Archives

Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten

-

Aanbrengen zonnecollectoren Nederland zit midden in de energietransitie. Een van de mogelijkheden om te verduurzamen is het opwekken van zonne-energie door middel van zonnecollectoren. Dit kan zowel op macroniveau met...

Lees meer

Woon-zorgovereenkomsten: Is einde zorg ook einde huur?

-

Wonen en zorg zijn soms onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij woon-zorgovereenkomsten doemen vragen op over de rechten en plichten van huurders en zorgaanbieders. Want wat als de zorg eindigt, eindigt...

Lees meer

WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!

-

Inleiding Op 21 januari 2022 jl. heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen dat ongunstig is voor woningcorporaties die via collectieve warmte-koudeopslag-installaties (hierna: WKO-installatie) warmte leveren aan huurders. WKO-installatie...

Lees meer

Wijzigingsbevoegdheid, uitwerkingsplicht en binnenplans afwijken onder de Omgevingswet

-

Inleiding Onder vigeur van de Wro kon een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid, uitwerkingsplicht of afwijkingsbevoegdheid bevatten. De Wro is komen te vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In dit artikel...

Lees meer

Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen

-

Minister Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), wil met een serie plannen de woningmarkt duurzamer maken. Met hoge ambities ziet hij volop draagvlak voor het...

Lees meer

Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!

-

Het wetvoorstel Op 9 juni 2022 is het wetsvoorstel ‘Goed verhuurderschap’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of...

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

-

Inleiding Per 1 januari 2024 is een nieuw stelsel voor bouwtoezicht in werking getreden. Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is de toetsing aan de bouwtechnische eisen van...

Lees meer

Weet bij nieuwbouw van de BENG!

-

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen Met de BENG wordt de verplichting om energieneutraal te bouwen, een verplichting die overeenkomstig artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 al sinds 2015...

Lees meer

Wat te doen als huurders camera’s willen plaatsen?

-

Als verhuurder kom je regelmatig voor verschillende uitdagingen te staan. Eén van de uitdagingen kan het verzoek van een huurder zijn om camera’s te plaatsen rondom zijn/haar woning. In een...

Lees meer

Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit

-

In deze zaak gaat het om de vraag of het onder de Warmtewet 2014 zoals die gold van 1 januari 2014 tot 1 juli 2019, is toegestaan om bij het...

Lees meer

Wanneer mag een verhuurder verschaffing van het huurgenot opschorten?

-

Inleiding Een huurovereenkomst is een wederkerige overeenkomst. Dit houdt in dat er voor partijen over en weer verbintenissen ontstaan. De verhuurder heeft de verplichting om het gehuurde ter beschikking te...

Lees meer

Vroegsignalering huurachterstand: risico op afwijzing ontbinding

-

Inleiding Sinds 1 januari 2021 is het voor verhuurders verplicht om huurachterstanden te melden bij de gemeente. Dit wordt door de wetgever ook wel vroegsignaleren genoemd en heeft als doel...

Lees meer

Voor aantonen gelijkwaardigheid in aanbesteding is een externe audit niet nodig

-

Het aantonen dat beschikt wordt over een kwaliteitssysteem dat gelijkwaardig is aan een bepaalde ISO certificering verlangt geen externe audit. Wel dat mede afhankelijk van wat een inschrijvingsleidraad zegt over...

Lees meer

Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn

-

Inleiding Bij het vaststellen van een bestemmingsplan mag gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om regels op te stellen met een open norm, waarvan de uitleg bij de uitoefening van...

Lees meer

Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn

-

Rijkswaterstaat heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd. Opschortende termijn In het beschrijvend document voor deze aanbesteding is vastgelegd dat iedere Inschrijver c.q. belanghebbende die het met de gunningsbeslissing niet eens...

Lees meer

Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed

-

Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed. Vanaf 1 juli 2021 moeten zorginstellingen die gebruik maken van financiering van een bank de waarde van hun vastgoed iedere drie jaar door een...

Lees meer

Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?

-

Verlenging huurovereenkomst onder de Leegstandwet lijkt niet altijd nodig na verkrijging van een nieuwe vergunning. Wanneer een woning bijvoorbeeld op de nominatie staat om gesloopt of gerenoveerd te worden is...

Lees meer

Verhuurders die te hoge huur vragen riskeren bestuurlijke boete

-

Het kabinet wil het al bestaande puntensysteem voor huurwoningen, op basis waarvan de huurprijs wordt bepaald, uitbreiden en verplicht maken. Hierdoor worden verhuurders in zowel het lage- als middenhuursegment verplicht...

Lees meer

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

-

Inleiding Onder het huidige recht is het niet toegelaten om zonder benodigde omgevingsvergunning te bouwen. De wetgever heeft echter voor een aantal bouwactiviteiten bepaald dat deze vergunningvrij mogen worden uitgevoerd...

Lees meer

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

-

Inleiding Om te mogen bouwen of verbouwen zal vaak een omgevingsvergunning nodig zijn. Maar, dit is niet altijd het geval. Er zijn ook situaties waarin vergunningvrij gebouwd mag worden. De...

