Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’

19 mei 2020

Niet alleen bedrijven, maar ook overheden zien de kansen en bedreigingen van data. Om een aantal grote bedreigingen te voorkomen en het delen van data te stimuleren heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in februari 2019 een visie op datadeling gepubliceerd. [1]

De visie op datadeling gaat uit van drie belangrijke pijlers, namelijk:

 1. Datadeling komt bij voorkeur vrijwillig tot stand;
 2. Datadeling komt zo nodig verplicht tot stand;
 3. Mensen en bedrijven houden grip op data.

Hoewel dit niet direct blijkt uit de tekst van de drie pijlers, ziet de overheid in elke pijler een rol voor zichzelf weggelegd.

De stimulerende overheid

De eerste pijler vormt het uitgangspunt zoals wij dat ook gewoon zijn in een liberale markt. Partijen die data houden, dienen namelijk zelf de keuze te maken of zij deze data met anderen delen. Partijen kunnen ervoor kiezen data te ruilen, te verkopen of beschikbaar te stellen zonder tegenprestatie. In sommige gevallen is het denkbaar dat de overheid het delen van data faciliteert in de vorm van financiële of organisatorische ondersteuning. Een bekend voorbeeld hiervan is de publiek-private samenwerking in de vorm van het Data Value Center Smart Industry in de Brainportregio. Een ander voorbeeld is Ishare, een afsprakenstelsel dat partijen in de logistieke sector in contact met elkaar brengt om data te delen. De overheid heeft in deze pijler dus een stimulerende functie.

De verplichtende overheid

In de tweede pijler komt de rol van de overheid duidelijker naar voren. Hoewel het belang van bedrijven ligt bij het beschermen van ‘hun’ data, zijn er situaties waarin de negatieve gevolgen publiek van het niet beschikbaar stellen van data dusdanig ernstig zijn dat overheidsingrijpen gewenst is. Enkele negatieve gevolgen zijn bijvoorbeeld de beperking van innovatie en concurrentie, maar ook negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. In de praktijk zijn al enkele voorbeelden van overheidsingrijpen zichtbaar. Zo is op Europees niveau de richtlijn van de Payment Service Directive 2 uitgevaardigd om grensoverschrijdend betalingsverkeer net zo gemakkelijk, efficiënt en veilig te maken als het binnenlands betalingsverkeer in elk EU-land. Twee andere (Nederlandse) voorbeelden vormen de wellicht toekomstige verplichting tot het delen van voertuigdata en WIBON, die verplicht bepaalde informatie te delen bij voorgenomen graafwerkzaamheden.

De beperkende en controlerende overheid

De derde pijler vormt een algemene beperking bij het verwerken van data. Datadeling dient namelijk plaats te vinden op een manier die recht doet aan de rechten en belangen van betrokken partijen. Hierbij kan worden gedacht aan bescherming van de privacy, maar ook aan vertrouwelijke bedrijfsinformatie of onderling gemaakte afspraken. Het is daarom van belang dat de betrokken bedrijven zelf grip op de data houden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming bij persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht en/of databankenrecht) kunnen van dienst zijn bij het houden van grip op data. Daarnaast is het van belang dat partijen vooral goede afspraken maken over het gebruik van data (zie ook onze checklist). Het verdient de voorkeur het soort gebruik ook te benoemen. Is er bijvoorbeeld sprake van inzage in data of zijn juist andere vormen van verwerking gewenst? Komt een bedrijf zijn verplichtingen niet na of handelt zij in strijd met de wet, dan staat de gang naar de rechter open.

Hebt u vragen over de mogelijkheden en beperkingen bij het delen of juist beschermen van data, neem dan gerust contact op. Zo helpen wij u graag bij:

 • het opstellen van een data sharing agreement;
 • het controleren van een concept data sharing agreement;
 • het optreden wanneer een partij gehandeld heeft in strijd met uw (intellectuele eigendoms)rechten of met afspraken in een data sharing agreement.

[1] Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ‘De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven’, februari 2019

 

BG.legal

  Voormalig Twitter nu ook onderworpen aan massaschadeclaimprocedure
  Lees meer
  Biometrische systemen en toegangsverlening ook mogelijk in Nederland?
  Lees meer
  EU Chips Act aangenomen met grote ambities
  Lees meer
  IE/IT in de tech-sector
  Lees meer
  Zorg & Innovatie
  Lees meer
  Digitale Agenda van de EU: Een uitgebreid perspectief
  Lees meer
  Het gebruik van ChatGPT in de zorg
  Lees meer
  EU-US Data Privacy Framework: Adequaatheidsbesluit
  Lees meer
  Uitvoeren van IAMA: essentieel bij inzet algoritmes.
  Lees meer
  AP publiceert datalekken rapportage 2022
  Lees meer
  Gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens
  Lees meer
  Eigendom op data
  Lees meer
  BG.legal team is geselecteerd als eerste reserve voor Grand Challenge AI
  Lees meer
  De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
  Lees meer
  Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten
  Lees meer
  DUO lanceert synthetische dataset
  Lees meer
  Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
  Lees meer
  EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
  Lees meer
  AI regulatory sandboxes en data
  Lees meer
  Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
  Lees meer
  European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
  Lees meer
  Keuzes bij cloud services
  Lees meer
  Wanneer een schadevergoeding na een datalek?
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
  Lees meer
  Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
  Lees meer
  Risico check voor AI toepassingen
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Het delen van data en vertrouwelijkheid
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
  Lees meer
  Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
  Lees meer
  Algoritme via Detachering
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  De roep om het vrijgeven van voertuigdata
  Lees meer
  Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Databankenrecht
  Lees meer
  Checklist data sharing agreement
  Lees meer
  De verkoop en verpanding van data
  Lees meer
  Data en ethiek
  Lees meer
  Het delen van data
  Lees meer
  De bescherming van data
  Lees meer
  Het eigendom van data
  Lees meer
  Data
  Lees meer
  Privacyrecht
  Lees meer
  BG.tech
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer