Archives

Zorgverzekeraar moet dooronderhandelen én betaalovereenkomst sluiten

-

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een arrest over de inkoop van zorg geoordeeld dat zorgverzekeraar CZ verplicht is verder te onderhandelen met een zorgaanbieder en ook een betaalovereenkomst met deze...

Lees meer

Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel

-

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving stelt in het advies ‘Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving’ dat aanpassingen aan het zorgstelsel noodzakelijk zijn. Volgens de RVS is het cruciaal...

Lees meer

Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars

-

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de wijze waarop de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2019 door de zorgverzekeraars is uitgevoerd geanalyseerd. De bevindingen van de NZa zijn terug te vinden in een...

Lees meer

Zorgkantoor CZ teruggefloten door de rechter

-

In een recente rechtszaak tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraar CZ is een belangrijke uitspraak gedaan over de zorginkooppraktijken in Nederland. De uitspraak heeft de praktijk van zorginkoop in Nederland beïnvloed. In...

Lees meer

Zorginstelling strafrechtelijk vervolgd voor overlijden patiënt

-

Het komt zelden voor dat een zorginstelling strafrechtelijk wordt vervolgd. In deze zaak heeft echter het Openbaar Ministerie de GGZ instelling strafrechtelijk vervolgd voor dood door schuld. Het OM verwijt...

Lees meer

Zorgaanbieders let op: ook bij zorginkoopprocedure gelden beginselen aanbestedingsrecht!

-

Dit ‘weetje’ is overigens niets nieuws maar van voldoende belang om nog maar eens te benadrukken. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van...

Lees meer

Zorgaanbieder let op uw Jaarverantwoording Zorg

-

De inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders op 1 januari 2022 heeft onder meer geleid tot een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)...

Lees meer

Zorg om inzet AI in de zorg

-

Het wil nog niet echt lukken met een grootschalige inzet van AI in de Nederlandse zorg. In de kamerbrief van 9 mei 2022[1] schetst de minister de structurele belemmeringen die...

Lees meer

Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?

-

Recent boog het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich over de vraag of het monitoren van een zakelijk e-mailaccount van een werknemer is toegestaan.[1] In de desbetreffende zaak verweet ING een van haar...

Lees meer

Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?

-

Iedere werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon. Zo kan een medewerker vrij nemen zonder in te leveren of zijn of haar inkomsten. Maar welk ‘loon’ wordt nou...

Lees meer

Woon-zorgovereenkomsten: Is einde zorg ook einde huur?

-

Wonen en zorg zijn soms onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij woon-zorgovereenkomsten doemen vragen op over de rechten en plichten van huurders en zorgaanbieders. Want wat als de zorg eindigt, eindigt...

Lees meer

Winstverbod in sociaal domein toegestaan

-

Het Hof van Justitie heeft in een arrest bepaald dat het toegestaan is dat bij opdrachten voor sociale diensten (denk aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp) er alleen wordt gegund aan...

Lees meer

Winstnormering in het sociaal domein is toegestaan

-

In een eerdere bijdrage is kort ingegaan op het arrest van het Hof van Justitie waarin is bepaald dat het is toegestaan dat opdrachten voor sociale diensten (denk aan maatschappelijke...

Lees meer

Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?

-

Deze vraag kwam aan de orde tijdens een webinar over Artificial Intelligence, Healthcare and Law. Tijdens dit webinar heeft onze advocaat Jos van der Wijst een presentatie gegeven. De presentatie...

Lees meer

Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?

-

In juli schreef Marlies Hol over vakantie in tijden van corona. Dat artikel gaat over de betaling van het loon door werkgever bij thuis-quarantaine van een werknemer na vakantie in...

Lees meer

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

-

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) Eerder dit jaar heeft de Eerste Kamer de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aangenomen. Deze wet vervangt de huidige Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Met de Wtza worden...

Lees meer

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz): Wat regelt de wet?

-

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) komt er dan toch echt aan. Dit artikel beschrijft de Wegiz, die onlangs unaniem is aangenomen door de Eerste Kamer na een...

Lees meer

Wet digitale overheid (Wdo): de toekomst van inloggen in de zorg

-

Het aantal digitale diensten in de zorg neemt snel toe. De digitale transformatie van de zorg brengt vele voordelen met zich, maar ook de nodige uitdagingen. Zo wil je als...

Lees meer

Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel

-

Binnen bepaalde functies kunnen werknemers misbruik maken van hun positie. Dit kan leiden tot criminele activiteiten die via werk worden gefaciliteerd. Denk aan de penningmeester die toegang heeft tot de...

Lees meer

Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19

-

Een schadevergoeding voor zorgpersoneel dat is besmet met het coronavirus (Covid-19)? Eerder schreef ik over de afname van de druk op de zorg en het overwerken. De druk op de...

Lees meer

Werkgevers aansprakelijkheid voor bedrijfsuitje

-

Werkneemster loopt knieletsel op tijdens jaarlijkse sportdag van het bedrijf. Is de werkgever aansprakelijk? Uitnodiging sportdag De medewerkers van het bedrijf zijn uitgenodigd voor een jaarlijkse sportdag. De sportdag wordt...

Lees meer

Werkgever moet een billijke vergoeding betalen na grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

-

Eerder organiseerden wij een webinar over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Sindsdien verschijnen er met regelmaat nieuwe misstanden in de media. Recente voorbeelden zijn misstanden bij KLM, NOS Sport en...

Lees meer

Werken met kennismigranten?

-

Dat is zinvol en eenvoudig, maar let goed op de voorwaarden. Voor werkgevers kan het interessant zijn een niet-Europeaan met zeer specialistische kennis in dienst te nemen. Dat geldt vooral...

Lees meer

Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart

-

Tot twee weken geleden kon u op de website ‘www.zwartelijstartsen.com’ alle zorgverleners met een berisping, schorsing, of doorhaling opzoeken. Op de openingspagina van de website stond dat het zou gaan...

Lees meer

Wat is vervangende toestemming medische behandeling?

-

Zorgverleners hebben uiteraard toestemming van de patiënt nodig voor medische behandelingen. Voor kinderen tot 12 jaar moeten de wettelijk vertegenwoordigers toestemming verlenen. Voor kinderen boven 12 jaar gelden specifieke regels...

Lees meer

Wat is de MDR en waarom hebben we regels nodig?

-

De Medical Device Regulation (MDR), ook wel de Verordening medische hulpmiddelen, trad in 2021 in werking. De MDR veranderde de manier waarop medische hulpmiddelen worden gecertificeerd voor gebruik op de...

Lees meer

Wat betekent de MDR voor zorgverleners?

-

De MDR heeft voornamelijk bepalingen die zien op verplichtingen voor de fabrikant van een medisch hulpmiddel. In eerdere artikelen van deze blogreeks hebben wij hierbij stilgestaan. In dit artikel focussen...

Lees meer

Wanneer kan een verslaving aanleiding vormen voor gedwongen opname?

-

Verslavingen gaan vaak gepaard met ernstige medische en sociale problematiek. In sommige gevallen is een opname noodzakelijk om een verslaafde goed te kunnen helpen, ook al is dit tegen de...

Lees meer

Wanneer classificeert uw product als een medisch hulpmiddel?

-

Het lijkt een vrij simpele vraag, toch is het beantwoorden hiervan vrij complex. Waar moet u beginnen? Naar welke regelgeving moet u kijken? In onderstaand artikel geven we een overzicht...

Lees meer

Voorwaardelijke toelating geneesmiddelen ruimer geïnterpreteerd

-

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft onlangs het beleid voor de voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering op twee punten aangepast. Dat schrijft hij in een brief...

Lees meer

Voor de inkoop van jeugdhulp moeten reële prijzen worden betaald

-

Op 1 juli 2022 is Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 in werking getreden. Deze wet leidt tot een aantal belangrijke wijzigingen in de Wmo 2015 en de...

Lees meer

Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis

-

Sommige zorgverzekeraars hanteren een standaard vergoeding bij restitutiepolissen en wijzen declaraties boven dat bedrag af. In praktijk komt het erop neer dat op die manier ongeveer 95% van de betreffende...

Lees meer

Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG

-

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) ingevoerd. De ervaringen met de UAVG zijn, zoals afgesproken...

Lees meer

Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed

-

Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed. Vanaf 1 juli 2021 moeten zorginstellingen die gebruik maken van financiering van een bank de waarde van hun vastgoed iedere drie jaar door een...

Lees meer

Verplichte digitalisatie van gegevensuitwisseling in de zorg

-

Op woensdag 14 september 2022 werd het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (de Wegiz) besproken in de Tweede Kamer. Een mooi moment om enkele hoofdlijnen uit...

Lees meer

Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid

-

Kosten op transitievergoeding Het nieuwe Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding is op 1 juli 2020 in werking getreden. Op basis van dit besluit mag een werkgever inzetbaarheidskosten...

Lees meer

Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt

-

Het Centraal Tuchtcollege gezondheidszorg [CTG], de hoogste tuchtrechter, heeft de ‘regiebehandelaar’ geïntroduceerd  in een uitspraak inzake een klacht tegen een gynaecoloog d.d. 29 januari 2021. Klacht tegen gynaecoloog De dochter...

Lees meer

Veilig melden van incidenten in de zorg

-

Veilig melden van incidenten in de zorg: het belang van transparantie en verbetering. Bij een zorginstelling staat de kwaliteit van zorg en het welzijn van patiënten centraal. Helaas kunnen er...

Lees meer

Val van operatietafel

-

Ziekenhuis aansprakelijk, fout OK-medewerkers of gebrekkig hulpmiddel? In 2017 heeft een patiënte een operatie ondergaan onder algehele narcose. Aan het eind van de operatie, terwijl patiënte nog onder narcose was,...

Lees meer

Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?

-

Vaccinatie en aansprakelijkheid Er wordt thans volop gevaccineerd tegen Covid-19 ter voorkoming van nieuwe Covid-19 slachtoffers.  Hopelijk doen deze vaccins hun werk. Maar wat als het niet de veiligheid biedt...

Lees meer

Update: meer aanbestedingen in de zorg

-

Gemeenten gaan steeds meer kiezen voor selectieve inkoop van WMO-diensten, oftewel aanbesteding van een overheidsopdracht. Voor u als zorgaanbieder betekent dit dat kennis van de regels voor het aanbesteden in het sociaal domein ook steeds belangrijker wordt.

Lees meer

Update: het gebruik van ChatGPT in de zorg

-

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (ook wel AI genoemd). Eerder schreven we al over de mogelijkheden van AI, zoals ChatGPT, voor je dagelijkse praktijk...

Lees meer

Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz

-

Tegenwoordig kan elke Nederlander online zijn medische gegevens inzien. Of we nu ziek of gezond zijn: zelf je gegevens bijhouden en delen met huisartsen, ziekenhuizen en behandelaars, wordt steeds eenvoudiger....

Lees meer

Uitspraak in kort geding tegen de NZa: NZa in het gelijkgesteld

-

De rechter heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak van de NZa. Eerder schreven we al een artikel over de achtergrond van het geschil.  In dit artikel gaan we in op...

Lees meer

Uber-chauffeurs nu ook werknemers

-

Eerder schreven Marlies Hol en Robin Verhoef al over het conflict tussen Deliveroo en FNV, waarin de rechter uiteindelijk besloot dat Deliveroo bezorgers werknemers waren. Interessant aan deze uitspraak is...

Lees meer

Toegang tot experimentele geneesmiddelen: kan een geneesmiddelenfabrikant worden gedwongen?

-

Het is heel begrijpelijk dat patiënten die geen standaard behandelopties meer open hebben staan, nog een poging willen wagen met een experimenteel geneesmiddel dat nog niet is toegelaten tot de...

Lees meer

Thuiszorgorganisatie vordert hoger tarief van zorgverzekeraar

-

Eerder schreven wij al over het zorginkoopproces. Recente hoge inflatie leidt tot tegengestelde belangen bij de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. Waar de zorgverzekeraar de premie en dus het inkooptarief laag...

Lees meer

Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg

-

Op dinsdag 20 april 2021 organiseerde BG.legal in samenwerking met het Eindhovense Data Science en AI bedrijf Twentynext een webinar op het gebied van AI (Artificial Intelligence) en E-Health, E-Healthtoepassingen...

Lees meer

Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups

-

Op donderdag 6 mei 2021 organiseerde BG.legal een webinar waarbij er vanuit een aantal invalshoeken aandacht werd besteed aan juridische aspecten voor AI startups en scaleups. Dit waren aspecten zoals...

Lees meer

Succesvol webinar AI in de Zorg

-

BG.legal organiseerde op 16 februari jl. een webinar op het gebied van AI (Artificial Intelligence) en E-Health, E-Healthtoepassingen en applicaties. De deelnemers werden door advocaten van BG.Zorg en BG.Tech vanuit...

Lees meer

Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht

-

Op dinsdag 18 mei 2021 organiseerde BG.legal een webinar Actualiteiten Arbeidsrecht met interessante uitspraken over corona, reorganisatie en ontslagen. Het webinar is gehouden voor werkgevers en HR-specialisten. Thema's die onder...

Lees meer

Successful webinar 30% TAX RULE – TAX AND LABOUR LAW ISSUES

-

On Tuesday, January 18, 2022, BG.legal and Nelisca organized a webinar on 30% TAX RULE – TAX AND LABOR LAW ISSUES. The 30% tax rule is a stimulation for Dutch...

Lees meer

Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak

-

Het kabinet komt met een tijdelijke subsidieregeling voor zorgmedewerkers die twee jaar na hun covid-besmetting nog steeds klachten ondervinden. Ziekte door longcovid bij zorgpersoneel Een gedeelte van de zorgmedewerkers zijn,...

Lees meer

Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!

-

Huisvesting senioren De vergrijzing van Nederland noopt tot het ontwikkelen en bouwen van meer seniorenhuisvesting. Huisvesting waar wonen zo nodig met zorg kan worden gecombineerd. Gezamenlijke aanpak De Taskforce Wonen...

Lees meer

Strenge regels voor gezondheidsreclame

-

Strenge regels voor gezondheidsreclame: wat ondernemers moeten weten! Het maken van reclame voor gezondheidsproducten lijkt misschien simpel, maar er gelden strenge regels. De rechtbank Den Haag heeft onlangs een uitspraak...

Lees meer

Strafregels of knielen, je kunt kiezen...

-

“Je kunt kiezen, of je gaat strafregels schrijven of je gaat nu voor mij knielen.” Op 19 juni 2020 is door de onderwijsgeschillencommissie uitspraak gedaan over een docente Duits, wiskunde...

Lees meer

Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen

-

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een onderzoek verricht naar de bedrijfsvoering van het Slotervaartziekenhuis. Uit het rapport van dit onderzoek volgt de aanbeveling...

Lees meer

Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.