Lees meer

Verbod huisvesting arbeidsmigranten in strijd met Dienstenrichtlijn

-

Huisvesting arbeidsmigranten De huisvesting van arbeidsmigranten wordt steeds vaker als een probleem ervaren. Eerder schreef ik daar al over. In [paraplu]bestemmingsplannen worden vaker beperkingen gesteld aan kamerbewoning [zie deze blog]....

Lees meer

Update: voorgenomen regulering middenhuur gaat vooralsnog door

-

In een eerdere blog schreef ik er al over: de Wet Betaalbare Huur. Het demissionair kabinet wil met dit wetsvoorstel het al bestaande puntensysteem naar het middenhuursegment uitbreiden en dwingend...

Lees meer

Update: Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten en akkoord woningcorporaties        

-

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de huurmarkt. Om te voorkomen dat huurders van woonruimte op straat belanden wegens het niet (tijdig) kunnen betalen van de huurprijs hebben de minister...

Lees meer

Update: de voorgenomen regulering middenhuur is uitgesteld

-

Het demissionair kabinet blijft van plan om het middenhuursegment te reguleren. Dat blijkt uit een brief van demissionair minister De Jonge [hierna: de ‘minister’] over de Wet betaalbare huur aan...

Lees meer

Uitzonderingen verbod op tijdelijke huurcontracten bekend

-

Het grote voordeel van tijdelijke huurovereenkomsten is dat deze na afloop van de huurperiode van rechtswege eindigen. Dit in tegenstelling tot huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd die [afgezien van ontbinding vanwege...

Lees meer

Transformatie van kantoren naar woningen

-

Uit oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik en duurzaamheid zal de tendens om (gedateerde) kantoorpanden te transformeren naar woningen zich de komende jaren voortzetten. Jarenlang is sprake geweest van een overschot aan...

Lees meer

Trage betalingen leveren spanning op binnen de bouwsector

-

Niet alleen de situatie in Oekraïne en de fors gestegen bouwkosten, waar eerder aandacht aan werd besteed in de blog ‘Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw’, zorgen voor grote onzekerheden in...

Lees meer

Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging

-

Een speciale-sectorbedrijf N, onderdeel van NS, gunt door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging een opdracht aan A voor de modificatie van het huidige diagnosesysteem aan de hand waarvan...

Lees meer

Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!

-

Tiny houses: modern wonen vol kansen, maar let op de juridische uitdagingen! Inleiding Gevoed door een steeds groeiende ecologische bewustwording en met een gespannen woningmarkt die zijn weerga niet kent,...

Lees meer

Tijdelijke huurovereenkomsten afgeschaft

-

Inleiding Verhuurders maken in de praktijk vaak gebruik van tijdelijke huurovereenkomsten om zelfstandige woonruimten voor maximaal twee jaar en onzelfstandige woonruimten voor maximaal vijf te kunnen verhuren, zonder dat huurders...

Lees meer

Succesvol webinar Huisvesting Arbeidsmigranten

-

Op donderdag 2 december 2021 organiseerde BG.legal een webinar Huisvesting Arbeidsmigranten met de vraag: Met welke gemeentelijke regels als huisvester, eigenaar of uitzendbureau moet u rekening houden? Thema's die onder...

Lees meer

Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!

-

Huisvesting senioren De vergrijzing van Nederland noopt tot het ontwikkelen en bouwen van meer seniorenhuisvesting. Huisvesting waar wonen zo nodig met zorg kan worden gecombineerd. Gezamenlijke aanpak De Taskforce Wonen...

Lees meer

Structureel te laat betalen is een grondslag voor de ontbinding van de huurovereenkomst

-

Het komt met regelmaat voor dat verhuurders geconfronteerd worden met huurders die voor een langere periode niet, niet tijdig of niet volledig de huurprijs betalen. Van een substantiële achterstand is...

Lees meer

Stikstof: het opkopen van piekbelasters slechts een radertje in grote geheel?

-

Er is veel te doen over het uitkopen van piekbelasters. Het kabinet gaat piekbelasters eenmalig een aanbod doen voor uitkoop, Rijkswaterstaat heeft inmiddels piekbelasters uitgekocht voor de uitbreiding van de...

Lees meer

Stelplicht bij beroep op Didam-arrest

-

In het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) is bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak door een overheidslichaam (denk aan bijvoorbeeld een...

Lees meer

Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten

-

Steeds meer gemeenten worstelen met de regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Om draagvlak onder de inwoners van de gemeenten te behouden stellen zij steeds strengere regels op.

Lees meer

Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?

-

Bij het huisvesten van arbeidsmigranten zien we het al vaak. De vraag of het huisvesten van arbeidsmigranten voldoet aan de ‘woonbestemming’ van het bestemmingsplan. Cruciaal is vaak de vraag of...

Lees meer

Sanctie op schending Didam-regels

-

In zijn arrest van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (Didam), heeft de Hoge Raad kort gezegd overwogen dat een overheidslichaam op grond van artikel 3:14 BW bij het aangaan en uitvoeren...

