabinet heeft aangekondigd dat er aparte juridische erkenning en actieve ondersteuning komt voor maatschappelijk ondernemerschap. Dit zal gebeuren in de vorm van de maatschappelijke BV ofwel de BVm. De...

Lees meer

Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen

-

Om de schade van de coronacrisis voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken, zijn er namens de overheid diverse steunpakketten in het leven geroepen. Veruit de meest gebruikte steunmaatregel door...

Lees meer

Een geslaagd WHOA-akkoord: geen terugbetalingsverplichting voor reeds betaalde schuldeisers

-

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt ondernemingen de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren via een akkoord dat bindend is voor alle in het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders....

Lees meer

Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!

-

In onze vorige bijdrage zijn wij ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden in de situatie dat u van uw bank te horen heeft gekregen dat zij uw bedrijf heeft overgeplaatst...

Lees meer

Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!

-

Nadat een werknemer is ontslagen, heeft zij nog veel geld te goed van het bedrijf waar ze werkte. De bestuurder van deze onderneming heeft de vennootschap echter leeggetrokken, vooral door zichzelf management fees en bonussen toe te kennen. De

Lees meer

Economische Eigendom, hoe werkt dat?

-

Het meest verstrekkende recht op een goed (een (on)roerende zaak of een vorderingsrecht), is het eigendomsrecht. De eigenaar van een goed heeft de onbeperkte macht om over dat goed te...

Lees meer

Dynamische haviltex of dwaling

-

Soms pakken dingen anders uit dan ze bedoeld zijn, zoals in het volgende geval: En voormalige akkerbouwer heeft zijn boerenbedrijf gestaakt en zijn bedrijf beëindigd. Zijn landbouwgronden zijn verkocht en...

Lees meer

De zorg voor een particuliere borg

-

Elke financier die gevraagd wordt een financiering te verstrekken, komt in zijn lijstje te vestigen zekerheden ook de borgtocht tegen. In het kader van financieringen is de borgtocht gemeengoed geworden,...

Lees meer

De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?

-

In de media is het al vaker voorbij gekomen: organisaties moeten hun UBO’s registreren. Maar wat zijn UBO’s eigenlijk en moet u er wat mee? Een en ander zet ik...

Lees meer

De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?

-

De regering heeft al voorzien in een (weliswaar) versoberde NOW 3.0, maar voor vele ondernemers is dit niet voldoende. De tweede golf en bijbehorende maatregelen hebben hun intrede gedaan en...

Lees meer

De taalkundige uitleg van de Earn-Out

-

Als een bedrijf verkocht wordt, moet een koopprijs betaald worden. Professionele adviseurs bepalen doorgaans de waarde van de aandelen. Soms is een deel van de koopprijs afhankelijk van toekomstige prestaties....

Lees meer

De pre-pack, terug van weggeweest?

-

De pre-pack is een onderwerp dat in de herstructureringspraktijk al jaren ter discussie staat. Met een pre-pack wordt een doorstart vanuit faillissement al voorafgaand aan dat faillissement voorbereid. De afgelopen...

Lees meer

De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen

-

De directie van de NS besluit de bevoegdheid 'buitengewoon opsporingsambtenaar' (boa) te laten vervallen binnen de functie hoofdconducteur. De ondernemingsraad van de NS verzet zich hiertegen en vraagt de Ondernemingskamer dit besluit in te trekken,

Lees meer

De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd

-

Wanneer op grond van een overeenkomst tussen twee partijen de ene partij een prestatie levert aan de andere partij, heeft degene die de prestatie ontvangt de plicht de geleverde prestatie...

Lees meer

De ingebrekestelling en het van rechtswege ingetreden verzuim

-

Als partijen een overeenkomst sluiten, moeten zij zich ook daadwerkelijk aan die overeenkomst houden, het zogenoemde “pacta sunt servanda”-beginsel. Het komt in de praktijk echter regelmatig voor dat cliënten te...

Lees meer

De EU Betekeningsverordening aangepast

-

Als gevolg van de coronacrisis worden ingrijpende maatregelen genomen door overheden. Niemand weet wanneer die versoepelen of wat er van over blijft. Door alle vormen van lock-down en gesloten grenzen...

Lees meer

De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort

-

Verkorting wettelijke betaaltermijn De maximale wettelijke betaaltermijn van grote ondernemingen aan het mkb wordt verkort naar 30 dagen. De Tweede Kamer heeft op 15 maart 2022 het wetsvoorstel om de...

Lees meer

De afstemmingsregel bij conservatoir beslag

-

Kort gedingen worden gevoerd in allerlei soorten en maten, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Toch hebben al die kort gedingen een aantal zaken gemeen. Het gaat altijd om een spoedeisend...

Lees meer

De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers

-

Sinds het Haviltex arrest weten juristen dat de vraag hoe in een overeenkomst de verhouding tussen partijen geregeld is, niet alleen beheerst wordt door een taalkundige uitleg van het contract...

Lees meer

Conformiteit van een woning

-

Als je iets koopt, wil je het ook kunnen gebruiken waarvoor het gekochte geschikt is, wat betekent dat de zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dat heet conformiteit, geregeld in...