-

Schizofrene patiënt maakt diverse betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland. Is de behandelend psychiater aansprakelijk voor de financiële schade van deze verkwistende patiënt? De moeder van een schizofrene zoon...

Lees meer

Schiet arts tekort bij informatieverstrekking chemobehandeling patiënte?

-

Bij eiseres is in 2011 longkanker geconstateerd. Een deel van de long is verwijderd en eiseres heeft chemotherapie ondergaan. Zij heeft meegedaan aan een trial waarbij werd onderzocht of de...

Lees meer

Schending beroepsgeheim door aangifte tegen eigen patiënt?

-

Een patiënt heeft twee keer ingebroken in de praktijk van zijn huisarts en steekt de auto van de echtgenote van de huisarts in brand. De huisarts heeft hiervan aangifte gedaan....

Lees meer

Schending AVG: ex-patiënte ontvangt schadevergoeding van ziekenhuis

-

Om patiënten goed te kunnen behandelen is het van groot belang dat zorgverleners over actuele medische persoonsgegevens van hun patiënten beschikken. Patiëntgegevens zijn vanwege hun aard echter uiterst gevoelig. Dit...

Lees meer

Rookverbod in privéruimtes: een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer?

-

Sinds 1 juli 2021 zijn rookruimtes niet meer toegestaan in (semi)-publieke en openbare gebouwen, inclusief de zorgsector. In het Nationaal Preventieakkoord zijn ook specifieke maatregelen afgesproken om in 2030 de...

Lees meer

Regels voor AI in de zorg met therapeutische werking

-

Sinds 26 mei 2021 geldt nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR). De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe wetgeving zijn de volgende: Versterken van het systeem voor de markttoelating; Meer...

Lees meer

Regeling transparantie zorginkoopproces gepubliceerd

-

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft voor 2023 e.v. een nieuwe regeling transparantie zorginkoopproces Zvw gepubliceerd. Deze regeling die vanaf 1 januari 2022 geldt, voorziet in de regels die zorgverzekeraars en...

Lees meer

Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding

-

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft in een uitspraak geoordeeld dat de aanbestedingsstukken zodanig gebrekkig zijn dat de aanbesteding geen doorgang kan vinden. De uitspraak maakt vooral duidelijk dat...

Lees meer

Reclame maken voor corona zelftesten

-

U bent van plan corona zelftesten te verkopen aan de consument. Uiteraard wilt u hier reclame voor maken. Maar welke regels zijn er verbonden aan het maken van reclame voor...

Lees meer

Rechter mag niet toetsen aan rookbeleid zorginstelling

-

Rookverbod in zorginstellingen Sinds 1 juli 2021 geldt een rookverbod in (semi)publieke en openbare gebouwen op grond van de Tabaks- en Rookwarenwet. Dit geldt ook voor de gezondheidszorg. Het is...

Lees meer

Recht op inzage in een medisch advies van een beoordelend arts na een aansprakelijkheidsclaim?

-

Wanneer een patiënt meent dat een zorgverlener een medische fout heeft gemaakt, komt het regelmatig voor dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar een andere arts inschakelt om de situatie te beoordelen. Aan de...

Lees meer

Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ

-

Als ondernemer, bestuur, adviesorgaan, adviseur of andere stakeholder binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het van belang om te weten wat er speelt en gaat spelen binnen de branche.  Aeternus...

Lees meer

Psychische klachten zorgmedewerker

-

Een zorgmedewerkster loopt psychische klachten op na agressie van bewoners van de zorginstelling. De werkneemster claimt bij de zorginstelling. Het gebeuren Twee bewoners van de zorginstelling hebben een handgemeen gehad....

Lees meer

Privacy in de zorg

-

Wetgeving privacy Zorgaanbieders en hulpverleners beschikken over veel gevoelige informatie van hun patiënten. Deze gegevens, veelal bijzondere persoonsgegevens, zijn cruciaal om de levering van goede zorg te kunnen waarborgen. Deze...

Lees meer

Philips apneu apparaten

-

Philips heeft apneu apparaten teruggeroepen vanwege mogelijke gezondheidsklachten. Is hier sprake van productaansprakelijkheid dan wel nalatigheid in het nemen van tijdige maatregelen? Wacht Philips een mega claim? Bij slaapapneu stokt...

Lees meer

Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020

-

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt voor de oproepovereenkomsten aanzienlijke wijzigingen met zich mee. Achtergrond van deze wijzigingen is een versterking van de positie van de oproepkracht vanwege de...

Lees meer

Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?

-

Het werk in de zorg keert langzaam terug naar normaal. Dat geldt ook voor de werkdruk. Wist u dat dat voor zorgmedewerkers betekent dat weer wordt teruggegaan naar de ‘oude’...

Lees meer

Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-

-

Aan overtreding van een concurrentiebeding wordt vaak een dagelijks oplopende boete verbonden. Na één of twee jaar loopt dit bedrag op tot tienduizenden euro’s. De hoogte van deze boete kán...

Lees meer

Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon

-

De ouders zijn zelfstandig civielrechtelijk aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een moord gepleegd door hun 14-jarige zoon, omdat zij gefaald hebben in de opvoeding. Het gebeuren Een aantal...

Lees meer

Ouderenzorg in de crisis: een vervolg

-

De ouderenzorg in Nederland kampt momenteel met diverse uitdagingen. Vorige week schreven we een blog over de ouderenzorg in crisis. De Nota van Inlichtingen, waar zorgkantoren antwoord geven op de...

Lees meer

Opkomst van private equity in het Nederlandse zorgstelsel

-

Inleiding De afgelopen jaren is private equity steeds actiever geworden op de zorgmarkt en is er veel te doen over dit onderwerp. Waar in 2019 nog ongeveer de helft van...

Lees meer

Ontslag op staande voet: de reparatie van een ontslagbrief

-

In een recente uitspraak van de Hoge Raad wordt duidelijk gemaakt dat een werkgever niet altijd alle details van de reden(en) voor ontslag in een ontslagbrief hoeft op te nemen,...

Lees meer

Onderbouwing van tarieven in sociaal domein

-

Inleiding Bij de inkoop van maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015 moeten de door de inkopende gemeenten gehanteerde tarieven als reëel in de zin van de Wmo 2015...

Lees meer

NIS2: Handel snel voor naleving. Hoe u boetes en reputatieschade kunt voorkomen

-

Bent u een essentiële of belangrijke entiteit die actief is in de sectoren die onder de NIS2-richtlijn vallen? Of, nog belangrijker, maakt u deel uit van de toeleveringsketen die deze...

Lees meer

Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022

-

Aanpassing registratie medisch-specialistische zorg De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verduidelijkt per 2022 de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg. De uitvoerende zorgverlener oftewel de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert...

Lees meer

Nieuwe maatregelen tegen dreigend tekort medische hulpmiddelen

-

De Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR) is sinds 26 mei 2021 in werking getreden. Het primaire doel van deze verordening en de verordening voor in-vitro hulpmiddelen, die strengere eisen...

Lees meer

Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist

-

“De calcium in deze yoghurt is goed voor sterke botten en tanden” of “Van deze vitamines gaan je haren stralen”; het zijn allebei reclameslogans waarin wordt beweerd dat een bepaalde...

Lees meer

Nieuwe cao voor zorgpersoneel

-

Zorgbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao VVT. In deze cao zijn betere arbeidsvoorwaarden voor zorgwerkers in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en thuiszorg opgenomen. Wat verandert er voor zorgpersoneel?...