Lees meer

Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente

-

Projectontwikkelaars en bouwers willen mooie bouwprojecten realiseren. Zij zien vaak meer kansen en mogelijkheden dan de gemeente die de ontwikkeling op haar grondgebied moet toestaan. Uitgangspunt is dat de gemeente...

Lees meer

Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’

-

De Raad van State heeft op 7 augustus jl. geoordeeld dat de kruimelgevallenregeling ook van toepassing is op het samenvoegen van panden. Er kan op grond van artikel 4, onderdeel...

Lees meer

Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw

-

Naast de coronapandemie en het stijgen van de energieprijzen heeft de bouw nu een derde tegenslag te verwerken: de schaarste en prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne. De sector wordt...

Lees meer

Regulering middenhuur: plannen van het kabinet bekend

-

Inleiding Nadat eerder de eerste contouren bekend waren gemaakt, heeft minister De Jonge vandaag zijn plannen bekend gemaakt om de middenhuur vanaf 2024 te reguleren. Daarbij neemt het kabinet als...

Lees meer

Rechterlijke uitspraak BOPA

-

Inleiding In deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland gaat het over rechterlijke toetsing van het criterium ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ dat van toepassing is bij de verlening van...

Lees meer

Recente stikstofuitspraken; donkere wolken boven Nederland

-

Sinds de PAS-uitspraken van 29 mei 2019[1] ondervindt Nederland dagelijks de gevolgen daarvan. In deze uitspraken heeft de hoogste bestuursrechter bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof [PAS] niet langer als...

Lees meer

Realisatie huisvesting arbeidsmigranten: zoek de kansen!

-

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten gepubliceerd. De handreiking heeft betrekking op het ruimtelijk instrumentarium. In de handreiking is uitgebreid aandacht voor...

Lees meer

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over huurverhogingen

-

Mogelijk houden huurverhogingen in de vrije sector geen stand bij de rechter. Dit zou kunnen betekenen dat verhuurders geld moeten terugbetalen aan huurders, dit gaat dan om bedragen die zouden...

Lees meer

Planschade onder de Omgevingswet

-

De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft grote gevolgen voor het leerstuk van de planschade. Met planschade wordt bedoeld voor vergoeding in aanmerking komende schade die wordt...

Lees meer

Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen

-

Participatie onder de Omgevingswet (inwerkingtreding 1 juli 2022) is vormvrij. De Omgevingswet stelt wel een aantal eisen. De VNG heeft hierover een zogenaamd spiekbriefje participatie Omgevingswet opgesteld. In het spiekbriefje...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet

-

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Meer dan nu het geval is, zal participatie bij de besluitvorming een nadrukkelijke rol gaan spelen. Maar hoe ziet die participatie...

Lees meer

Overmacht in de bouw door corona

-

De gevolgen van de corona-crisis zullen in de bouw nog lang voelbaar zijn. Niet alleen door de overheidsmaatregelen waardoor een bouwplaats niet beschikbaar of toegankelijk is, maar ook door ziekte...

Lees meer

Openbare kritiek op gunning niet zonder risico

-

De Koninklijke Landmacht plaatst een bericht op LinkedIn waarin melding wordt gemaakt van het door Kärcher winnen van een aanbesteding voor mobiele drinkwaterinstallaties. De op dat bericht door de bestuurder...

Lees meer

Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw

-

Nieuwbouwwoningen in projecten worden vaak door projectontwikkelaars gerealiseerd. Zij kopen gronden aan, zorgen voor vergunningen en contracteren een aannemer voor het nieuwbouwproject. Vervolgens wordt de gronden door de projectontwikkelaar verkocht...

Lees meer

Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes

-

Verhuurders worden meer dan eens geconfronteerd met huurders die niet of (veel) te laat de huurprijs overmaken. Met name voor de wat kleinere verhuurders kan dit tot enorme gevolgen leiden....

Lees meer

Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie

-

Op 9 oktober 2020 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de civielrechtelijke gevolgen van onrechtmatige staatssteun bij de aan/verkoop van grond (ECLI:NL:HR:2020:1587).    Met name de uitgebreide conclusie...

Lees meer

Omgevingsrechtelijke aspecten bij huisvesting van arbeidsmigranten

-

Het huisvesten van arbeidsmigranten blijft een actueel thema. Het aantal arbeidsmigranten in Nederland groeit terwijl passende huisvesting vaak niet eenvoudig is. Enerzijds omdat omgevingsplannen beperkingen stellen aan huisvesting van arbeidsmigranten,...

Lees meer

Nieuwe partner bij BG.legal

-

Mr. Rutger Boogers wordt per 1 januari 2022 partner bij BG.legal. Hij is sinds 2010 als advocaat verbonden aan BG.legal, waar hij zich heeft gespecialiseerd op het gebied van vastgoed-...

Lees meer

Nieuwe huurwetgeving per 1 juli 2024: Wet vaste huurcontracten en Wet betaalbare huur

-

Op 1 juli 2024 treden de Wet vaste huurcontracten en de Wet betaalbare huur in werking. Voor deze laatste wet is op dinsdagmiddag 25 juni groen licht gegeven door de...

Lees meer

Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022

-

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe Gids proportionaliteit gepubliceerd. Met de alweer derde herziening van de Gids wordt beoogd de buitensporige toepassing bij aanbestedingen van...

Lees meer

Mogelijkheid tijdelijke woninghuur wordt beperkt

-

Verhuurders maken in de praktijk vaak gebruik van tijdelijke huurovereenkomsten om zelfstandige woonruimten voor maximaal twee jaar en onzelfstandige woonruimten voor maximaal vijf te kunnen verhuren, zonder dat huurders huurbescherming...

Lees meer

Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen?

-

Vergunnen "kruimelgeval' Op het moment dat een [bouw]aanvraag niet past binnen het bestemmingsplan, móet de gemeente beoordelen of er toch een vergunning kan worden verleend [art. 2.10 lid 2 Wabo]....

Lees meer

Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?

-

Uit een richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 mei 2021 naar aanleiding van het zogenoemde ‘Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie...

Lees meer

Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk

-

De volledige Wet toeristische verhuur van woonruimte is per 1 juli 2021 in werking getreden. Een groot deel van deze wet is vanaf 1 januari 2021 overigens al geldend recht....

Lees meer

Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?

-

Wist u dat u gemeentelijk beleid kunt laten toetsen door de rechter? We zien het nu veel bij huisvesting van arbeidsmigranten. Nieuw beleid. Veelal strenger, omdat gemeenten de huisvesting van...

Lees meer

Kunnen arbeidsmigranten samen 'één huishouden' vormen?

-

Inleiding Er wordt door veel gemeenten actief handhavend opgetreden tegen het bewonen van woningen door arbeidsmigranten. In de regel bevat een bestemmingsplan een woonbestemming. Vaak betekent dit dat het perceel...

Lees meer

Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit

-

De meeste legesverordeningen van gemeenten die op hun beurt vaak zijn gebaseerd op de VNG- modelverordening, bepalen dat bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor...

Lees meer

Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd

-

Op 14 september jl. heeft het hof Amsterdam een belangrijk arrest gewezen over huurkorting als gevolg van coronamaatregelen. Het gaat in dit arrest met name om de vraag op welke...

Lees meer

Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?

-

Huisvesting arbeidsmigranten Vaak uit angst voor overlast. Gemeenten hebben steeds vaker beleid dat een ‘wildgroei’ aan huisvestingslocaties moet tegengaan. Daarnaast voeren veel gemeenten een actief handhavingsbeleid. Eerder schreef ik al...

Lees meer

Kamerverhuur in Eindhoven op de schop

-

De vraag naar kamers in Eindhoven neemt toe. Niet alleen studenten, maar ook arbeidsmigranten, buitenlandse kenniswerkers en alleenstaanden zoeken een kamer of een [klein] appartement. Het gemeentebestuur heeft een haat-/liefdeverhouding...

Lees meer

Jurisprudentieoverzicht zesde maand Omgevingswet

-

Inleiding Voor het zesde deel van onze jurisprudentiereeks over de Omgevingswet bespreken wij weer een aantal uitspraken van de afgelopen weken. Ook deze maand behandelen we zowel inhoudelijke als overgangsrechtelijke...

Lees meer

Jurisprudentie overzicht vijfde maand Omgevingswet

-

Inleiding In het vijfde deel van onze jurisprudentiereeks over de Omgevingswet bespreken wij de rechtspraak gepubliceerd in mei. Zowel overgangsrechtelijke zaken als inhoudelijke zaken zijn voorbij gekomen. Een belangrijke conclusie...

Lees meer

Jurisprudentie overzicht vierde maand Omgevingswet

-

Inleiding Dit artikel is de vierde editie van onze jurisprudentiereeks over de Omgevingswet. In deze editie komt de rechtspraak uit april 2024 aan bod. Een belangrijke uitspraak in april werd...

Lees meer

Jurisprudentie overzicht Omgevingswet deel 2

-

Inleiding In de blog geplaatst op 7 februari 2024 hebben wij een overzicht gegeven van de eerste maand jurisprudentie over de Omgevingswet. In dit artikel (deel 2) doen we dit...

Lees meer

Jurisprudentie overzicht Omgevingswet

-

Inleiding Het is ruim een maand geleden dat de Omgevingswet in werking is getreden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de eerste jurisprudentie. Tot nu toe is de...

Lees meer

Jurisprudentie overzicht derde maand Omgevingswet

-

Inleiding In het derde deel van onze jurisprudentiereeks over de Omgevingswet wordt de rechtspraak gepubliceerd in maart 2024 besproken. Inhoudelijk Rechterlijke toetsing BOPA [ECLI:NL:RBGEL:2024:1822] In deze uitspraak gaat het om...

Lees meer

Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?

-

Verhuur onder de Leegstandwet: is de verhuurder verplicht een verlenging van de vergunning aan de huurder mede te delen? Inleiding Wanneer een woning te koop staat, op de nominatie staat...

Lees meer

Is een welstandsadvies bindend voor de gemeente?

-

Bij omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen is sprake van een gebonden beschikking. Dat komt erop neer dat een aanvraag verleend moet worden, wanneer aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Wat...

Lees meer

Instructies en instructieregels Provincie

-

Inleiding Afdeling 2.5 van de Omgevingswet gaat over instructies en instructieregels. Dit zijn instrumenten waarmee een bestuursorgaan aan een ander [lager] bestuursorgaan aangeeft hoe dat orgaan een taak of bevoegdheid...

Lees meer

Inspraak verplicht bij natuurvergunning

-

Deze verplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn. In de Wet natuurbescherming (Wnb) is deze verplichting niet goed geïmplementeerd. Deze wet regelt immers niet dat voorafgaand aan het nemen van een...

Lees meer

Inschrijving in aanbesteding door verkeerde vennootschap is fataal

-

Inschrijving in aanbesteding Het in een aanbestedingsprocedure inschrijven met de verkeerde vennootschap is geen fout dat zich leent voor een eenvoudig herstel, aldus de rechtbank Den Haag in haar uitspraak...

Lees meer

Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging

-

Op 1 januari 2022 gaat het toezicht op de bouw en de controle of gebouwd wordt conform het Bouwbesluit ingrijpend wijzigen. Op dit moment wordt de toetsing van aanvragen van...

Lees meer

In welke gevallen levert de aankoop van een woning non-conformiteit op?

-

Het aanbod op de Nederlandse woningmarkt is al jaren krap. Door de enorme vraag naar (betaalbare) woningen is de concurrentie groot en moeten kopers snel beslissen of zij een bod...

Lees meer

Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!

-

Inleiding Het coronavirus heeft een enorme impact op veel ondernemers in Nederland. Sinds de uitbraak zijn er de nodige uitspraken gepubliceerd, waarin de kantonrechter een tijdelijke huurkorting toepast. In de...

Lees meer

Huurkorting vanwege corona toegewezen!

-

Huurkorting vanwege corona toegewezen, volgens uitspraak kantonrechter. Het afgelopen jaar zijn er al diverse uitspraken gepubliceerd van kortgedingrechters, waarin een beroep op onvoorziene omstandigheden vanwege de coronacrisis werd gevolgd en,...

Lees meer

Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur

-

Huur[beëindigings]bescherming is voor verhuurders in de praktijk vaak een probleem. Dat speelt ook in het geval van huisvesting van arbeidsmigranten. In de regel verhuurt een verhuurder niet rechtstreeks aan arbeidsmigranten....

Lees meer

Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?

-

De afgelopen maanden verschenen verschillende uitspraken in verband met ontstane huurachterstanden vanwege de coronacrisis (covid-19). Met name de horecabedrijven werden door de gedongen overheidssluiting hard getroffen. In veel van die...

Lees meer

Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil

-

Inleiding Er zijn tal van redenen waarom een eigenaar een woon- of bedrijfsruimte liever in gebruik wenst te geven dan in huur. Denk hierbij aan het (leegstands)beheer, voorkoming van verdere...

Lees meer

Huur en aanbesteden

-

Aanbesteden van een opdracht In artikel 2.24 sub b van de Aanbestedingswet 2012 staat een uitzondering op het moeten aanbesteden van een opdracht, namelijk wanneer sprake is van een overheidsopdracht...

Lees meer

Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?

-

In diverse blogs heb ik geschreven over het huisvesten van arbeidsmigranten in relatie tot bestemmingsplannen en vergunningen. Dat is ook nog steeds actuele problematiek. Veel gemeenten hebben beleid opgesteld en...

Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten: pas op met kortdurend verblijf!

-

In diverse blogs hebben wij geschreven over de huisvesting van arbeidsmigranten, het belang van het bestemmingsplan en het wonen/woning begrip. In de praktijk komt het geregeld voor dat arbeidsmigranten in...

Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten: huurbescherming en eigenrichting

-

Enige tijd geleden schreef ik een Fact Friday over de vraag welk huurregime van toepassing is in het geval van huisvesting van arbeidsmigranten. Deze vraag blijft de gemoederen bezighouden. Vaak...

Lees meer

Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting

-

Inleiding Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over de vraag of huurders aanspraak kunnen maken op huurkorting vanwege de coronamaatregelen. Deze uitspraak volgt naar aanleiding van...

Lees meer

Het UEA bij inschrijven als vof en het vrijelijk beschikken over eigen materieel

-

Een vof kan bij haar inschrijving op een aanbesteding volstaan met één ingevuld en ondertekend UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) als zij de opdracht gaat uitvoeren met eigen middelen. Maar wat...

Lees meer

Het projectbesluit

-

Inleiding Het projectbesluit is een instrument voor waterschappen, provincies en het Rijk voor het mogelijk maken van vaak complexe projecten met een publiek belang. Bijvoorbeeld de aanleg of uitbreiding van...