Lees meer

Bijzondere overeenkomsten

-

We zien het onder andere in de incassopraktijk geregeld mis gaan. Er is niet duidelijk vastgelegd of we te maken hebben met een bemiddelaar, principaal/handelsagent of lastgever/lasthebber. Maar wat houden...

Lees meer

BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency

-

BG.legal heeft onlangs weer een succesvolle overname mogen begeleiden. Advocaten en M&A specialisten Daan Schalken en Tom Oerlemans hebben de directie van het Bossche bedrijf RIFF Digital Marketing ondersteund bij...

Lees meer

Betekeningsperikelen

-

Wat valt er te herstellen met een herstelexploot? Rondom de betekening van een dagvaarding kan veel mis gaan. De wet schrijft dwingend een aantal regels voor die in acht genomen...

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de Beklamel-norm

-

De (voormalig) bestuurder van Puur Interieur laat door Velo bepaalde installatiewerkzaamheden verrichten. De facturen worden niet betaald, maar de bestuurder treft een betalingsregeling namens Puur Interieur en laat Velo vervolgens...

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd

-

Wie stelt een vordering op een ander te hebben, moet dit heel concreet onderbouwen. Dat merkte een schuldeiser die werd opgezadeld met een tweede pandrecht en beweerde daardoor schade te hebben geleden.

Een bestuurder van een besloten vennootschap

Lees meer

Bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor merkinbreuk

-

Een paar maanden geleden stelde de rechtbank in Den Haag vast dat twee ondernemingen, welke zich bezig hielden met de (online) handel in elektronische accessoires, inbreuk maakten op de merkenrechten...

Lees meer

Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.

-

Een curator van een failliete stamrecht BV stelt de bestuurder aansprakelijk. De reden is dat het kapitaal van de stamrecht BV is gebruikt om te ondernemen, terwijl de stamrechtovereenkomst dit...

Lees meer

Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst

-

De rechtbank Amsterdam heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en een aantal betrokkenen in een beschikking Siewert van Lienden en Bernd Damme geschorst als bestuurders van de Stichting...

Lees meer

Benoeming tijdelijke bestuurder: meerdere wegen leiden naar Rome

-

Op 7 maart 2023 heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een interessant arrest gewezen over het benoemen van een tijdelijke bestuurder van een BV in een gewone civiele procedure....

Lees meer

Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen

-

In de wet is vastgelegd dat banken aan particulieren in Europa een basisbetaalrekening moeten aanbieden. Voor zakelijke cliënten ontbreekt een dergelijke wettelijke bepaling. Daardoor zijn banken op grond van de...

Lees meer

Als de handschoenen uit gaan ….

-

In 1985 ben ik rechten gaan studeren om advocaat te worden, dat wilde ik al heel lang. Toch begon ik mijn loopbaan bij een bank op de afdeling bijzonder beheer....

Lees meer

Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema

-

Vrijwel elke onderneming gebruikt algemene voorwaarden die op elke overeenkomst van toepassing zijn. Toch krijgen de algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst niet altijd de aandacht die ze...

Lees meer

Algemene Voorwaarden B2B

-

Op dinsdag 26 april 2022 organiseerde Karlijn van der Meule en Mustafa Kahya een webinar Algemene Voorwaarden B2B. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: Wat is het belang van...

Lees meer

Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen

-

Een coöperatie spreekt met de leden af dat geschillen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Als die commissie er niet komt, kan een ouder geschil met een lid niet zo maar worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Een

Lees meer

Accountants: laat vorderingen niet verjaren en stuit deze tijdig!

-

Moeten facturen van jaren geleden nog worden betaald, of zijn deze verjaard? Een schuldeiser doet er goed aan regelmatig een herinnering te sturen. Daarmee kan de verjaring worden ‘gestuit’.

Een accountant verzorgt al bijna 40 jaar de boekhouding

Lees meer

Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening

-

In een recente uitspraak van 13 september 2022 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch, kort gezegd, geoordeeld dat de accountant aansprakelijk is voor de schade die haar klant heeft geleden wegens het...

Lees meer

Aansprakelijkheid vanwege het vergeten van een melding betalingsonmacht

-

Uit fiscale wetgeving (de Invorderingswet 1990) volgt dat een bestuurder zonder meer hoofdelijk aansprakelijk is voor fiscale schulden van zijn vennootschap als hij niet aannemelijk kan maken dat het vergeten...

Lees meer

Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement

-

In geval van faillissement kan iedere bestuurder van de failliete vennootschap door de curator aansprakelijk worden gesteld voor het boedeltekort als het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Niet...

Lees meer

5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens

-

Het bijhouden van een goede administratie is van groot belang voor ondernemingen. De verwerking van persoonsgegevens is daarbij onvermijdelijk. Maar persoonsgegevens mogen niet voor onbeperkte duur worden bewaard. Daarvoor gelden...

Lees meer

“IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”

-

Wanneer mag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW toegewezen worden en wanneer de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW? Dit lijkt een op het eerste oog eenvoudig te beantwoorden...

Lees meer