Lees meer

Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier

-

Tegenwoordig kan elke Nederlander online zijn medische gegevens inzien. Of we nu ziek of gezond zijn: zelf je gegevens bijhouden en delen met huisartsen, ziekenhuizen en behandelaars, wordt steeds eenvoudiger....

Lees meer

Navigeren door de MDR: Flowchart en blogreeks

-

Navigeren door de Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR) is een uitdaging voor organisaties in de medische sector. Door de naleving van de MDR kunnen fabrikanten, zorgverleners en andere betrokken partijen ervoor...

Lees meer

Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms

-

In de wet is vastgelegd dat bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die automatisch afloopt de werkgever het al dan niet voortzetten daarvan de werknemer schriftelijk moet aanzeggen. Als dit niet (tijdig)...

Lees meer

Moet zorgverzekeraar operatie in het buitenland vergoeden?

-

Een vrouw ondergaat in het buitenland een operatie. Heeft ze recht op vergoeding van de kosten daarvan door haar zorgverzekeraar? Het gerechtshof Den Haag boog zich over die vraag in een zaak van een vrouw die tijdens haar vakantie in Colombia is

Lees meer

Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?

-

Een 3 jarige veroorzaakt schade aan de auto van een ander. Moet verzekering van de ouders de schade vergoeden? Wat is er gebeurd? Het 3 jarig zoontje van een kennis...

Lees meer

Moet je meewerken aan een controle binnen de Jeugdwet?

-

In het kader van de Jeugdwet kunnen aanbieders van jeugdhulp geconfronteerd worden met controles van de gemeente om de rechtmatigheid en doelmatigheid van geleverde jeugdhulp te waarborgen. Maar in hoeverre...

Lees meer

Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?

-

In de reeks van artikelen over de gevolgen van corona in het arbeidsrecht, schreef Marlies Hol eerder over vakantie in tijden van corona en loondoorbetaling bij thuis-quarantaine. Eén van de...

Lees meer

Moet een patiënt zijn medische gegevens delen bij de afhandeling van een buitengerechtelijke claim?

-

Het delen van medische gegevens bij de buitengerechtelijke afhandeling van claims wegens medische aansprakelijkheid blijft een discussiepunt. In een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad is duidelijkheid geschapen over de...

Lees meer

Meer transparantie en verantwoording bij zorginkoop

-

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking getreden. Deze wetten moeten leiden tot meer transparantie en verantwoording in...

Lees meer

Meer transparantie bij zorginkoop is noodzakelijk

-

In een eerdere bijdrage is geschreven over nieuwe regelgeving die moet leiden tot meer transparantie in de zorgsector. Dat dit geen overbodige luxe is blijkt uit het feit dat de...

Lees meer

Medische zorgverleners opletten geblazen als je familie of vrienden behandelt!

-

Het betreft hier een tuchtzaak waarbij klaagster jarenlang patiënt was van de betreffende huisarts en tevens ook bevriend was met de huisarts. Thans verwijt klaagster dat de huisarts zijn beroepsgeheim...

Lees meer

Medische behandeling met risico’s

-

Voor het uitvoeren van een geneeskundige handeling zal de patiënt expliciet toestemming moeten geven op grond van de WGBO [Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst]. Daarom moet een zorgverlener de patiënt duidelijk...

Lees meer

Medische apparaten een groot risico voor de cybersecurity

-

De digitalisering in de zorg brengt veel voordelen met zich mee, maar ook risico's op het gebied van cybersecurity. Steeds meer medische apparaten, zoals MRI-scanners en infuuspompen, zijn namelijk verbonden...

Lees meer

MDR: Wat zijn de vereisten voor veiligheidsbeoordeling?

-

Het begrijpen van de MDR kan een uitdaging zijn, zelfs voor experts op het gebied van de medische sector. Daarom hebben we besloten om een blogreeks te schrijven waarin we...

Lees meer

MDR: de verplichte traceerbaarheid

-

De verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen is een belangrijk aspect van de Medical Device Regulation (MDR), die bedoeld is om de veiligheid en effectiviteit van medische hulpmiddelen binnen de Europese...

Lees meer

MDR: de overgangsperiode

-

De Verordening voor medische hulpmiddelen (MDR) stelt strengere eisen aan medische hulpmiddelen, zoals uitgelegd in de eerdere artikelen van deze blogreeks. Maar vanaf wanneer moet een fabrikant aan deze eisen...

Lees meer

Mag je foto's van werknemers gebruiken?

-

Mag een werkgever foto’s van een (oud) werknemer gebruiken op de website, voor het smoelenboek of in een folder?  Het is een regelmatig terugkerende vraag: “mag ik foto’s van mijn...

Lees meer

Mag ik een zelftest voor corona verkopen?

-

Hoe makkelijk zou het zijn. Bij de drogist haal je een zelftest zodat je zelf thuis kunt testen of je met het coronavirus bent besmet. En na 15 minuten zie...

Lees meer

Mag een zorginstelling een algeheel rookverbod instellen?

-

Per 1 juli 2022 stelde de zorginstelling een algeheel verbod in voor roken zowel binnen in de gebouwen als buiten op haar terrein. Volgens de huisregels was er alleen een...

Lees meer

Mag een werknemer een melding van grensoverschrijdend gedrag inzien?

-

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer blijft een actueel onderwerp. Al eerder schreven wij over de maatregelen die je als werkgever kunt treffen om problematisch gedrag op de werkvloer te voorkomen...

Lees meer

Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?

-

Mag een werkgever in de zorg informeren naar de vaccinatiestatus van haar medewerkers? Begin dit jaar schreef Marlies Hol over de gevolgen van corona op de werkvloer. Dat artikel ging...

Lees meer

Mag een toegangsverbod worden opgelegd en voor hoelang?

-

Toegangsverbod zorginstelling De familie van een patiënt kan soms voor veel ongeregeldheid zorgen binnen een zorginstelling. In dit artikel bespraken we al het beëindigen van de geneeskundige behandelingsovereenkomst en stonden...

Lees meer

Mag een hulpverlener medische info verstrekken aan derden?

-

Medische informatie Gedurende een behandelingsovereenkomst worden veel medische gegevens van een patiënt verzameld. In het medisch dossier worden alle relevante (medische) gegevens van de patiënt opgenomen die voor goede hulpverlening...

Lees meer

Mag de zorgaanbieder de behandelingsovereenkomst beëindigen?

-

De patiënt en zijn familie. Mag de zorgaanbieder de behandelingsovereenkomst beëindigen? Mag dit ook bij een verstoorde relatie met de familie? Eerder schreven wij over de totstandkoming van de geneeskundige...

Lees meer

Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers

-

Het kabinet heeft aangekondigd dat er aparte juridische erkenning en actieve ondersteuning komt voor maatschappelijk ondernemerschap in de vorm van de maatschappelijke BV. De maatschappelijke BV is bedoeld voor ondernemers...

Lees meer

Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag

-

Het Radboudumc wilde de arbeidsovereenkomst met een medisch specialist (oncoloog) ontbinden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Dat is gelukt. Aan deze ontbinding hing een hoog prijskaartje. Het ziekenhuis moest een billijke...

Lees meer

Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!

-

Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag! In veruit de meeste zaken leidt het liegen op je cv tot ontslag op staande voet. Voor werkgever is dat vaak...

Lees meer

Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM

-

Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM De ACM geeft in een recente publicatie aan haar pijlen te gaan richten op zogenaamde ‘vendor lock-ins’ op markten voor ziekenhuisinformatiesystemen en...