Lees meer

Het programma onder de Omgevingswet

-

Inleiding Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In die wet ligt voor de inrichting van de fysieke leefomgeving de nadruk op kerninstrumenten als het omgevingsplan en de...

Lees meer

Het Omgevingsplan

-

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het bestemmingsplan zoals we dat nu kennen verleden tijd. Het omgevingsplan treedt dan in werking. Hoewel per 1 januari aanstaande...

Lees meer

Handhaving onder de Omgevingswet

-

Inleiding Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is handhaving geregeld in hoofdstuk 18 van de Omgevingswet. Dit vervangt de regeling uit hoofdstuk 5 van de Wet...

Lees meer

Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?

-

Het huisvesten van arbeidsmigranten krijgt steeds meer aandacht van gemeenten. In veel gemeenten – waaronder de omliggende gemeenten van ’s-Hertogenbosch – is dat zichtbaar. Er wordt nieuw beleid gemaakt. Daarnaast...

Lees meer

Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?

-

Zoals ik in eerdere blogs heb geschreven, heeft huisvesting van arbeidsmigranten in veel gemeenten prioriteit gekregen. Diverse gemeenten hebben inmiddels beleid ontwikkeld of zijn onderzoeken gestart. Met name omdat [oudere]...

Lees meer

Gevolgen voor de oplevering door de Wkb

-

De regels voor de oplevering van een bouwwerk zijn vastgelegd in artikel 7:658 BW. In lid 3 van voornoemd artikel staat dat de aannemer niet meer aansprakelijk is voor gebreken...

Lees meer

Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten

-

De maatregelen die het kabinet vrijdag aankondigde voor de problemen rondom stikstof gaan er ‘niet voor zorgen dat gemeenten op korte termijn weer vergunningen kunnen afgeven’. Dat zegt de Vereniging...

Lees meer

Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?

-

Vaak wil een ontwikkelaar weten of zijn ontwikkeling planologisch mogelijk is. Soms moet afgeweken worden van het bestemmingsplan. Er is daarom vaak behoefte om bij de gemeente ‘te peilen’ of...

Lees meer

Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt

-

Sinds 1 april 2021 zijn er nieuwe geluidseisen gesteld aan airconditionings en warmtepompen die geplaatst worden bij woningen.  De geluidseisen zijn vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals hier te...

Lees meer

Geluid onder de Omgevingswet

-

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Wat betekent dit voor het onderdeel ‘geluid’? Wordt onder het regime van de Omgevingswet anders dan nu omgegaan met geluid of...

Lees meer

Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel III

-

In het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) is bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak door een overheidslichaam (denk aan bijvoorbeeld een...

Lees meer

Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel II

-

In het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) is bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak door een overheidslichaam (denk aan bijvoorbeeld een gemeente...

Lees meer

Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed  

-

In het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) is bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak door een overheidslichaam (denk aan bijvoorbeeld een...

Lees meer

Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden

-

Bij verkoop van onroerende zaken waaronder grondverkoop moeten voortaan gelijke kansen worden geboden aan (potentiële) gegadigden aldus de Hoge Raad in een baanbrekend arrest van 26 november 2021. Algemene beginselen...

Lees meer

Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid

-

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een factsheet gepubliceerd waarin wordt ingegaan op het door de overheid moeten bieden van gelijke kansen wanneer er sprake is van uitgifte...

Lees meer

Geen UEA bij inschrijving leidt tot uitsluiting

-

Als bij een inschrijving het voorgeschreven ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) ontbreekt is uitsluiting van de procedure het onvermijdelijke lot van de inschrijver. Een vonnis van de...

Lees meer

Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?

-

De coronacrisis houdt huurder en verhuurder van bedrijfsruimten al sinds de uitbraak van het virus in Nederland bezig. Want voor wiens risico komt de coronacrisis nu? De gebrekenregeling, overmacht en...

Lees meer

Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?

-

Er bestaan in de praktijk hardnekkige misverstanden over kadastrale gegevens. Vaak worden kadastrale grenzen als eigendomsgrenzen gezien: “het Kadaster heeft deze grens toch vastgesteld!”. Veelal wordt de indruk gewekt dat...

Lees meer

Duidelijkheid rondom waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk

-

Op 7 juni 2022 schreef ik over een belangrijk advies van de procureur-generaal over de zogenaamde tenzij-bepaling van art. 7:755 BW. In een arrest van 1 juli 2022 heeft de...

Lees meer

Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming

-

Aldus de rechtbank Rotterdam in de uitspraak van 24 augustus 2022. Waar gaat het over? De Mededingingswet (Mw) stelt regels ten aanzien van kartels, misbruik van een economische machtspositie en...

Lees meer

Doelen van de Omgevingswet

-

 I. De beoogde stelselherziening De Omgevingswet is het gevolg van een stelselherziening van het omgevingsrecht. Een groot deel van de regels over de fysieke leefomgeving komt samen in één nieuwe wet. Aanleiding hiervoor...