Lees meer

Letselschade door treinongeval. Hoe zit het met aansprakelijkheid?

-

Op 4 april jl. reed een goederentrein en een passagierstrein tegen een bouwkraan op het spoor. De ravage was groot en helaas waren er gewonden en een dode te betreuren....

Lees meer

Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?

-

Ondanks het vuurwerkverbod dat gold op 31 december 2020, besloot een werknemer op 8 november 2020 eigenhandig vuurwerk te maken in zijn schuur. Tijdens het mengen van de stoffen ontplofte...

Lees meer

Letsel door lachgas en onjuiste gordel: Passagiers eigen verantwoordelijkheid?

-

Bestuurder verliest macht over het stuur en veroorzaakt hiermee een auto-ongeval. De passagier loopt letsel op maar krijgt niet haar volledige schade vergoed. Het gebeuren Op 15 april 2019 is...

Lees meer

Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor

-

Werkgever en werknemer sluiten vaak onderling een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst) genoemd om het dienstverband te beëindigen. In die vaststellingsovereenkomst spreken partijen voorwaarden af voor de beëindiging. Denk aan het...

Lees meer

Klein kind krijgt nier van rokende vijftigjarige getransplanteerd

-

Een meisje van 2 ½ jaar krijgt een nier van een volwassene getransplanteerd. Helaas treden er complicaties op en het meisje overlijdt 2 maanden na de transplantatie. De ouders stellen...

Lees meer

Kan een onbereikbare werknemer worden ontslagen?

-

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer niet op werk verschijnt zonder zich te hebben afgemeld. De medewerker neemt zijn telefoon niet op en reageert niet op WhatsApp. Soms blijft de...

Lees meer

Kan een geneesmiddel ook een medisch hulpmiddel zijn?

-

Voor een fabrikant van een geneesmiddel een relevante vraag. Het antwoord op de vraag geeft namelijk aan welke regelgeving van toepassing is. In deze bijdrage zal op het antwoord gegeven...

Lees meer

Kan de verzekeraar letselschade verhalen op (dronken) bestuurder?

-

Bestuurder met alcohol op veroorzaakt een ongeval. Inzittende loopt letsel op. Kan de verzekeraar de letselschade verhalen op de bestuurder? In 2014 veroorzaakt de bestuurder van een auto onder invloed...

Lees meer

Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?

-

Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen? Een huisarts heeft de geneeskundige behandeling die hij had met zijn [ex] patiënte opgezegd. Kan dat zomaar? De [ex] patiënte...

Lees meer

Is de huisarts aansprakelijk voor een herseninfarct na stoppen medicijnen?

-

Patiënt stopt met het cholesterolverlagende middel Simvastatine en krijgt een herseninfarct. De huisarts had dit als stoprecept voorgeschreven. Een stoprecept wordt voorgeschreven wanneer een arts besluit een bepaald medicijn te...

Lees meer

Integraal Zorgakkoord: beweging naar passende zorg

-

Nu de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV als laatste partij de handtekening heeft gezet onder het Integraal Zorgakkoord (IZA), is het goed dit akkoord eens kort nader onder de loep te...

Lees meer

Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd

-

In zogenoemde richtsnoeren heeft de Europese Commissie (Commissie) uiteengezet hoe de Europese aanbestedingsregels gebruikt kunnen worden wanneer in spoedeisende gevallen overheidsopdrachten geplaatst moeten worden. De Commissie heeft bevestigd dat de...

Lees meer

Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig

-

In een door meerdere zorgaanbieders uit de langdurige zorg aangespannen kort geding heeft de rechter geoordeeld dat het door de zorgkantoren voor 2022 ontwikkelde vernieuwde inkoopkader rechtmatig is. Vernieuwd inkoopkader...

Lees meer

Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag

-

Een werknemer komt naar werk en klokt in, zet zijn computer aan en vertrekt vervolgens via de achterdeur. Aan het einde van de werkdag komt de werknemer terug en klokt...

Lees meer

Inbreuk op privacy door beknopte omschrijving factuur?

-

Maakt een beknopte omschrijving van een medische behandeling op de factuur een inbreuk op de privacy? Op 10 januari jl. deed het gerechtshof Amsterdam uitspraak. Een vrouw vordert een schadevergoeding...

Lees meer

In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?

-

Inzage in het medisch dossier Patiënten en cliënten hebben recht op inzage in het medisch dossier. Hoever gaat deze inzage? Geldt dit ook voor nabestaanden? Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst [WGBO]...

Lees meer

Immateriële schadevergoeding bij schending privacy

-

De rechtbank Rotterdam heeft in een bestuursrechtelijke uitspraak geoordeeld dat verzoekster recht heeft op toekenning van een vergoeding voor immateriële schade nu B&W van Rotterdam 10 jaar lang in strijd...

Lees meer

ICT-contracten in de zorg: voorkom vendor lock-in!

-

Afgelopen jaren zijn veel processen binnen de zorg gedigitaliseerd. Het merendeel van deze ontwikkelingen is een direct gevolg van de hogere eisen die worden gesteld aan zorginformatiesystemen: niet alleen vanuit...

Lees meer

IAMA in de zorg

-

In de zorgsector spelen technologische innovaties een steeds grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van ChatGPT in uw dagelijkse praktijk, het gebruik van AI in de zorg met therapeutische...

Lees meer

Huurster valt door trapgat en loopt ernstig letsel op. Verhuurder aansprakelijk.

-

Huurster had een gedeelte van een pand gehuurd. Het betrof een kamer met keuken en een slaapzolder, die via een vlizotrap bereikbaar was. Huurster valt ‘s-nachts door het onbeschermde trapgat...

Lees meer

Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak

-

Als de arts gebruik maakt van een ongeschikte hulpzaak dan wordt dit toegerekend aan de arts en het ziekenhuis tenzij dit onredelijk zou zijn. Uit de wet blijkt de risicoaansprakelijkheid...

Lees meer

Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?

-

Juridisch gezien kun je geen eigenaar zijn van (zorg)data. In allerlei sectoren wordt steeds meer data verzameld. Ook in de zorg. Deze data wordt gebruikt bij toepassingen zoals kunstmatige intelligentie...

Lees meer

Hoe ver strekt de informatieplicht van de hulpverlener?

-

De informatieplicht De keuzevrijheid van de patiënt heeft een hoge prioriteit binnen ons zorgstelsel. De patiënt moet in staat worden gesteld om een keuze te maken over welke zorg hij...

Lees meer

Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

-

Eerder gaf Marlies Hol een presentatie over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer blijft een actueel onderwerp. Uit alle (recente) opspraak over grensoverschrijdend gedrag op de...

Lees meer

Hoe omgaan met drank- of drugsgebruik door werknemers in de zorg

-

Voor zorgmedewerkers gelden geen andere ontslagregels dan voor werknemers in andere sectoren. Toch onderscheidt de zorgsector zich door eigen problematiek. Medewerkers in zorginstellingen hebben te maken met kwetsbare patiënten en...

Lees meer

Hoe gaat het nu met het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz)?

-

Eerder schreef ik al een blog over het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). Hier ging ik dieper in op de vraag wat het wetsvoorstel voor zorgaanbieders betekent. Hoe...

Lees meer

Het verschoningsrecht: het belang en structurele schendingen door het OM

-

Het verschoningsrecht staat onder druk. Recentelijk zijn er meerdere gevallen geweest waarin het Openbaar Ministerie (OM) dit recht heeft geschonden. In dit artikel leggen we uit wat het verschoningsrecht inhoudt,...

Lees meer

Het publiceren van zwarte lijsten van artsen verboden

-

In de digitale wereld waarin we leven, waar online shaming steeds vaker voorkomt, heeft de vereniging Stichting Stop Online Shaming (SOS) zich ten doel gesteld de belangen van slachtoffers van...

Lees meer

Het gebruik van ChatGPT in de zorg

-

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (ook wel AI genoemd). Als zorgverlener ben je wellicht benieuwd naar de mogelijkheden van AI, zoals ChatGPT, voor je...

Lees meer

Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?

-

Het delen van informatie tussen zorgverleners wordt steeds belangrijker. Ook in de huidige coronacrisis is dit weer gebleken. Het delen van informatie kan gaan om de organisatie van de juiste...

Lees meer

Het beroepsgeheim in de zorg

-

Het beroepsgeheim in de zorg: alles wat zorgverleners moeten weten! Een zorgverlener moet zwijgen over alles wat hij tijdens de uitoefening van zijn beroep te weten komt over de patiënt....

Lees meer

Helm dragen op de snorfiets!

-

Sinds 1 januari 2023 ben je in Nederland verplicht de helm te dragen op een snorfiets. Deze verplichting geldt zowel voor de bestuurder als voor de passagier. Draag je geen...

Lees meer

Heeft u al een klokkenluidersregeling?

-

In de praktijk merken we dat veel werkgevers nog geen klokkenluidersregeling hebben terwijl zij daar wel wettelijk toe verplicht zijn. Op 18 februari 2023 is de Wet Huis voor klokkenluiders...

Lees meer

Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?

-

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Deze nieuwe wet kan ook gevolgen hebben voor zorginstellingen.           Meer weten?...

Lees meer

Heeft het ziekenhuis patiënte wel voldoende geïnformeerd over de bijwerkingen van de chemokuur?

-

Patiënte verwijt het ziekenhuis dat het ziekenhuis tekort is geschoten in het verstrekken van informatie met betrekking tot de bijwerkingen van een chemokuur na een tumorbehandeling. Informatieplicht Zoals al eerdere...

Lees meer

Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?

-

Wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) Eind vorig jaar, op 20 november 2020, is het wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van het...

Lees meer

Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg

-

In een eerdere bijdrage is geschreven over een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) waarmee het aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger zou...

Lees meer

Haantjesgedrag op de snelweg veroorzaakt letselschade

-

Helaas raakt een geheel onschuldige partij gewond in het verkeer door het haantjesgedrag op de snelweg. Helaas zien we steeds meer ‘korte lontjes’ in het verkeer, met materiële schade als...

Lees meer

Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader

-

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te kunnen bieden aan patiënten en cliënten. Om die reden hebben de toezichthouders in 2016 samen het kader Goed Bestuur uitgebracht....

Lees meer

Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.

-

Het aantal verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is stijgt in deze maanden. Met vaak letsel ook bij inzittenden. Is de letselschade verhaalbaar? Wat kunnen de gevolgen zijn voor bestuurder en inzittende?

Lees meer

Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.

-

Je gaat scheiden. Wat gebeurt er met je letselschadeuitkering die je tijdens het huwelijk hebt ontvangen? Valt de letselschadeuitkering geheel in de boedel? Of valt deze buiten de boedel en...

Lees meer

Gevolgen gemiste diagnose kanker

-

Zou patiënt overlevingskansen hebben gehad indien hij juist was behandeld door zijn artsen? Onzorgvuldig handelen van de arts staat vast, namelijk het missen van de diagnose longkanker met uitzaaiingen. Maar...

Lees meer

Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar

-

Iedereen heeft inzage in gepubliceerde boetes, berispingen of andere maatregelen die aan zorgpersoneel zijn opgelegd. Ook werkgevers. Gepubliceerde boetes of berispingen die aan zorgpersoneel zijn opgelegd zijn openbaar. Indien u...

Lees meer

Gemeente moet zorgaanbieder gelijk speelveld bieden

-

Als een gemeente geen of aanzienlijk minder cliënten doorverwijst naar een zorgaanbieder ten opzichte van andere zorgaanbieders, kan deze achterstelling in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel en daarmee onrechtmatig handelen...

Lees meer

Gegevensverwerking en schadevergoeding

-

Gegevensverwerking en schadevergoeding: het Hof van Justitie geeft duidelijkheid De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft grote implicaties en vereist dat wordt voldaan aan strikte regelgeving om de privacyrechten van individuen...

Lees meer

Geen recht op transitievergoeding bij ontslag

-

Veel werkgevers zijn ermee bekend dat wanneer een arbeidsovereenkomst met een werknemer door de kantonrechter wordt ontbonden, omdat sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer [de zogenaamde...

Lees meer

Geen nadere duiding motiveringsplicht Wlz-inkoop

-

In een eerdere bijdrage is geschreven over het eind 2020 door zorgaanbieders aangespannen kort geding over het inkoopbeleid langdurige zorg van de zorgkantoren. Uitkomst van dat kort geding was dat...

Lees meer

Geen gunningscriteria aanbesteding jeugdzorg: toch strijd met Jeugdwet (oud)

-

Het in strijd met de Jeugdwet geen gunningscriterium op grond van EMVI opnemen leidt tot het intrekken van de aanbestedingsprocedure. Jeugdwet en gunningscriterium Tot 1 juli 2022 gold in artikel...

Lees meer

Geen boete voor hogeschool na val van student

-

Een studente volgt aan de hogeschool Circus Act en performing Art. Een onderdeel van de opleiding is ‘rope’. Hierbij moet de studente met een banddoek op hoogte een act uitvoeren....

Lees meer

Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd

-

Begin maart 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een factsheet gepubliceerd over de (vaak) vereiste toestemming voor het uitwisselen van medische (persoons)gegevens tussen zorgverleners. In het factsheet...

Lees meer

Exclusiviteit versus generieke geneesmiddelen: wie wint de testosteronrace?

-

Recentelijk velde de rechtbank Den Haag een interessant tussenvonnis in een octrooizaak tussen farmaciebedrijven Grünenthal en Teva. Het gaat om een Europees octrooi voor de samenstelling van het testosteronmiddel Nebido....

Lees meer

Europese richtlijn gelijke beloning en loontransparantie

-

Uit artikel 6:646 lid 1 BW volgt dat een werkgever bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden geen onderscheid mag maken tussen mannen en vrouwen. Gelijk werk moet ook gelijk worden beloond....

Lees meer

Europees Parlement stemt voor hervormingen farma-wetgeving

-

Het Europees Parlement heeft begin deze maand gestemd voor ingrijpende hervormingen van de Europese wetgeving rond geneesmiddelen. De nieuwe regels moeten innovatie stimuleren en tegelijkertijd de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid...

Lees meer

EUDAMED

-

In het vorige artikel uit deze blogreeks werd de verplichte traceerbaarheid van de medische hulpmiddelen en uiteengezet. In dit artikel wordt verder ingegaan op het registreren van deze informatie in...

Lees meer

EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector

-

Essentie De richtlijn betreffende de detachering van werknemers (Detacheringsrichtlijn) is van toepassing op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer. Buitenlandse chauffeurs die in Nederland zijn gedetacheerd vallen in...

Lees meer

Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst

-

Op 6 juli 2020 is er voor het eerst een uitspraak gedaan waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de i-grond (de cumulatiegrond) is toegewezen. De Rechtbank Midden-Nederland heeft besloten dat...