Lees meer

Deel 2: de Omgevingsvisie

-

Een blogreeks over de Omgevingswet Omgevingswet: wat staat ons te wachten? Op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 treedt [voor zover nu bekend] de Omgevingswet [‘Ow’] in werking. Deze...

Lees meer

De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

-

De huizenmarkt is zwaar overspannen. Er is krapte op de woningmarkt en de prijzen stijgen meer dan gemiddeld. De roep om extra woningen is groot en daarnaast zijn er zorgen...

Lees meer

De Wet betaalbare huur: gevolgen voor huisvesting van arbeidsmigranten

-

Inleiding Het Wetsvoorstel betaalbare huur zoals ingediend op 5 februari 2024 is er met name op gericht om meer betaalbare huurwoningen te realiseren (het reguleren van de middenhuur middels de...

Lees meer

De vergunning[en] voor kamerverhuur

-

Inleiding Veel gemeenten hanteren regels voor het verhuren van kamers. Deze regels komen er doorgaans op neer dat voor kamerverhuur één of zelfs meerdere vergunningen vereist zijn. In dit blog...

Lees meer

De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen

-

Nederlandse woonwijken moeten sneller, efficiënter en betaalbaar verduurzamen. Om dit mogelijk te maken opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de subsidieregeling De Renovatieversneller.

Lees meer

De regels bij kamerverhuur: hier moet u op letten

-

Inleiding Veel mensen kiezen ervoor om kamers te verhuren. Dit mag echter niet zomaar, omdat veel gemeenten verschillende regels voor kamerverhuur hanteren. In dit blog bespreek ik waar u bij...

Lees meer

De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is

-

Wat bepaalt eigenlijk welk huurregime van toepassing is? Die vraag speelt vaak bij de verhuur van bedrijfsruimten. In Nederland kennen wij twee regimes van verhuur van bedrijfsruimten: het ‘winkelruimteregime’ (of...

Lees meer

De Omgevingsvisie

-

Inleiding De Omgevingsvisie is een van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. De Omgevingsvisie vervangt de structuurvisie zoals we die kennen uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De Omgevingsvisie is...

Lees meer

De omgevingsplanactiviteit

-

Met de komst van de Omgevingswet zijn meerdere nieuwe begrippen geïntroduceerd, waaronder de “omgevingsplanactiviteit”. Met de term worden activiteiten bedoeld die in het omgevingsplan zijn opgenomen en waarvoor regels zijn...

Lees meer

De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen

-

Inleiding Naast diverse – door de Minister aangewezen – noodopvanglocaties voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, wordt er door gemeenten druk geïnventariseerd naar opvanglocaties op plekken die daar niet...

Lees meer

De gevolgen van te groot bouwen?

-

Het Brabants Dagblad vroeg niet alleen een hoogleraar Bestuurskunde, maar ook Kim Albert, advocaat vastgoed- en omgevingsrecht van BG.legal als ‘expert’ naar zijn professionele mening over de consequenties van het...

Lees meer

De Bruidsschat en overgangsrecht

-

Inleiding  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen verhuisd. Wat voorheen rijksregels waren zijn nu lokale regels die...

Lees meer

Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie

-

Er zijn inmiddels enkele uitspraken in kort geding gewezen waaruit blijkt dat de sluiting van het gehuurde als gevolg van een overheidsmaatregel zoals die in verband met het coronavirus een...

Lees meer

Conclusie staatsraad A-G over toepassing van artikel 6:19 Awb bij ruimtelijke plannen

-

Inleiding De staatsraad Advocaat-generaal Nijmeijer is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) verzocht een conclusie uit te brengen over de toepassing van artikel 6:19 Awb bij...

Lees meer

BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN

-

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft – niet onverwacht – vandaag een streep gezet door de zogenoemde ‘bouwvrijstelling’. Sinds 1 juli 2021 bevat de Wet natuurbescherming de...

Lees meer

Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?

-

De kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft op 5 februari 2020 een voor de huurrecht-praktijk belangwekkende uitspraak gewezen. In vrijwel alle huurovereenkomsten voor woonruimten is tegenwoordig opgenomen dat het huurders...

Lees meer

Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?

-

Met name in grote steden, zoals Amsterdam is de toeristische verhuur van woningen vaak via boekingsplatforms, zoals Airbnb niet meer weg te denken. Maar als gevolg van corona zal de...

Lees meer

Bezwaar tegen verleende vergunningen voor kamerverhuur kan lonen

-

Het kan lonen om bezwaar te maken tegen verleende vergunningen voor kamerverhuur. Dit bewijst de uitspraak van de Raad van State van 4 januari 2023 waar een door de gemeente...

Lees meer

Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten

-

Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten In verschillende blogs heb ik de afgelopen maanden gewezen op het belang van het bestemmingsplan bij het huisvesten van arbeidsmigranten. Vaak speelt het bestemmingsplan...

Lees meer

Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?