Lees meer

Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?

-

Inleiding De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het wetsvoorstel maakt het gemeenten mogelijk om aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger...

Lees meer

Een zorginstelling kan ook besluiten geen behandelingsovereenkomst aan te gaan

-

Wanneer komt de geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand en mag een zorginstelling deze ook weigeren? De totstandkoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst De geneeskundige behandelingsovereenkomst is de overeenkomst die de patiënt met...

Lees meer

Een zorgcombinatie dient als geheel aan de financiële geschiktheidseisen te voldoen

-

Zorgaanbieders gaan vaak als combinatie een inschrijving aan. Een combinatie is een samenwerking van ondernemingen. Vaak is de reden van de combinatie dat men afzonderlijk niet in staat is om...

Lees meer

Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt

-

Ik ben zeer trots dat ik het beroep van advocaat mag uitoefenen. Toch was dit niet mijn kinderdroom. Mijn grote wens was om weervrouw bij RTL te worden. Achteraf blijkt...

Lees meer

Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.

-

Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk. Het is niet ongebruikelijk dat een stagiair na het afronden van zijn/haar stage in dienst treedt bij dat bedrijf....

Lees meer

Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?

-

Nog een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-coronapatiënten? De zorgsector loopt meer dan andere sectoren kans op aansprakelijkheidsclaims; - De claims van het zorgpersoneel die verwijt dat het ziekenhuis/instelling...

Lees meer

Een nieuwe Gedragscode Openheid Medische Incidenten

-

Dit moet je weten! Na 12 jaar is er een nieuwe versie van de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA). In dit artikel wordt stilgestaan bij de hoofdpunten van de GOMA...

Lees meer

Een AI-systeem als baas?

-

Tegenwoordig is het niet meer raar om in de stad meerdere maaltijdbezorgers tegen te komen die een blauwe, roze, groene of oranje tas op hun rug hebben. Deliveroo is één...

Lees meer

Dwarslaesie door duik in ondiep open water. Kan de eigenaar/beheerder aansprakelijk zijn?

-

Duiken in ondiep water is zeer gevaarlijk. Helaas komt het regelmatig voor dat een zwemmer hierdoor een dwarslaesie oploopt. Is de eigenaar van het openbaar water mogelijk aansprakelijk? Onlangs heeft...

Lees meer

Duik in ondiep water met helaas als gevolg een dwarsleasie. Is de schade verhaalbaar of is er sprake van eigen schuld?

-

Wat is er gebeurd? Vier vrienden gaan met de boot naar een recreatiemeer. Zij leggen de boot aan een kade vlakbij een gemarkeerd zwemstrandje. Eén van de mannen neemt een...

Lees meer

Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?

-

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Zeker niet voor een beroepschauffeur. Maar wat nu als, door corona, een overmatig gebruik van desinfectiegel leidt tot een te hoog alcoholpromillage? Marlies Hol...

Lees meer

Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?

-

Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk? In 2016 moest een stier op het bedrijf van de veehouder worden gedood. De stier kon niet meer vervoerd worden naar het slachthuis...

Lees meer

Diefstal door werknemers op de werkvloer

-

Diefstal op de werkvloer kan vele vormen aannemen, variërend van kleine kantoorbenodigdheden tot misdrijven zoals verduistering of fraude. Eerder schreef ik al over financiële fraude. Binnen zorginstellingen zie ik helaas...

Lees meer

Deskundigenonderzoek na vermeende medische fout bij knieoperatie

-

Een patiënte heeft in 2010 en in 2013 knieoperaties ondergaan. Volgens patiënte zijn hierbij fouten gemaakt door de arts waardoor de operaties niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Patiënte...

Lees meer

De zorginkoop: tijd voor verandering!

-

Afgelopen jaar zagen we dat de zorginkoop niet soepel verliep. Het inkoopproces zal moeten veranderen wil de zorginkoop voor 2024 beter verlopen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de achtergrond...

Lees meer

De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen

-

Eerder schreven wij over de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de wijzigingen voor de topfunctionaris in de zorg. Ook binnen het arbeidsrecht is de WNT relevant. De WNT gaat namelijk...

Lees meer

De Wibz; wat betekent het wetsvoorstel voor zorgaanbieders?

-

De regering wil de integriteit van de zorg verbeteren en zorgen dat zorggeld daadwerkelijk wordt besteed aan de zorgverlening. Met een nieuw wetsvoorstel worden (vergaande) regels geïntroduceerd. In dit artikel...

Lees meer

De positie van de medisch specialist in het arbeidsrecht

-

Op medewerkers van de meeste ziekenhuizen is de Cao Ziekenhuizen van toepassing. Voor medisch specialisten geldt een speciale regeling ten opzichte van andere medewerkers. Bij medisch specialisten is de Arbeidsvoorwaardenregeling...

Lees meer

De ouderenzorg in crisis: uitdagingen en mogelijke oplossingen

-

De ouderenzorg staat voor aanzienlijke uitdagingen om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar zorg van een steeds groter wordende groep ouderen. De zorg voor ouderen dreigt namelijk onbetaalbaar...

Lees meer

De NZa-rechtszaak: Schending van het medisch beroepsgeheim of een dwangsom

-

Vanaf 1 juli moeten psychologen en psychiaters de gegevens van hun patiënten delen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze informatie uit de gesprekken met patiënten worden vervolgens opgeslagen in een...

Lees meer

De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!

-

De premiedifferentiatie die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich mee heeft gebracht is inmiddels een feit. Hierbij een aantal belangrijke door de Overheid opgestelde kennisdocumenten.

Lees meer

De grenzen van het concurrentiebeding; werken voor een concurrent in het buitenland

-

Hoe moet een concurrentiebeding worden uitgelegd? Als verboden wordt na uitdiensttreding in Nederland te werken, hoe letterlijk moet dat worden genomen als een werknemer in BelgiË aan de slag gaat? Daarover moest de kantonrechter oordelen.

Een

Lees meer

De Governancecode Zorg 2022

-

Voor de kwaliteit van de zorg zijn goed bestuur en toezicht een belangrijke voorwaarde. Per 1 januari 2022 is de Governancecode Zorg van 2017 geactualiseerd.  De code betreft een richtinggevend...

Lees meer

De gevaren van vroegtijdige vernietiging medisch dossier

-

Een recente tuchtrechtuitspraak onderstreept het belang van zorgvuldige omgang met medische dossiers bij praktijksluiting. In dit artikel ga ik dieper in op de zaak en wat andere zorgverleners hiervan kunnen...

Lees meer

Cybersecurity in Zorginstellingen: de meest gehackte sector van Nederland

-

In een tijdperk waarin cybercriminaliteit en datalekken steeds vaker voorkomen, is het waarborgen van de cybersecurity in zorginstellingen essentieel. In een eerder artikel schreven we al over de datalekkenrapportage van...

Lees meer

Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!

-

  Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld. De beveiliging van persoonsgegevens en het belang daarvan komt steeds vaker in het nieuws. Niet altijd in positieve zin, denk bijvoorbeeld aan...

Lees meer

Correctie zorgtarieven voor 2024 door NZa na fout in prijsindexcijfer

-

De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft recentelijk aangekondigd dat de zorgtarieven voor het jaar 2024 opnieuw zullen worden berekend en bijgesteld. Deze beslissing volgt op de ontdekking van een fout...

Lees meer

Controleert u of uw nieuwe zorgmedewerker zorg mag verlenen?

-

Zorginstellingen moeten instaan voor de goede kwaliteit van zorg. De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) legt aan de zorgaanbieder verschillende verplichtingen op om zo de kwaliteit van...

Lees meer

Confettikanon ontploft in winkel

-

Tijdens werkzaamheden van een medewerkster van Action ontploft een confettikanon en loopt de medewerkster ernstig oogletsel op. Is Action aansprakelijk? Het gebeuren De werkzaamheden van de medewerkster van Action bestaan...

Lees meer

Concentratiebesluit NZa vernietigd: gevolgen voor toekomstige zorgfusies

-

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft een concentratiebesluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ongeldig verklaard [1]. Deze uitspraak heeft niet alleen vergaande gevolgen voor de betrokken organisaties, maar...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015

-

Goed nieuw voor werkgevers: de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in de uitspraak van 1 juni 2022 bepaalt dat de werkgever ook aanspraak heeft op compensatie van de transitievergoeding...

Lees meer

Combinatietherapie: voldoende inventief voor een octrooi?

-

In oktober 2023 velde de Rechtbank Den Haag een belangrijk oordeel over een octrooigeschil tussen de farmaceutische bedrijven Synthon en Novartis. De zaak ging over de geldigheid van een octrooi...

Lees meer

Claim patiënten vanwege gebrekkige heupprothese

-

Bij diverse patiënten zijn Metal on Metal heupprothesen [MoM] geplaatst. Deze zijn geproduceerd of in het verkeer gebracht door Biomet. De heupprothesen zouden tot gezondheidsklachten leiden. De betrokken patiënten houden...

Lees meer

Cao-ontwikkelingen in de zorg

-

Marlies Hol neemt u mee in de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen binnen de zorg. Vandaag staan de cao’s Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) centraal. Gestarte onderhandelingen cao ziekenhuizen Vrijdag 2 juli...

Lees meer

Biometrische systemen en toegangsverlening ook mogelijk in Nederland?

-

Amazon en koffieketen Starbucks worden voor de Amerikaanse federale rechtbank gedaagd voor het misbruiken van biometrische kenmerken van klanten. Om diefstal tegen te gaan werd in de winkels gebruikgemaakt van...

Lees meer

BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen

-

In het kader van het programma “Responsible Innovation” gaat de Radboud Universiteit een nieuw onderzoek starten. Samen met diverse partners onderzoekt zij het gebruik van big data en Artificial Intelligence...

Lees meer

Bestuurder of niet?

-

Vier mannen komen van een voetbalwedstrijd. Zij hebben allen alcohol en cocaïne genuttigd. De voetbalvereniging stelt een busje beschikbaar om naar huis te rijden. Niemand draagt de gordel. Een van...

Lees meer

Bestuurder auto blijft bestuurder, geen vergoeding van zijn letselschade

-

Het gebeuren Op 5 november 2016 komen vier mannen van een voetbalwedstrijd. Zij hebben allen alcohol en cocaïne genuttigd. De voetbalvereniging stelt een busje beschikbaar om naar huis te rijden....

Lees meer

Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.

-

Eerder besprak Marlies Hol de druk op het zorgpersoneel door de Covid-19 pandemie en de bonus die zorgpersoneel in het vooruitzicht was gesteld. Dit eenmalige extraatje van € 1.000,- per...

Lees meer

Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er

-

Essentie Het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi [Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs] houdt in dat degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt geen belemmeringen in de weg legt voor de totstandkoming...

Lees meer

Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig

-

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft in een vijftal zaken uitspraak gedaan. De rechter oordeelt dat het beleid van de zorgkantoren voor de inkoop van langdurige zorg onrechtmatig...

Lees meer

Auteursrecht vergoeding verschuldigd voor afspelen muziek in zorglocatie

-

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een kwestie waarbij in (een) zorglocatie(s) muziek is afgespeeld. Hierbij is de zorgverlener veroordeeld tot het betalen van vergoedingen voor het afspelen...

Lees meer

Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

-

Op dinsdag 22 februari 2022 organiseerde Marlies Hol een webinar Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag op de werkvloer. Door alle nieuwsberichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen bekende en grote bedrijven, zijn de...

Lees meer

Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting

-

Door de nieuwe, verplichte bedrijfssluiting voor veel ondernemingen, kunnen (wederom) veel werknemers hun eigen werk niet uitvoeren. Voor werkgevers is het mogelijk om deze werknemers tijdelijk ander werk te kunnen...

Lees meer

Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen

-

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteitsvraag in aanbestedingen in het zorgvervoer. Er worden vaak ‘zachte’ kwaliteitscriteria gevraagd zoals klantgerichtheid en sociale vaardigheden van chauffeurs. Het AIM...

Lees meer

AMvB Reële prijs Wmo 2015 van toepassing op ‘open house’

-

De prijs blijft bij inkoop van zorg en hier meer specifiek huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) de gemoederen bezighouden. In de hier besproken zaak...

Lees meer

Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

-

Per 1 augustus 2022 treedt een nieuwe arbeidswet in werking. Deze wet heet de: Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Werknemers krijgen met deze wetswijziging (nog) meer bescherming in...

Lees meer

Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers

-

Tegenwoordig zijn er veel organisaties die vraag en aanbod bij elkaar brengen als dienstverlening. Uber doet dit voor transport, Deliveroo voor eten en Gorillas voor boodschappenbezorging. Op Temper.works kunnen bedrijven...

Lees meer

Alles over detachering en uitlenen van werknemers

-

Tegenwoordig zijn er veel organisaties die vraag en aanbod bij elkaar brengen als dienstverlening. Uber doet dit voor transport, Deliveroo voor eten en Gorillas voor boodschappenbezorging. Op Temper.works kunnen bedrijven...

Lees meer

AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?

-

AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk? Eerder schreef mijn collega Jos van der Wijst over de verantwoordelijkheid voor de analyse door een algoritme. Hoewel de wet zoals...

Lees meer

Advies wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg gepubliceerd

-

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 6 december 2023 het advies vastgesteld over het wetsvoorstel voor verbetering van de beschikbaarheid van de jeugdzorg. Inhoud voorstel Het...

Lees meer

Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!

-

Administratie en registratie Hoewel het natuurlijk niet de bedoeling is dat zorgmedewerkers langer bezig zijn met administreren dan met het verlenen van zorg, moge duidelijk zijn. Dat administratie en registratie...

Lees meer

Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?

-

Eiseres heeft het ziekenhuis aangesproken vanwege vermeende medische fouten bij het plaatsen van een schouderprothese.

Lees meer

Aanrijding in zorginstelling, wie is aansprakelijk?

-

Een verpleegkundige verlaat de kamer van een patiënt  in een verpleeghuis. Zij wordt bij het betreden van de gang aangereden door een man in een elektrische rolstoel en loopt hierbij...

Lees meer

Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg

-

Zorgmedewerkers bieden dankbare hulpverlening. Het kan gaan om acute of eenmalige zorg of om meer duurzame en structurele zorg. Patiënten kunnen als blijk van hun waardering een gift aan een...

Lees meer

Aankondiging internationaal netwerk CONSULEGIS

-

Wij zijn verheugd aan te kondigen dat we onlangs lid zijn geworden van CONSULEGIS - een prestigieus en voortdurend innoverend wereldwijd netwerk van 90+ onafhankelijke advocaten- en accountantskantoren met meer dan...

Lees meer

Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation

-

Mediation is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Bij mediation proberen partijen gezamenlijk een (arbeids)conflict op te lossen, dit onder de begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Uit de rechtspraak...

Lees meer