-

Bestemmingsplannen: in hoeverre moet de planwetgever rekening houden met alternatieve locaties? Inleiding U kent het wel, de gemeente heeft het plan opgevat om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken en...

Lees meer

Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet

-

Eén van de gronden voor het beëindigen van een huurovereenkomst betreft ‘dringend eigen gebruik’. Op 10 januari 2020 heeft de rechtbank Rotterdam zich uitgesproken over een verzoek op die grond...

Lees meer

Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk

-

Inleiding In geval van handhaving geldt er een beginselplicht tot handhaving. Dit betekent kort gezegd dat het bestuursorgaan (in dit geval het college b&w) gehouden is om handhavend op te...

Lees meer

Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?

-

Arbeidsmigranten op vakantiepark of in zomerhuisjes; recreatief verblijf of niet? Huisvesting van arbeidsmigranten is een actueel onderwerp. Niet alleen huisvesting in een woning maar ook huisvesting op vakantieparken komt veelvuldig voor....

Lees meer

Arbeidsmigranten in het nieuws

-

Op 9 februari 2023 is in het artikel "Alphen komt met nieuw plan: Buitenlandse arbeiders die hier wonen, moeten hier ook werken." van het AD aandacht besteed aan arbeidsmigranten. Rutger...

Lees meer

Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?

-

BG.legal biedt vastgoedeigenaren en beheerders de mogelijkheid om tegen een vast bedrag van € 350,- het omgevingsplan te laten screenen voor onder meer het huisvesten van arbeidsmigranten, studenten of expats of het splitsen van woningen....

Lees meer

Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?

-

Wat is het woord van een wethouder waard? Of:  wat is het woord van een gemeenteambtenaar waard? Daarover heeft de hoogste bestuursrechter op 9 september 2020 een interessante uitspraak gedaan....

Lees meer

Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen

-

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteitsvraag in aanbestedingen in het zorgvervoer. Er worden vaak ‘zachte’ kwaliteitscriteria gevraagd zoals klantgerichtheid en sociale vaardigheden van chauffeurs. Het AIM...

Lees meer

Als VOF inschrijven op een aanbesteding: let op het UEA!

-

Als u als vennootschap onder firma (VOF) inschrijft op een aanbesteding komt de vraag op of volstaan kan worden met één enkel ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) van...

Lees meer

Als een vis in het water

-

Al van jongs af aan voorzag ik een toekomst in de advocatuur. Het wereldje, het pleiten en de rechtbank, dat vond ik wel wat. Maar goed, wat weet je nu...

Lees meer

Algemene rijksregels en decentrale regels

-

Inleiding Decentrale regels en de algemene rijksregels vormen twee van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. In deze blogreeks behandelen wij beide instrumenten op hoofdlijnen gezamenlijk. De wettelijke basis voor...

Lees meer

Akkoord vastgoedeigenaars en retailers vanwege de coronacrisis

-

Enkele dagen geleden hebben brancheorganisaties Detailhandel Nederland en NRW met verhuurders van IVBN, NRW, Vastgoed Belang en VGO een akkoord gesloten om noodlijdende retailers tegemoet te komen. De afspraken De...

Lees meer

Afwijken van het omgevingsplan

-

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doet in plaats van het bestemmingsplan het omgevingsplan zijn intrede. In een eerdere bijdrage in deze blogreeks van BG.legal over...

Lees meer

Aanscherping waarschuwingsplicht meerwerk

-

Over de zogenaamde tenzij-bepaling van art. 7:755 BW is begin dit jaar een belangrijk advies aan de Hoge Raad verschenen. Art. 7:755 BW bepaalt dat een aannemer tijdig dient te...

Lees meer

Aanpak woonoverlast aan de hand van de escalatieladder

-

De Wet aanpak woonoverlast geeft de burgemeester de mogelijkheid om gedragsaanwijzingen op te leggen aan zowel huurders als eigenaren van koopwoningen die ernstige en herhaaldelijke woonoverlast veroorzaken. Dit wordt een...

Lees meer

Aankondiging internationaal netwerk CONSULEGIS

-

Wij zijn verheugd aan te kondigen dat we onlangs lid zijn geworden van CONSULEGIS - een prestigieus en voortdurend innoverend wereldwijd netwerk van 90+ onafhankelijke advocaten- en accountantskantoren met meer dan...

Lees meer

Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting

-

Een in het bestek opgenomen verbod van een eenmalige (dus vaste) korting volgens de bestekpost 919990 van de standaard RAW-Bepalingen 2020 staat er niet aan in de weg om onder...

Lees meer

Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!

-

De Jeugdwet en Wmo 2015 worden gewijzigd om aanbesteden in het Sociaal Domein makkelijker te maken. Hiertoe draait een pilot bij de gemeente Rotterdam waarbij een zogenoemde Tussenvoorziening WMO wordt...

Lees meer

(Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?

-

Nee? Dan wordt het tijd dat u in actie komt. Vanaf 1 januari 2023 geldt immers de label C verplichting voor kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m², monumentale gebouwen...

Lees meer